ካርት ቪታል ምርካብ

ካርት ቪታል ምርካብ

እንታይ ኢዩ?

ካርት ቪታል ናብ ሓኪም ክንቀርብ ከለና ገንዘብ ከይከፍልና ወይ ገንዘብ ምስ ነሕልፍ ኣብ ናትና ሕሳብ ገንዘበና ብኢንሹርናስ ማላዲ ብቀጥታ ክምለሰና ይኽእል ::

ካርት ቪታል ንኽሉ ሰብ ናይ ኢንሹራንስ ማላዲ ውሕሰነት ናይ ጥዕና ተጠቐምቲ ዝኾኑ\ና ብነጻ ይወሃቡ\ባ ::

ምስ ናትኩም\ክን ቁጽሪ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል ይተሓሓዝ 13 ሓባ ብዝሒ ቁጽሪ ተመዝጊቡ ኣሎ ን ደቂ ተባዕትዮ ብ ቁጽሪ 1 ይጅመር ንደቂ ኣንስቲዮ ብ ቁጽሪ 2 ይጅምር ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ : - ብግዝያዊ ቁጽሪ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል ካርት ቪታል ክትሓቱ\ታ ኣትክእሉ\ላ\ን ኢኹም\ኽን :ክሳብ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል ቁጸሪ ዝወሃብኩም\ክን ክትጽብዩ \ያ ኣለኩም\ክን ሓንሳብ ምስ ተቀበልኩም\ክን ንሓዋሩ ክትጠቀሙላ ትኽእሉ\ላ ::

ካርት ቪታል ናይ ውልቃዊ\ት ኢያ : በዞም ዝስዕቡ ዝርዝር እንተ ኣማሊእና ክንረኽባ ንኽእል ፤

•ዕድመኻ\ኺ 16 ዓመት ዲዩ ወይ ካብ 16 ዓመት ምስ ትገብር ናይ ውልቃዊ\ት ካርት ቪታል ክንረክብ ንኽእል ::

•ካብ 16 ዓመት ንታሕቲ ቆልዓ ምስ ዝህልወካ\ኪ ምስ ናትኩም\ክን ሰክርቲ ሶሲያል ኣብ ቁጽሪ ክምዝገብ ይኽእል ፣ ከም ኡውን ናቱ\ታ ወለዲ እንተ ምስ ዝህልው ኣብ ቁጽሪ ምስ ተመዝገቡ\ባ ተጠቐምቲ ክኾኑ\ና ይኽእሉ\ላ ( ካልእ መሰል ኢልና ክንጽውዖ ንኽእል )

•ስለ`ዚ ብካርት ቪታል ጌርኩም\ክን ንደቅኹም\ኽን ኣብ ሓኪም ክትርኣዪ\ያ ትኽእሉ\ላ ::

•ኣብ መንጎ 12ን 16 ክሊ ዕድመ ዘለው ደቂ ኣለውኹም\ኽን ዶ ፣ ካብ 12 ዓመት ንደቅኹም\ኽን ናይ ውልቃዊ\ት ካርት ቪታል ክትሓቱ\ታ ትኽእሉ\ላ፤ ክልተ ነገር ኣማራጺ ኣለኩም\ክን ፣ ብናትኩም\ክን ካርት ቪታል ንክጥቀም ወይ ብ ናቱ ካርት ናይ ውልቃዊ\ት ንክጥቀም::

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ

ብኸመይ ይኸውን

1

1 ቀዳማይ ምርጫ ብ መንገዲ ደብዳቤ ጌርና ክንሓትት ንኽእል ኢና

ሓንሳብ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል ቁጽሪ ምስ ረኸብኩም\ክን ን ደቂ ተባዕትዮ ብ ቁጽሪ 1 ዝጅምር ንደቂ ኣንስቲዮ ብ ቁጽሪ 2 ዝጅመር ፣ ቅጥዒ ሓዳሽ ናተይ ካርት ቪታል ዝብል ጽሑፍ ክልኣኸኩም\ክን ኢዩ ::

ብመንግዲ ደብዳቤ ክትሓቱ ምስ እትደልዩ\ያ ነዞም ዝስዕቡ ከተማልኡ\ኣ ኣለኩም\ክን ::

•ኣብ ቅጥዒ ከተረጋግጹ ኣለኩም\ክን ዝኾነ ዓይነት ጌጋ ወይ ምርሳዕ ከይህሉ ፣ ጌጋ ወይ ምርሳዕ ምስ ዝህልዉ ብቀጥታ ናብ ሰክርቲ ሶሲያል (CPAM) ክትድውሉ\ላ ኣለኩም\ክን ኣብ መወዳእታ መታን ክቕይርልኩም\ክን ::

•ዝተወሃበ ሓበሬታ ቅኑዕ ምስ ዝኸወን ኣብ ቅጥዒ ፈርሙ ::

•ሓንቲ ጉርዲ ስእሊ ናይ ታሴራ ሕብራዊ ንጹር ስእሊ ግበሩ\ራ

•ሓንቲ ፎቶ ኮፒ ናይ ታሴራ ክህልዎ ኣለዎ ፣ እታ ታሴራ ናታ ስእሊ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ::

•ዝተመልአ ፎሩም ቅጥዒ ፣ ምስ ፎቶ ኮፒ ታሴራ ፣ ጌርኩም\ክን ስደዱ\ዳ ፣ እታ ፎርሙል መጀርያ ዝተላኣኸትኩም\ክን ክትከውን ኣለዋ ፣ ቴምብር ክህልዎ ኣለዎ ፣ ድሕሪ ናብ እንዳ ላ ፖስት ለኣኽዎ ::

ድሕሪ ናትኩም\ክን ካርት ቪታል ክሳብ ዝመጸኩም\ክን ክወስድ ይኽእል ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ ነጥቢ ፣ ካብ ሰክርቲ ሶሲያል ን ሓዋሩ ዝልኣኽ ቁጽሪ ብቁጽሪ 1 ዝጅመር እንተ ኾይኑ ንደቂ ተባዕትዮ ይምልከት ብቁጽሪ 2 ዝጅምር እንተ ኾይኑ ግን ንደቂ ኣንስቲዮ ይምልከት:: ብመንገዲ ኢንተርነት ናትኩምክን ካርቲ ቪታል ንክትሓቱ\ታ ንላበወኩም\ክን ፣ እቲ ዝቐልጠፈ ኢዩ ፤ ዝቅጽል ደረጀታት ንከተታል ::

2

ምርጫ ቁጽሪ 2 ብመንገዲ ኢንተርነት ጌርና ካርት ቪታል ክንሓትት ንኽእል ኢና ::

ካርት ቪታል ብመንግዲ ኢንተርነት ክንሓት ምስ እንደሊ መጀመርያ ቁጽሪ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል numéro de sécurité sociale définitifናይ መጨረሽታ ክንረክብ ኣለና፣ ንኣብነት ንደቂ ተባዕትዮ ብቁጽሪ 1 ዝጅመር ንደቂ ኣንስቲዮ ብቁጽሪ 2 ዝጅመር ብቁጽሪ 7 ወይ 8 ክኽወን የብሉን ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ ፣ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል ንምርካብ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል ኢዩ ፣ ካብ ኦፍራ ዝተወሃብትኩም\ክን ናይ ትውልዲ ሓንቲ ቅዳሕ ፎቶ ኮፒ ክትህቡ\ባ ኣለኩም\ክን ፣ መታን መጨረሽታ ካብ ሰክርቲ ሶሲያል ክወሃበኩም\ክን ::

ሓንሳብ ካብ ሰክርቲ ሶሲያል ናይ መጨረሽታ ቁጽሪ ምስ ረኽበኩም\ክን ኣብ ዌብ ሳይት ኣመሊ Ameli ሓደ ሕሳብ ክትከፍቱ\ታ ኣለኩም\ክን ( ቁጽሪ ሕሳብ ፓስ ወርድ ብውልቃዊ\ት ጥራሕ ኢና ክንጠቀመሎም ንኽእል) ወይ ናትኩም\ክን ካርት ቪታል ክትሓቱ\ታ ትኽእሉ\ላ ::

•ኣብ ዌብ ሳይት ኣመሊ በዚ ዝስዕብ ሊንክ ብሕሳብኩም\ክን ኮኔክቲ ግበሩ\ራ sur le site de l’Assurance Maladie (Ameli).

  • ናብ ሩብሪክ ዝብል ናተይ ንምስላጥ ዝብል ኪዱ
  • ድሕሪ እዚ ናብ ካርት ቪታል ስገሩ\ራ
  • ድሕሪ ናተይ ካርት ቪታል ይሓትት
3

ንዝምልከቶ ናይ ውሕስነት ምረጹ

ነቲ ሰብ ካርት ቪታል ክትገብርሉ\ላ ደሊኹም\ኽን ዘለኹም\ኽን ምረጹ\ጻ :

ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታት ቅኑዓት ጌጋ ከም ዘይብሎም ኣረጋግጹ\ጻ ፣ ናይ ትውልዲ ፤ ኣድራሻ ኮድ ፖስታል ፣ ኣድረስ ኢመይል ፣ ቁጽሪ ተሌፎን፣ ካልእን ::

4

መመላእታ ኣገደስቲ ሰነድ ወስኹ\ኻ

ነቶም ሰነዳት ስካን ግበሩ\ራ ናትኩም\ክን ሕቶ ብቅዓት ንምሃብ

ናትካ\ኪ ሓንቲ ጉርዲ ስእሊ

ናትካ\ኪ ታሴራ

5

ሓበሬታት ኵሉ ጌጋ ከይህሉ ኣረጋግጽ ድሕሪ`ዚ ናትካ\ኪ ውሳነ ሃብ ::

ናትካ\ኪ ሓበሬታ ቅኑዕ ሙኻኑ እንተ ኣረጋግጽካ\ኪ ናትካ\ኪ ውሳነ ሃብ\ቢ ::

•ምፍላጥ ኣገዳሲ ፣ ኣብ መወዳእታ ናትኩም\ክን ሓበሬታት ኣብ ስክሪን ኣብ ቅድሚት ክምጸኩም\ክን ኢዩ ::

•ኣብ ውሑስ ቦታ ዓቅቡዎ ኣብ ዝኾነ እዋን ጸገም ምስ ዘጋጥም መታን ክጠቅም

•ብደብዳቤ ክመጻኩም\ክን ኢዩ መልሲ ፣ ክሳብ ኣስታት ክልተ ሰሙን ክወስድ ይኽእል ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ ፣ ናትካ\ኪ ካርት ቪታል ምስ ሓንቲ ወረቐት ክትልኣኸካ\ኪ ኢያ ፣ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ዓቕብዋ ኣብ ዝኾነ እዋን ናትካ\ኪ ካርት ቪታል ምስ ትጥፈእ በታ ወረቐት መረጋገጺ መሰልኩም\ክን ክትረኽቡ\ባ ትኽእሉ\ላ ::

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናትና ካርት ቪታል ዓመታዊ ሓንቲ ግዜ ከንሕድሳ ኣለና

ናትና ካርት ቪታል ዓመታዊ ሓንቲ ግዜ ክንሕድሳ ኣለና ወይ ኣብ ዝኾነ እዋን ኵነታት ምስ ንቅይር ፣ ናይ ጥዕና ፣ ካርት ሙቹወል ፣ ኣድራሻ፣ ኩነታና ምስ ንምርዓው ወይ መጻምድቲ ምስ ንውስኽ ::

ነዚ ንምሕዳስ ኣብ ፋርማሲ ወይ ማእከል ክፍሊ ጥዕና ፣ ማሕበራት ክፍሊ ጥዕና ናትና ካርት ቪታል ከንሕድስ ንኽእል ::

ኣብ ዝኾነ እዋን ናትና ካርት ቪታል ምስ ነጥፍእ ወይ ምስ ንስረቕ ቀዳምነት ክንሕብር ከነምልክት ኣለና ::

ኣብ ዝኾነ እዋን ናትና ካርት ቪታል ምስ ነጥፍእ ወይ ምስ ንስረቕ ቀዳምነት ን ኢንሹራንስ ማላዲ ብመንገዲ ብቀጥታ ናትና ኣካውንቲ በዚ ሊንክ depuis votre compte Ameli, ክንሕብር ከነምልክት ኣለና :: ወይ ብተሌፎን ደብዳቤ ከም ኡውን ናብ ቤት ጽሕፈት ብ ኣካል ክንከይድ ንኽእል ::

ከተሕድሱ\ሳ ምስ እትደሊዩ\ያ ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ከተሕድሱ\ሳ ትኽእሉ\ላ ::

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
133 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible