ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና ናይ ስነ- ኣእምሮን ስነ -ልቦናን ምብጻሕ

ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና ናይ ስነ- ኣእምሮን ስነ -ልቦናን ምብጻሕ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 18 mars 2021

እንታይ ኢዩ?

ማእከል ሕክምናዊ ክንክን ጥዕና ናይ ስነ- ኣእምሮን ስነ -ልቦናን (CMP) ቦታ ናይ መሕከሚ ኢዮም፤ ምስ ሰብ ሞያ ናይ ስነ -ልቦናን ወይ ሓካያም ናይ ስነ- ኣእምሮን ፣ ምስ ተሓጋጋዝቲ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ዝነጥፉ ፣ ከም ኡውን ኣብ ገዛና ብምባጽሕ በነርስ ሓካያም ክንክን ጥዕና ክንረክብ ንኽእል ::

ሓፈሻዊ ናይ መሕከሚ ገነዘብ ክፍሊት ብ ኢንሽራንስ ማላዲ ይኽፈሉ ::

ምፍላጡ ኣገዳስቲ ነገራት :- ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ን ልዕሊ ዕድመ ካብ 16 ክሊ ዕድመ ክንረክብ ንኽእል ከም ኡውን ን ትሕቲ ዕድመ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ክንረክብ ንኽእል ::

ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ንማንም ሰብ ይምልከት ብመንገዲ ዶክተር ወይ ሓኪም ምሕላፍ ወይ ምኻድ ኣይድልን ኢዩ ::

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኣበየናይ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ክንከየድ ወይ ክንበጽሕ ንደሊ ምፍላጥ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ኣብ ምሉእ ሃገረ ፈረንሳይ ብቀሊል ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ::

ምፍላጡ ኣገደስቲ ነገራት :- ኣበየናይ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ክንከየድ ወይ ክንበጽሕ ምስ ንደሊ ፣

ስም ናይ`ታ ከተማ ንቅመጠላ ወይ ኣፍቲ ናታ ከባቢ፤

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዌብ ሳይት ኢንተርነት ኣቲና ክንደሊ ንኽእል ::

ን ኣብነት ኣብ ከተማ ዲጆን ትቅመጡ\ጣ በዚ ሊንክ ጠውቑ\ቓ "centre médico psychologique dijon"

መጀመርያ ዝርኣየና ቁጽሪ ተሌፎን ክንድውል ኣለና

ንኣፍልጦ ተሌፎን ምስ ደወልና እቲ\ታ ሰክሪተር ፣ ናትና ንነብረሉ ቦታ ከተማ ክሓተና ይኽእል ኢዩ፤

ኣድላዩ እንተ ኾይኑ ናብ ዘደሊ ኣካል ክሕበረና ይኽእል ::

2

ቆጸራ ንምሓዝ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ን ኣፍልጦ ፣ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ብነጻ ኣግልግሎት ይቀረቡ ፣ ሰምናዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት ካብ 9h - 17h ዘሎ ግዜ ቆጸራ ክንሕዝ ንኽእል

ካብዚ ናይ ሰምናዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት ቆጸራ ክንሕዝ ምስ እንደሊ ኣብ ናይ ፕሪቨ ናይ ውልቃዊ ዝሰርሑ ክትሕዙ\ዛ ትኽእሉ\ላ ግን ክፍሊት ናይ ገንዝብ ካብ ጁባኹም\ኽን ይኸወን ::

ኣፍቲ መጀመርያ ዝተሓበርኩም\ክን ቁጽሪ ተሌፎን ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ደውሉ\ላ ::

ናይ መጀመርያ መዓልቲ ቖጸራ ክገብርልኩም\ክን ኢዮም

3

ኣብ ናይ መጀመርያ ቆጸራ ክትከዱ\ዳ ኣለኩም\ክን

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ን ኣፍልጦ ፣ ዝብዝሕ ግዜ ኣብ መጀመርያ ናይ ቆጸራ ግዜ ብ ሓንቲ ነርስ ወይ ሓኪም ክትእንገዱ\ዳ ኢኹም\ኽን ::

ኣብ ናይ ቆጸራ መዓልቲ ከንምልኦም ዝግብኡና ረቓሕቲ

•ካርቲ ቪታል ወይ ናይ ሲ ኤም ኡ ካብ ኡንሻንስ ማላዲ ዝውሃብ ወረቐት መሐከሚ ፣

ካርቲ ቪታል እንተ ዘይብልና ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ካርት ቪታል ብኸመይ ክንረክብ ከም ንኽ እል ክንዕዘብ ንኽእል "Comment obtenir votre carte vitale".

  • ናትኩም\ክን ካርቲ ሰጁር
  • ካርት ሙችወል እንድሕር ኣለኩም\ክን ኮይኑ
    ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ብዛዕባ ነዞም ዝስዕቡ ንምዝራብ ዝርዝር ሓደ ሰዓት ይወስድ
  • ምዝገባ ናይ ድሕረ ባይታኹም\ኽን ምሉእ ሓበሬታት ምስ ሰኪረተያ
  • ብዛዕባ ዘየድለኩም\ክን ነገር ናይ ሓገዝ ነጥብታት ምግባር
  • ብድሕሪ`ዚ ምስ ኣማላእኩም\ክን እታ ነርስ ወይ ሓኪም ሓደ ቆጸራ ወይ ዝተፈላልዩ ቆጸረታት ምስ እዞም ዝስዕቡ ሰብ ሞያዊ\ት ኪ እላታት ናይ ክፍሊ ምልኣተ ጥዕና
  • ሓደ ሳይካትሪ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሓኪም ብፍላይ መድሃኒት ትወስዱ\ዳ እንተ ኮንኩም\ክን
  • ተሓጋጋዚ\ት ኣሲስታን ሶሲያል ወይ ፍሉይ ኣሰልጣኒ ተሓጋጋዚ\ት
  • ካልኦት ሓካያም ፣ ን ኣብነት ኣደማምጻ ቃንቃ ዝእርሙ\ማ ፤ ኪእላታት ናይ መድሃኒት፤ ኣብ ሓደ ሓደ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ንጥፈታት ናይ ምስትታን ኩነታት ሓንጎልና ንምፍላጥ ናይ ሓገዝ ድጋፍ የቅርቡ\ባ ::

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናይ ነዊሕ ግዜ ምክትታል ናይ ሓገዝ ክትረኽቡ\ባ ትኽእሉ\ላ ::

ን ኣፍልጦ ማእከል ክንክን ጥዕና CMP ኣብ ዝደለኹም\ኽን ግዜ ክተበጽሑ\ሓ ክተከታተሉ ትኽእሉ\ላ ::

•ሰብ ሞያ ኣብ ማእከል ክፍሊ ጥዕና CMP ናይ ነዊሕ ግዜ ምክታታል ሓገዝ ክገብርልኩም\ክን ይኽእሉ\ላ ::

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
12 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible