Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምርካብ carte Vitale ካርት ቪታል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 7 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ካርት ቪታል ናብ ሓኪም ክንቀርብ ከለና ገንዘብ ከይከፍልና ወይ ገንዘብ ምስ ነሕልፍ ኣብ ናትና ሕሳብ ገንዘበና ብኢንሹርናስ ማላዲ ብቀጥታ ክምለሰና ይኽእል ::

ካርት ቪታል ንኽሉ ሰብ ናይ ኢንሹራንስ ማላዲ ውሕሰነት ናይ ጥዕና ተጠቐምቲ ዝኾኑ\ና ብነጻ ይወሃቡ ::ምስ ናትኩም ቁጽሪ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል ይተሓሓዝ 13 ሓባ ብዝሒ ቁጽሪ ተመዝጊቡ ኣሎ ን ደቂ ተባዕትዮ ብ ቁጽሪ 1 ይጅመር ንደቂ ኣንስቲዮ ብ ቁጽሪ 2 ይጅምር ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

ምፍላጡ ዘገድስ!
ግዝያዊ ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት እንተሃልዩካ፡ ገና ንቪታለ ካርድ ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ። ንኽትረኽቦ ናይ መወዳእታ ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትካ ክሳብ እትረክብ ክትጽበ ኣለካ።

ካርት ቪታል ናይ ውልቃዊ\ት ኢያ : በዞም ዝስዕቡ ዝርዝር እንተ ኣማሊእና ክንረኽባ ንኽእል ፤

•ዕድመኻ 16 ዓመት ዲዩ ወይ ካብ 16 ዓመት ምስ ትገብር ናይ ውልቃዊ ካርት ቪታል ክንረክብ ንኽእል ::

•ካብ 16 ዓመት ንታሕቲ ቆልዓ ምስ ዝህልወካ ምስ ናትኩም ሰክርቲ ሶሲያል ኣብ ቁጽሪ ክምዝገብ ይኽእል ፣ ከም ኡውን ናቱ ወለዲ እንተ ምስ ዝህልው ኣብ ቁጽሪ ምስ ተመዝገቡተጠቐምቲ ክኾኑ ይኽእሉ ( ካልእ መሰል ኢልና ክንጽውዖ ንኽእል )

•ኣብ መንጎ 12ን 16 ክሊ ዕድመ ዘለው ደቂ ኣለውኹምን ካብ 12 ዓመት ንደቅኹም ናይ ውልቃዊ\ት ካርት ቪታል ክትሓቱ ትኽእሉ፤ ክልተ ነገር ኣማራጺ ኣለኩም\ክን ፣ ብናትኩም ካርት ቪታል ንክጥቀም ወይ ብ ናቱ ካርት ናይ ውልቃዊ\ት ንክጥቀም::

ከመይ ንገብሮ?

ሓንሳብ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል ቁጽሪ ምስ ረኸብኩም\ክን ን ደቂ ተባዕትዮ ብ ቁጽሪ 1 ዝጅምር ንደቂ ኣንስቲዮ ብ ቁጽሪ 2 ዝጅመር ቅጥዒ ሓዳሽ ናተይ ካርት ቪታል ዝብል ጽሑፍ ክልኣኸኩም\ክን ኢዩ ::

ብመንግዲ ደብዳቤ ክትሓቱ ምስ እትደልዩ\ያ ነዞም ዝስዕቡ ከተማልኡ\ኣ ኣለኩም\ክን ::

• ኣብ ቅጥዒ ከተረጋግጹ ኣለኩም\ክን ዝኾነ ዓይነት ጌጋ ወይ ምርሳዕ ከይህሉ ፣ ጌጋ ወይ ምርሳዕ ምስ ዝህልዉ ብቀጥታ ናብ ሰክርቲ ሶሲያል (CPAM) ክትድውሉ\ላ ኣለኩም\ክን ኣብ መወዳእታ መታን ክቕይርልኩም\ክን ::

• ዝተወሃበ ሓበሬታ ቅኑዕ ምስ ዝኸወን ኣብ ቅጥዒ ፈርሙ ::

• ሓንቲ ጉርዲ ስእሊ ናይ ታሴራ ሕብራዊ ንጹር ስእሊ ግበሩ\ራ

• ሓንቲ ፎቶ ኮፒ ናይ ታሴራ ክህልዎ ኣለዎ ፣ እታ ታሴራ ናታ ስእሊ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ::

• ዝተመልአ ፎሩም ቅጥዒ ፣ ምስ ፎቶ ኮፒ ታሴራ ፣ ጌርኩም ስደዱ ፣ እታ ፎርሙል መጀርያ ዝተላኣኸትኩምክትከውን ኣለዋ ፣ ቴምብር ክህልዎ ኣለዎ ፣ ድሕሪ ናብ እንዳ ላ ፖስት ለኣኽዎ ::

ድሕሪ ናትኩም ካርት ቪታል ክሳብ ዝመጸኩም ክወስድ ይኽእል ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ ነጥቢ ፣.

ኣገዳሲ!
ካብ ሰክርቲ ሶሲያል ን ሓዋሩ ዝልኣኽ ቁጽሪ ብቁጽሪ 1 ዝጅመር እንተ ኾይኑ ንደቂ ተባዕትዮ ይምልከት ብቁጽሪ 2 ዝጅምር እንተ ኾይኑ ግን ንደቂ ኣንስቲዮ ይምልከት:: ብመንገዲ ኢንተርነት ናትኩምክን ካርቲ ቪታል ንክትሓቱ\ታ ንላበወኩም፣ እቲ ዝቐልጠፈ ኢዩ ፤ ዝቅጽል ደረጀታት ንከተታል ::

ካርት ቪታል ብመንግዲ ኢንተርነት ክንሓት ምስ እንደሊ መጀመርያ ቁጽሪ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል numéro de sécurité sociale définitifናይ መጨረሽታ ክንረክብ ኣለና፣ ንኣብነት ንደቂ ተባዕትዮ ብቁጽሪ 1 ዝጅመር ንደቂ ኣንስቲዮ ብቁጽሪ 2 ዝጅመር ብቁጽሪ 7 ወይ 8 ክኽወን የብሉን ::

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ ፣ ናይ ሰክርቲ ሶሲያል ንምርካብ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል ኢዩ ፣ ካብ ኦፍራ ዝተወሃብትኩም ናይ ትውልዲ ሓንቲ ቅዳሕ ፎቶ ኮፒ ክትህቡ ኣለኩም ፣ መታን መጨረሽታ ካብ ሰክርቲ ሶሲያል ክወሃበኩም ::

ሓንሳብ ካብ ሰክርቲ ሶሲያል ናይ መጨረሽታ ቁጽሪ ምስ ረኽበኩም\ክን ኣብ ዌብ ሳይት ኣመሊ Ameli ሓደ ሕሳብ ክትከፍቱ ኣለኩም ( ቁጽሪ ሕሳብ ፓስ ወርድ ብውልቃዊ ጥራሕ ኢና ክንጠቀመሎም ንኽእል) ወይ ናትኩም ካርት ቪታል ክትሓቱ ትኽእሉ ::

• ኣብ ዌብ ሳይት ኣመሊ በዚ ዝስዕብ ሊንክ ኮኔክቲ ግበሩ sur le site de l’Assurance Maladie (Ameli).

  • ናብ ሩብሪክ ዝብል ናተይ ንምስላጥ ዝብል ኪዱ
  • ድሕሪ እዚ ናብ ካርት ቪታል ስገሩ
  • ድሕሪ ናተይ ካርት ቪታል ይሓትት

ነቲ ሰብ ካርት ቪታል ክትገብርሉ ደሊኹም ዘለኹም ምረጹ:

ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታት ቅኑዓት ጌጋ ከም ዘይብሎም ኣረጋግጹ፣ ናይ ትውልዲ ፤ ኣድራሻ ኮድ ፖስታል ፣ ኣድረስ ኢመይል ፣ ቁጽሪ ተሌፎን፣ ካልእን ::

ንሕቶኹም ንምርግጋጽ ነዞም ዲጂታላይዝድ (ስካን ዝተገብረ) ሰነዳት ከተተሓሕዞም ኣለካ፤

  • ናይ መለለዪ ስእልኻ
  • ናይ መንነት ሰነድካ

ናትካ ሓበሬታ ቅኑዕ ሙኻኑ እንተ ኣረጋግጽካ ናትካ ውሳነ ሃብ ::


ኣገዳሲ!
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሕቶኻ፡ ጽማቕ ናይቲ ዳታኻ ኣብቲ ስክሪን ይርአ። ኣብ ሕቶኻ ጸገም እንተጋጢሙ ክትሕዞ ኣይትረስዕ

Vous recevrez par courrier votre carte Vitale dans un délai de 2 semaines environ.

ኣገዳሲ!
ቪታለ ካርድካ ብወረቐታዊ ቅዳሕ ውልቃዊ ሓበሬታ ክስነ እዩ። ነዚ ሰነድ እዚ ቪታለ ካርድኻ እንተስኢንካ ወይ መሰልካ ከተረጋግጽ እንተድኣ ኣድልዩካ ጠቓሚ ክኸውን እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናትና ካርት ቪታል ዓመታዊ ሓንቲ ግዜ ክንሕድሳ ኣለና ወይ ኣብ ዝኾነ እዋን ኵነታት ምስ ንቅይር ፣ ናይ ጥዕና ፣ ካርት ሙቹወል ፣ ኣድራሻ፣ ኩነታና ምስ ንምርዓው ወይ መጻምድቲ ምስ ንውስኽ ::

ነዚ ንምሕዳስ ኣብ ፋርማሲ ወይ ማእከል ክፍሊ ጥዕና ፣ ማሕበራት ክፍሊ ጥዕና ናትና ካርት ቪታል ከንሕድስ ንኽእል ::

ኣብ ዝኾነ እዋን ናትና ካርት ቪታል ምስ ነጥፍእ ወይ ምስ ንስረቕ ቀዳምነት ን ኢንሹራንስ ማላዲ ብመንገዲ ብቀጥታ ናትና ኣካውንቲ በዚ ሊንክnet depuis votre compte Ameliንሕብር ከነምልክት ኣለና :: ወይ ብተሌፎን ደብዳቤ ከም ኡውን ናብ ቤት ጽሕፈት ብ ኣካል ክንከይድ ንኽእል ::

ከተሕድሱ ምስ እትደሊዩ ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ከተሕድሱ ትኽእሉ ::

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
margotgltmargotgltምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
konstantinekonstantineተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
etienne develayetienne develayተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት