ሕጋዊ ሓገዝ ምርካብ

ሕጋዊ ሓገዝ ምርካብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 7 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

ሕጋዊ ሓገዝ መንግስቲ ንሓደ ትሑት እቶት ዘለዎ ሰብ ዝወሃብ ፋይናንሳዊ ደገፍ እዩ ። ኣብ እዋን ፍርዲ፡ ከከም ጸጋታት ናይቲ ሰብ ፡ ንኹሉ ወይ ንገለ ክፋል ናይቲ ሕጋዊ ወጻኢታት (ብፍላይ ክፍሊት ጠበቓ) ዝሽፍን እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ

: ከም ፍሉይ፡ ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ መሰል ዑቕባ (CNDA) ዝወሃብ ሕጋዊ ሓገዝ ኣብ ጸጋታትካ ቅድመ ኩነት የብሉን . ናብ CNDA ይግባይ ከተቕርቡ ምስ እትደልዩ፡ ይኹን እምበር፡ ነቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣቓልቦ ክትገብሩ ኣለኩም፡ እዚ ድማ ካብቲ ውሳነ OFPRA ዝሕበር 15 መዓልታት እዩ

>> ብዛዕባ ምሕታት ሕጋዊ ሓገዝ ኣብ ትሕዝቶ ናይ ይግባይ CNDA ዝያዳ ንምርካብ።

ንሓገዝ ብቑዕ ንምዃን፡ ንሰብካን ጸጋታትካን ዝምልከት ሰለስተ ቅድመ ኩነት ከተማልእ ኣለካ (>> ኣብቲ "ከመይ ጌርካ ትገብሮ?") ቀዳማይ ስጉምቲ ርአ)

ኣብቲ ሕጋዊ መስርሕ ዘለካ መርገጺ ብዘየገድስ ሕጋዊ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ( ሲቪላዊ ወገን፡ ምስክር፡ ዝተሓገዙ መሰኻኽር፡ ተኸሳሲ፡ ተኸሳሲ፡ ዝተኸሰሰ፡ ዝተፈርደ ወዘተ )።

ንዝተፈላለዩ ሕጋዊ መስርሓት (ፍትሕ፡ ጠለብ ካሕሳ መድሕን ወዘተ) ካብ ሕጋዊ ሓገዝ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ቅድሚ እቲ መመልከቲ ምቕራቡ ወይ ኣብ መስርሕ መስርሕ ሕጋዊ ሓገዝ ክሕተት ይኽእል። ድሕሪ ምዝዛም ሓደ መስርሕ (ንኣብነት ውሳነ ቤት ፍርዲ ንምትግባር) ሕጋዊ ሓገዝ ክትሓትት እውን ትኽእል ኢኻ።

እቲ መመልከቲ ጉዳይካ ንምፍታሽ ናብቲ ብቑዕ ስልጣን ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ ክቐርብ ኣለዎ። ብቑዓት ኣብያተ ፍርዲ ኣርባዕተ ዓይነት ኣለዉ፤

  • ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ ወይ ይግባይ
  • ቤት ፍርዲ ካሳሽን
  • ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ
  • ሃገራዊ ቤት ፍርዲ መሰል ዑቕባ (CNDA)

ምፍላጡ ዝገድስ!

: ኣብዚ መስርሕ ሓገዝ ኣብ ጥቓኻ ኣብ ዝርከብ ቤት ምኽሪ ፍትሕን ሕግን (MJD) ወይ ናይ ሕጊ መእተዊ ነጥቢ (PAD) ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ቤት ፍትሕን ሕግን ወይ ሕጊ መእተዊ ነጥቢ ንምርካብ፡ ናብዚ ዝስዕብ ብምኻድ፡ www.annonces.justice.gouv.fr ብምኻድ ኣብቲ ናይ ምድላይ ባር ዞባኻ ወይ ክፍልኻ ኣመልክት “ኣበይ? “፣ ድሕሪኡ ኣብቲ “ቤት ፍትሕን ሕግን (MJD)” ወይ “Point of access to law (PAD)” ዝብል ምድብ ጠውቑ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ሓገዝ ክትረክብ ከም እትኽእል ኣረጋግጽ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ሕጋዊ ሓገዝ ንምርካብ ድማ፤

  • ንኹሉ ሕጋዊ ወጻኢታትካ ዝሽፍን ሕጋዊ ሓለዋ መድሕን ዘይምህላው፣
  • ፈረንሳዊ ወይ ኤውሮጳዊ ዜግነት ዘለዎ ክኸውን፣ ወይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፈረንሳ ዝነብር (መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ)፣
  • መወከሲ ግብሪ ኣታዊን ዋጋ ተንቀሳቓሲን ዘይንቀሳቐስን ንብረት inférieurs à certains plafonds ትሕቲ ዝተወሰኑ ናሕስን ክህልዎ

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ንኣብነት ኣብ 2021 ካብ ሕጋዊ ሓገዝ ክትጥቀም እትኽእል ካብዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ናሕሲ ካብ ዝኾነ ይኹን እንተዘይሓሊፍካ ጥራይ እዩ፤
> ኣታዊ ፡ €11,262 (ንሙሉእ ሓገዝ) ወይ €16,890 (ንኸፊላዊ ሓገዝ)
> ዋጋ ተንቀሳቓሲ ንብረት፡ €11,262
> ዋጋ ንብረት ንብረት፡ €33,780

ligne du ministère de la justice. በዚ ካብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝመጽእ ናይ ኦንላይን ኣገልግሎት መጠን ሕጋዊ ሓገዝ ክትመስል ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ከም መዘኻኸሪ ፡ እቲ ሕጊ ንኹሎም ናብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ መሰል ዑቕባ (CNDA) ይግባይ ዘቕርቡ ሓተትቲ ዑቕባ ሕጋዊ ሓገዝ ከም ዝወሃቦም ይድንግግ ። ናይ ጸጋታትካ ስሌት የለን።

2

ናይ ሰርፋ ቅጥዒ n°16146*03 ምልኣዮ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ቅጥዒ ሰርፋ n°16146*03 ክትመልኡ ኣለኩም፣ ካብ ኣዳራሽ ከተማኹም ወይ ቤት ፍርዲ ክትእከቡ ወይ ካብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽብዎ ኣለኩም፤

ኣብቲ ቅጥዒ ምእታው

ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ኣብዚ መስርሕ ሓገዝ ምስ እትደልዩ፡ ነቲ ፍሉይ ናይ ሕጊ ቁጽሪ 3039 ብምድዋል ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ርክብ ነጻ ኮይኑ ናብቲ ናብ ገዛኻ ዝቐረበ ናይ ፍትሒ ነጥቢ ክትቀንዕ የኽእለካ።

ነቲ ቅጥዒ ክትመልእዎ ዝሕግዘኩም ምልክታ ኣሎ > ኣብዚ ጠውቑ

3

ፋይልኩም ስደዱ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ብቕዓት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ ኣብቲ ንጉዳይካ ክከታተል ዘለዎ ቤት ፍርዲ ይምርኮስ።

ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ ንጉዳይካ ዝምልከት እንተኾይኑ ፣ ብዝተመዝገበ ፖስታ ምስ ናይ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ክትሰድድ ወይ ድማ ነቲ ሕቶ ናብቲ ንመንበሪኻ ዝኸውን ብቑዕ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ።

:ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ንመንበሪኹም ዝኸውን ብቑዕ ቤት ጽሕፈት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽብዎ ኢኹም (ተወሰኽቲ 1 ርአ)።

ቤት ፍርዲ ካሳሽን ንጉዳይካ ዝከታተል እንተኾይኑ ፣ ነቲ ፋይል ብዝተመዝገበ ፖስታ ምስ ናይ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ፤

ቤት ፍርዲ ካሳሽን

ቤት ፅሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ

5 ኳይ ደ ሆርሎጅ

ቲኤስኤ 70660

75055 ፓሪስ ሴዴክስ 01

ኣነ

ጽቡቕ ክትፈልጥ : ብተወሳኺ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ፍርዲ ፍርዲ ብቐጥታ ብኢንተርነት ሕቶኹም ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ቤት ምኽሪ መንግስቲ ንጉዳይካ ዝከታተል እንተኾይኑ ፣ ነቲ ፋይል ብዝተመዝገበ ፖስታ ምስ ናይ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ፤

ቦርድ ክልል ትግራይ

1, ቦታ ዱ ፓላስ-ሮያል

75100 ፓሪስ ሴዴክስ 01

ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ብቐጥታ ናብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ወይ ካልእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ፡ ርክባት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) ጉዳይኩም ዝከታተል እንተኾይኑ ፡ ነቲ ፋይል ብዝተመዝገበ ፖስታ ምስ ናይ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ዑቕባ

35፡ ሩ ኩቪየር

93558 ሞንትሩይል ሴዴክስ

ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ብቐጥታ ናብ CNDA ወይ ካልእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ ኩሉ ርክባት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ነቲ ሕጋዊ ሓገዝ ናይ ምእባይ ውሳነ ብድሆ ምሃብ

ሕጋዊ ሓገዝ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን፡ ነቲ ውሳነ ሕጋዊ ሓገዝ ኣብያ ፡ ብዝተመዝገበ ደብዳበ ምስ ቅብሊት ኣፍልጦ (AR) ናብቲ ውሳነ ዝሃበ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ ክትቃወሞ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: እቲ ውሳነ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ሕጋዊ ሓገዝ ነቲ ክርክርኻ ናብቲ ብቑዕ ኣካል የመሓላልፎ እሞ ነቲ ይግባይ ይምርምሮ።

መጀመርያ ኣብቲ ይግባይ ነቲ ዝተወስደ ውሳነ ትወዳደርሉ ዘለኻ ምኽንያታት ክትሕብር ኣለካ (ንኣብነት ኣብ ስድራቤትካ ንዘሎ ብዝሒ ሰባት ወይ መጠን ጸጋታትካ ዝምልከት ጌጋ)። ድሕሪኡ ቅዳሕ ናይቲ ዘካትዕ ውሳነ ከተተሓሕዙ ኣለኩም።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: እቲ ናይ ይግባይ ግዜ ሓጸርቲ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ይግባይ ግዜ ኣቓልቦ ክትገብረሉ ኣለካ። ንኣብነት፡ እቲ ናይ ይግባይ ግዜ፡ ቤት ጽሕፈት ሕጋዊ ረድኤት ሲ.ኤን.ዲ.ኤ፡ ውሳነ እምቢታ ካብ ዝሕብር 8 መዓልታት እዩ።

እቲ ይግባይ ምስተመርመረ፡ እቲ ውሳነ ብፖስታ ክሕበር እዩ።

እዚ ሓድሽ ውሳነ እዚ እንተዘይተሰማሚዑካ፡ ድሕሪኡ ዝኾነ መማረጺ ኣይክህልወካን እዩ። እዚ ካልኣይ ውሳነ ናይ መወዳእታ እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible