ክንክን ጥዕና ናይ ስነ- ኣእምሮን ስነ -ልቦናን ንምኻድ

ክንክን ጥዕና ናይ ስነ- ኣእምሮን ስነ -ልቦናን ንምኻድ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ18 mars 2021

እንታይ ኢዩ?

ናይ ስነ- ኣእምሮን ስነ -ልቦናን (CMP) ቦታ ናይ መሕከሚ እዩ፤ ምስ ሰብ ሞያ ናይ ስነ -ልቦናን ወይ ሓካይምን ፣ ምስ ተሓጋጋዝቲ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ዝነጥፉ ፣ ከም ኡውን ኣብ ገዛ ብምባጽሕ ብነርስ ሓካያም ክንክን ጥዕና ምርካብ ይከኣል ::

ሓፈሻዊ ናይ መሕከሚ ገነዘብ ክፍሊት ብ ኢንሽራንስ ማላዲ ይሽፈን ::

ምፍላጡ ኣገዳስቲ!

- ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ን ልዕሊ ዕድመ( ካብ 16 ዓመት ዕድመ ንላዕሊ) ክንረክብ ንኽእል ከም ኡውን ን ትሕቲ ዕድመ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ክንረክብ ንኽእል ::

ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ንማንም ሰብ ይምልከት ብመንገዲ ዶክተር ምሕላፍ ወይ ምኻድ ኣይድልን ኢዩ ::

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኣበየናይ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ክንከየድ ወይ ክንበጽሕ ንደሊ ምፍላጥ

ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ኣብ ምሉእ ሃገረ ፈረንሳይ ብቀሊል ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ::

ምፍላጡ ኣገደስቲ ነገራት :- ኣበየናይ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ክንከየድ ወይ ክንበጽሕ ምስ ንደሊ ፣

ስም ናይ`ታ ከተማ ንቅመጠላ ወይ ኣፍቲ ናታ ከባቢ፤

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዌብ ሳይት ኢንተርነት ኣቲና ክንደሊ ንኽእል ::

ን ኣብነት ኣብ ከተማ ዲጆን ትቅመጡ\ጣ በዚ ሊንክ ጠውቑ\ቓ "centre médico psychologique dijon"

መጀመርያ ዝርኣየና ቁጽሪ ተሌፎን ክንድውል ኣለና

ንኣፍልጦ!

ተሌፎን ምስ ደወልና ፣ ኣብቲ ንነብረሉ ቦታ ከተማ ክሓተና ይኽእል ኢዩ

ኣድላዩ እንተ ኾይኑ ናብ ዘደሊ ኣካል ክሕበረና ይኽእል ::

2

ቆጸራ ንምሓዝ

ን ኣፍልጦ!

ማእከል ክንክን ጥዕና CMP( ብነጻ( ኣግልግሎት ይቀረቡ ፣ ሰሙናዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት ካብ (9h - 17h ዘሎ ግዜ ቆጸራ ክንሕዝ ንኽእል )

ካብዚ ናይ ሰሙናዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት ወጻእ ቆጸራ ክንሕዝ ምስ ዝድለ፣ ግን ክፍሊት ናይ ገንዝብ ካብ ጁባኹም ይኸወን ::

ቁጽሪ ተሌፎን ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ደውሉ ::

ናይ መጀመርያ መዓልቲ ቖጸራ ክገብርልኩም ኢዮም

3

ኣብ ናይ መጀመርያ ቆጸራ ክትከዱ\ዳ ኣለኩም\ክን

ንኣፍልጦ!

ዝብዝሕ ግዜ ኣብ መጀመርያ ናይ ቆጸራ ግዜ ብ ሓንቲ ነርስ ወይ ሓኪም ክትእንገዱ ::

ኣብናይ ቆጸራ መዓልቲ ከንምልኦም ዝግብኡና ረቓሕቲ

• ካርቲቪታል ወይ ናይ ሲ ኤም ኡ ካብ ኡንሻንስ ማላዲ ዝውሃብ ወረቐት መሐከሚ ፣

ካርቲቪታል እንተ ዘይብልና ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ካርት ቪታል ብኸመይ ክንረክብ ከም ንኽ እል ክንዕዘብ ንኽእል "Comment
obtenir votre carte vitale".

ናትኩምካርቲ ሰጁር

*ካርትሙችወል እንድሕር ኣለኩምኮይኑ

*ኣብመጀመርያ መዓልቲ ብዛዕባ ነዞም ዝስዕቡ ንምዝራብ ዝርዝር (1 ሰዓት) ይወስድ

*ምዝገባናይ ድሕረ ባይታኹም ን ምሉእ ሓበሬታት ምስ ሰኪረተያ

ብዛዕባዘየድለኩም ነገር ናይ ሓገዝ ነጥብታት ምግባር ብድሕሪ`ዚ ምስ ኣማላእኩም እታ ነርስ ወይ ሓኪም ሓደ ቆጸራ ወይ ዝተፈላልዩ ቆጸረታት ምስ እዞም ዝስዕቡ ሰብ ሞያዊ\ት ኪ እላታት ናይ ክፍሊ ምልኣተ ጥዕና

*ሓደሳይካትሪ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሓኪም ብፍላይ መድሃኒት ትወስዱ እንተ ኮንኩም

*ተሓጋጋዚኣሲስታን ሶሲያል ወይ ፍሉይ ኣሰልጣኒ ተሓጋገዝቲ

*ካልኦትሓካያም ፣ ን ኣብነት ኣደማምጻ ቋንቋ ዝትርጉሙ ፤ ኪእላታት ናይ መድሃኒት፤ ኣብ ሓደ ሓደ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ንጥፈታት ናይምስትታን ኩነታት ሓንጎልና ንምፍላጥናይ ሓገዝ ድጋፍ የቅርቡ ::

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናይ ነዊሕ ግዜ ምክትታል ናይ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ::

ን ኣፍልጦ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ኣብ ዝደለኹም\ኽን ግዜ ክተበጽሑ ::

•ሰብ ሞያ ኣብ ማእከል ክፍሊ ጥዕና CMP ናይ ነዊሕ ግዜ ምክታታል ሓገዝ ክገብርልኩም ይኽእሉ እዮም ::

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
17 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible