ሓደ ወግዓዊ ትርጉም ዝተላበሰን ዶኩመንት ንምርካብ

ሓደ ወግዓዊ ትርጉም ዝተላበሰን ዶኩመንት ንምርካብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 4 mars 2022

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ዶክሜንት ወጋዓዊ ሕጋዊ እንተ ዘይተተርጊሙ ኣብ ገለ ቤት ጽሕፈት ወይ ምምሕዳራት ናይ ሃገረ ፈረንሳ ዘይቅቡል ክኸውን ይኽእል'ዩ ፣ ስለዚ ክትርጎም ምስ ዝድለ፣ ናብ ሓደ ኪኣላ ወጋዓዊ ኣስተርጋሚ\ት ሰርፍኬት ዘለዎ ናይ ትርጉም ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ተቀባልነት ዝረኸበ\ት ግድነት ክኽወን ኣለዎ ::

ንኣብነት ናይ ማኪና መዘወሪ ፍቃድ ናብ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ክትቅይሩ፣ ምስ እትደልዩ ወጋዓዊ ሙዃኑ ምስክርነት ናይ ኣስተርጋሚ ኣፍልጦ ኣገዳሲ'ዩ ::

ሓንቲ ዶክሜንት ሰርትፍኬት ዘለዎ፣ ዝተተርጎመ ክኸውን ኣለዎ፤ ኣብ ኵሉ ሕጋውነት ከም ዝለበሰ ተቀብልነት ክብሪ ክህልዎ ኣለዎ ፣ ነዚ ንምትርጓም ብ ሓደ ኣስተርጋሚ\ት ማለት ካብ ቤት ፍርዲ ከም መጠን ኣስቶርጋሚ\ት ሕጋዊ\ ሙኻኑ ተቀብልነት ዝረኸበ ኣስቶርጋሚ\ት ክ\ት\ኽወን ኣለዎ\ዋ ::

ኣስተርጎምቲ፣ ናይ ቤት ጽሕፈታት ምምሓዳርት ናይ ሃገረ ፈረንሳ ትርጉም ፣ ን ኣብነት ናይ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ፣ ፕረፌክቱር ፣ ኤምባሲ ፣ ከም ኡውን ዩንቨርስቲ ክ\ት\ትርጉም ይ\ት\ኽእል ::

ኣስተውዕል!

ወዓግዊ ሕጋዊ ምስ እተድሊ ብኽፍሊት ኢዩ ፤ ዋጋ ናይ መተርጎሚ ከም ኵነታት ዶክሜንት ቁጽሪ ብዝሒ ገጽ ይፈላለ ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ ነጥቢ ፣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣስተርጎምቲ ( ኣሰ ኹመንተ ኢልና ንጽውዖም ) ኪኢላታት ኮይኖም ካብ ቤት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍቃድ ይወስዱ\ዳ እዮም::

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

እቲ ሰነድ ፣ ሕጋውነት ክለብስ ምእንቲ ብ ወግዓውያን ኣተርጎምቲ ክትርጎም ኣለዎ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብ ናይ ምስላጥ ግዜ ፣ ዝቀረብ ዶክሜንት ናብ ዝኾነ ቤት ጽሕፈታት ብቋንቋ ፈረንሳ ክትረጎም ኣለዎ፣ ስለ`ዚ ወረቐትኩም ንምድላው ሕጋዊ ኣስተርጋሚ ክትርጎም ኣለዎ ::

ነዚ ንምፍጻም ነቲ ጉዳይኩም ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ። ፋይልኩም ብምስናይ ተወከሱ ፣

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

ግዜ ናይ ምቱርጓም ንሓደ ሰነድ ክሳብ 3 ክሳብ 4 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል ፣ ሓደ ሓደ ዶክሜንቲ ብ ሕብረተ ኢሮፓ ዝተወሃበኩም ወረቐት ሰነድ ንምቱርጓሙ ኣይድልን እዩ ::

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ

lesite e-justice ብምጥዋቕ ንወከስ ::

ከም ኡውን ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ le tableau récapitulatif des règles par pays ብምጥዋቕ ፣ ዝርዝር ናይ ዝኾነ ሃገር ተጻሒፉ ኣሎ ፣ ፋይልኩም ኣየናይ ዓንቀጽ ክዛመድ፣ ንምርኣይ ይከኣል ::

2

ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ፍርዲ ምረጹ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ዝርዝር ናይ ኪእላታት ኣስተርጎምቲ ሃገራዊ ኢዩ

ኣብ ከባቢኹም ኣስቶርጋሚ\ት ንምርካብ ፣ ናይ ከባቢኹምን ቤት ፍርዲ ዅር ድ ኣፐል ቤት ፍርዲ ክትወከሱ ኣለኩም ::

ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ ኣብ ከባቢና ዘሎ ቤት ፍርዲ ዝቀረበ ዝርዝር ክንረክብ ንኽእል r l’annuaire des Cours d’appel en France ምፍላጡ ኣገዳሲ !ዝኾነ ወግዓዊ ናይ ምስትርጓም ፍቓድ ዘለዎ ትካል ክትመርጹ ትኽእሉ እኳ እንተኾንኩም። እቲ ተመጻሪ ግን ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ምስ እትመርጹ እዩ።

3

ዝርዝር ናይ ኪእላታት ኣስተርጎምቲ ንምርካብ ኣብ ናትኩም\ክን ናይ ከባቢኹ\ኽን ዘሎ ቤት ፍርዲ ::

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ዝርዝር ናይ ኪእላታት ኣስተርጎምቲ ክንረክብ ንኽእል les listes des traducteurs agréés.

  • ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኹር ደ ኣፐል ኣብ ዝርዝር ጠውቑ
  • ኣብ ዝርዝር H - Traduction – Interprétariat ኣስተርጎምቲ ክተደለዩ ትኽእሉ
  • ናብ sammaire ዝብል ጽሑፍ ብምኻድ ኣስተርጎምቲ ብቋንቋ ተሰሪዖም ተመዲቦም ክንረክብ ንኽእል ::
4

ቆጸራ ንምሓዝ ምስ ኣስተርጋሚ ርክብ ግበሩ ::

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣስተርጋሚ\ት ምስ መረጽኩም ፣ በቲ ተጻሒፉ ዘሎ ኣድራሻ ሓበሬታ ቆጸራ ሓዙ ::

ናይ ቆጸራ ግዜን ክፍሊት ዋጋን ይፈላለ እዩ ፣ ምስ ኣሰተራጋሚ\ ትርክብ ምስ ገብረኩም ስምምዕ ንምግባር ተወሳኺ ሓበሬታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ ፣ ዋጋ ናይ ምትጓም ንሓደ ወረቐት ከም ኵነታቱ ብዝሒ ገጽ ናይ ዶክሜንቲ ይፈላለ ::

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ን ሓደ ዶክሜንት ወጋዓዊ ንምልባስ መስርሕ ከተካይዱ ምስ እተልደዩ

ኣብ ገለ እዋን ንምስላጥ ፣ ን( ኣብነት ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ዜግነት ክትሓቱ ምስ እትደለዩ\ያ ፣ ምስ ማሕተም ቴምብር ዝተሰነየ dépôt
d’une « apostille ». ሰንድ::

ነዚ ምስ ተማልኡ\ኣ ነቲ ወረቐት ወጋዓዊ ሕጋውነት ከልብሶ ይኽእል procédure de légalisation ፣ ብዛዕባ ሓደ ሓደ ሓበሬታት ማሕተም ከረጋግጽ ይኽእል ፣ ን ኣብነት ሓደ ሰብ ናቱ ፌርማ ስርሑ ናቱ ተራን ዝሕብር ንምርግጋጽ ካልእን ይሕግዝ፣

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ብካልእ ቋንቋ እንተ ተጻሓፉ ሰነድ ፣ ቅድሚ ዝኾነ መስርሕ ምጅማርኩም ቋንቋ ፈረንሳ፣ ብኪኣላ ኣስተርጋሚ\ት፣ ብ ቤት ፍርዲ ፍቃድ ናይ ትርጉም ዝረኸበ ኮይኑ፣ ተተርጉሙ ክዳሎ ይግባእ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
39 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible