Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምርካብ ንሕጋዊ መዳይ ዘገልግል ሓገዝ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሕጋዊ ጉዳያት ሓገዝ መንግስቲ ንሓደ ትሑት እቶት ዘለዎ ሰብ ዝወሃብ ፋይናንሳዊ ደገፍ እዩ ። ኣብ እዋን ፍርዲ፡ ከከም ጸጋታት ናይቲ ሰብ ፡ ንኹሉ ወይ ንገለ ክፋል ናይቲ ሕጋዊ ወጻኢታት (ብፍላይ ክፍሊት ጠበቓ) ዝሽፍን ኮይኑ፣ ከከም ኣታዊ ናይ እቲ ውልቀሰብ ይምርኮስ።

ኣምፍላጡ ዘገድስ! : ከም ፍሉይ፡ ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ መሰል ዑቕባ (CNDA) ዝወሃብ ሕጋዊ ሓገዝ ኣብ ጸጋታትካ ቅድመ ኩነት የብሉን . ናብ CNDA ይግባይ ከተቕርቡ ምስ እትደልዩ፡ ይኹን እምበር፡ ነቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣቓልቦ ክትገብሩ ኣለኩም፡ እዚ ድማ ካብቲ ውሳነ OFPRA ዝሕበር 15 መዓልታት እዩ ።ገዳሲ!

>> Pour en savoir plus sur la demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'un recours à la CNDA.

ንዝተፈላለዩ ሕጋዊ መስርሓት (ፍትሕ፡ ጠለብ ካሕሳ መድሕን ወዘተ) ካብ ሕጋዊ ሓገዝ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ቅድሚ እቲ መመልከቲ ምቕራቡ ወይ ኣብ መስርሕ መስርሕ ሕጋዊ ሓገዝ ክሕተት ይኽእል። ድሕሪ ምዝዛም ሓደ መስርሕ (ንኣብነት ውሳነ ቤት ፍርዲ ንምትግባር) ሕጋዊ ሓገዝ ክትሓትት እውን ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ !
ፍላጡ ዝገድስ! : ኣብዚ መስርሕ ሓገዝ ኣብ ጥቓኻ ኣብ ዝርከብ ቤት ምኽሪ ፍትሕን ሕግን (MJD) ወይ ናይ ሕጊ መእተዊ ነጥቢ (PAD) ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ቤት ፍትሕን ሕግን ወይ ሕጊ መእተዊ ነጥቢ ንምርካብ፡ ናብዚ ዝስዕብ ብምኻድ፡ www.annonces.justice.gouv.fr ብምኻድ ኣብቲ ናይ ምድላይ ባር ዞባኻ ወይ ክፍልኻ ኣመልክት “ኣበይ? “፣ ድሕሪኡ ኣብቲ “ቤት ፍትሕን ሕግን (MJD)” ወይ “Point of access to law (PAD)” ዝብል ምድብ ጠውቑ።

ከመይ ንገብሮ?

ሕጋዊ ሓገዝ ንምርካብ ድማ፤

  • ንኹሉ ሕጋዊ ወጻኢታትካ ዝሽፍን ሕጋዊ ሓለዋ መድሕን ዘይምህላው፣
  • ፈረንሳዊ ወይ ኤውሮጳዊ ዜግነት ዘለዎ ክኸውን፣ ወይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፈረንሳ ዝነብር (መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ)፣
  • መወከሲ ግብሪ ኣታዊን ዋጋ ተንቀሳቓሲን ዘይንቀሳቐስን ንብረት inférieurs à certains plafonds
ኣገዳሲ
ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ንኣብነት ኣብ 2021 ካብ ሕጋዊ ሓገዝ ክትጥቀም እትኽእል ካብዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ናሕሲ ካብ ዝኾነ ይኹን እንተዘይሓሊፍካ ጥራይ እዩ፤
> ኣታዊ ፡ €11262 (ንሙሉእ ሓገዝ) ወይ €16 890 (ንኸፊላዊ ሓገዝ)
> ዋጋ ተንቀሳቓሲ ንብረት፡ €11 262
> ዋጋ ንብረት ንብረት፡ €33 780

ሓገዝ ዝግብኣኩምን ኣይግብኣኩም ንምፍላጥ መስርሕ ናይ ፈተነ ብ ኦን ላይን ፈትኑelle avec ce service en ligne du ministère de la justice. .

ቅጥዒ ሰርፋ Formulaire Carfa n°16146*03 ክትመልኡ ኣለኩም፣ ካብ ኣዳራሽ ከተማኹም ወይ ቤት ፍርዲ ክትእከቡ ወይ ካብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽብዎ ኣለኩም፤

  • ነቲ ናይ ኦንላይን ቅጥዒ ንምምላእ ኣብዚ ሊንክ ክትጥውቑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ኣገልግሎት እዚ ሓበሬታኻ ብምእታው ነቲ ቅጥዒ ብኣውቶማቲክ ክትመልኦ የኽእለካ። ድሕሪኡ ነቲ ድሮ ዝተመልአ z cliquer sur ce lien.ቅጥዒ ኣውሪድካ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ።
  • ነቲ ባዶ ቅጥዒ ንምውራድ (ብጽሑፍ ኢድ ንምምላእ)፡ ኣብዚ ጠውቑ። ነዚ ምልክታ ከተንብብዎ ኣትሪርና ንመክር እዚ ድማ ነቲ ቅጥዒz cliquer ici. Il ንምምላእ ክሕግዘኩም እዩ lire cette notice
ኣገዳሲ
ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ኣብዚ መስርሕ ሓገዝ ምስ እትደልዩ፡ ነቲ ፍሉይ ናይ ሕጊ ቁጽሪ 3039 ብምድዋል ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ርክብ ነጻ ኮይኑ ናብቲ ናብ ገዛኻ ዝቐረበ ናይ ፍትሒ ነጥቢ ክትቀንዕ የኽእለካ።

ነቲ ቅጥዒ ክትመልእዎ ዝሕግዘኩም ምልክታ ኣሎ > ኣብዚ ጠውቑ

ብቕዓት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ ኣብቲ ንጉዳይካ ክከታተል ዘለዎ ቤት ፍርዲ ይምርኮስ።

ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ ንጉዳይካ ዝምልከት እንተኾይኑ ፣ ብዝተመዝገበ ፖስታ ምስ ናይ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ክትሰድድ ወይ ድማ ነቲ ሕቶ ናብቲ ንመንበሪኻ ዝኸውን ብቑዕ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ!ንመንበሪኹም ዝኸውን ብቑዕ ቤት ጽሕፈት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽብዎ ኢኹም (ተወሰኽቲ 1 ርአ)።.

ቤት ፍርዲ ካሳሽን ንጉዳይካ ዝከታተል እንተኾይኑ ፣ ነቲ ፋይል ብዝተመዝገበ ፖስታ ምስ ናይ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ፤

Cour de cassation

Bureau d'aide juridictionnelle

5 quai de l’Horloge

TSA 70660

75055 PARIS CEDEX 01


ኣገዳሲ!
: ብቐጥታ ናብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ወይ ካልእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ፡ ርክባት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

ቤት ምኽሪ መንግስቲ ንጉዳይካ ዝከታተል እንተኾይኑ ፣ ነቲ ፋይል ብዝተመዝገበ ፖስታ ምስ ናይ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ፤

Conseil d'État

Bureau d’aide juridictionnelle

1, place du Palais-Royal

75100 Paris cedex 01


ምፍላጡ ኣገዳሲ!:
ብቐጥታ ናብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ወይ ካልእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ፡ ርክባት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

: ብቐጥታ ናብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ወይ ካልእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ፡ ርክባት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽቡs sur le lien suivant. ትኽእሉ ኢኹም ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ብቐጥታ ናብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ወይ ካልእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ፡ ርክባት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) ጉዳይኩም ዝከታተል እንተኾይኑ ፡ ነቲ ፋይል ብዝተመዝገበ ፖስታ ምስ ናይ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም።

Cour nationale du droit d’asile

Bureau d’aide juridictionnelle

35, rue Cuvier

93100 Montreuil

Montreuil

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ!
ብቐጥታ ናብ CNDA ወይ ካልእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ ኩሉ ርክባት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ብቐጥታ ናብ CNDA ወይ ካልእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ ኩሉ ርክባት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ሕጋዊ ሓገዝ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን፡ ነቲ ውሳነ ሕጋዊ ሓገዝ ኣብያ ፡ ብዝተመዝገበ ደብዳበ ምስ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ናብቲ ውሳነ ዝሃበ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ ክትቃወሞ ትኽእል ኢኻ።


ምፍላጡ ኣገዳሲ!ምፍላጡ ኣገዳሲ! : እቲ ውሳነ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ ነቲ ክርክርኻ ናብቲ ብቑዕ ኣካል የመሓላልፎ እሞ ነቲ ይግባይ ይምርምሮ።

መጀመርያ ኣብቲ ይግባይ ነቲ ዝተወስደ ውሳነ ትወዳደርሉ ዘለኻ ምኽንያታት ክትሕብር ኣለካ (ንኣብነት ኣብ ስድራቤትካ ንዘሎ ብዝሒ ሰባት ወይ መጠን ጸጋታትካ ዝምልከት ጌጋ)። ድሕሪኡ ቅዳሕ ናይቲ ዘካትዕ ውሳነ ከተተሓሕዙ ኣለኩም።

ኣገዳሲ!
: እቲ ናይ ይግባይ ግዜ ሓጸርቲ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ይግባይ ግዜ ኣቓልቦ ክትገብረሉ ኣለካ። ንኣብነት፡ እቲ ናይ ይግባይ ግዜ፡ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ ረድኤት ሲ.ኤን.ዲ.ኤ፡ ውሳነ እምቢታ ካብ ዝሕብር 8 መዓልታት እዩ። CNDA.

እቲ ይግባይ ምስተመርመረ፡ እቲ ውሳነ ብፖስታ ክሕበር እዩ።

እዚ ሓድሽ ውሳነ እዚ እንተዘይተሰማሚዑካ፡ ድሕሪኡ ዝኾነ መማረጺ ኣይክህልወካን እዩ። እዚ ካልኣይ ውሳነ ናይ መወዳእታ እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
yassin bazzaziyassin bazzaziተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
etienne develayetienne develayተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
tania ktania kተርጓሚ/ሚት