ናይ ቪዛል VISALE ውሕስነት ረኸቡ።

ናይ ቪዛል VISALE ውሕስነት ረኸቡ።

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 17 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

ናይ ቪዛል ውሕስነት (ቪዛ ንኣባይትን ስራሕን) ብ Action Logement ዝወሃብ ናይ ክራይ ተቐማጢ ገንዘብ እዩ። ክፍሊት ክራይን ናይ ክራይ ክፍሊትን ንዋና ገዛኻ ክትከፍሎም እንተዘይክኢልካ ውሕስነት ይህበካ። ድሕሪኡ ንኣክሽን ሎገመንት ክትመልስ ክትግደድ ኢኻ።

ነጻ, እዚ ውሕስነት ንመጻኢ መንበሪኻ ንምርካብ ይሕግዘካ፣ ነቲ ኣካራዪ (ዋና) ውሕስነት ብምግባር።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ንውሕስነት ቪሳለ ንምርካብ ክማላእ ዘለዎ ቅድመ ኩነት ከከምቲ እቲ መንበሪ ገዛ ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ምህላዉን ዘይምህላዉን ይፈላለዩ።

>> ንዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባ ውሕስነት ቪዛልce site ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ካብቲ ቪዛል ክጥቀም እንተኽኢለ እምርምር

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

1. ውልቃዊ ኩነታት

  • ኣነ ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመት እየ: ሞያዊ ኩነታተይ ዝኾነ ይኹን ይኹን
  • ኣነ ልዕሊ 30 ዓመት ዝዕድሚ ኮይነ ሰራሕተኛ ናይ ውልቀ ሴክተር ወይ ናይ ሕርሻ ኩባንያ (ወይ ወናኒ መብጽዓ ስራሕ) ኮይነ ናይ ቪዛል ውሕስነት መመልከቲይ ክሳብ 6 ወርሒ ድሕሪ ስርሐይ (Confirmed permanent contract ከይሓወሰ) ይቐርብ ) ወይ ድሕሪ ምዝውዋር ክሳብ 6 ወርሒ
  • ኣነ ተማሃራይ ወይ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ተማሃራይ እየ
  • ናይ ምንቅስቓስ ሊዝ ፈሪመ። ብዛዕባ ናይ ምንቅስቓስ ሊዝ ዝያዳ ንምርካብ z ici ኣብዚ ጠውቑ

2. መንበሪየይ

  • ንብረት ክቐርብ ይኽእል ወይ ኣይክእልን
  • ብሕጊ 89 ሊዝ ክግዛእ ኣለዎ።
  • ቀንዲ መንበሪይ ክኸውን ኣለዎ።
  • ክራይ (ክፍሊት ሓዊሱ) ኣብ Île de France ዝለዓለ 1500€ ወይ ኣብ ዝተረፈ ግዝኣት ዝለዓለ 1300€ ክህልዎ ኣለዎ።

ምፍላጡ ኣገሳሲ : ካብቲ ናይ ቪዛል ውሕስነት ንኽትጥቀሙ ፡ ቅድሚ ነቲ ክራይ ምፍራምኩም፡ ሕቶኹም ከተቕርቡ ኣለኩም።

en cli ኣብዚ ብምጥዋቕ ናይ ቪዛል ውሕስነት መሰል ክህልወኩም ይኽእል ድዩ ኣይክህልወኩምን ንምፍላጥ ስሚዩሽን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

2

ናይ ኦንላይን ኣካውንተይንምህላው

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣካውንት ንምፍጣር፤

  • ኣብ መርበብ ሓበሬታ Visale.fr ተወከሱ
  • ኣብ “My Visale Space” ዝብል ጠውቕ ድሕሪኡ “I register for Visale” ዝብል ጠውቕ።

ምፍላጡ ዘገድስ! : መንነተይ፡ ሞያዊ ኩነታተይን ኣታዊታተይን ዘረጋግጽ መርትዖ ሒዘ ምምጻእ እዝክር። እዚ ኩሉ ክፋላት ኣብ ኩነታትካ ዝምርኮስ ኮይኑ ውልቃዊ ቦታኻ ክትፈጥር ከለኻ ክግለጸልካ እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኣነ ፋይለይ እዩ

ፋይልኩም ብኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ Visale.fr ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ፋይለይ ተቐባልነት ረኺቡ ኣሎ።

ፋይለይ ምስ ተቐበልኩ፡ ቪዛይ ምህላዉ ብኢመይል ወይ sms ይሕበር።

ድሕሪኡ ካብ ውልቃዊ ቦታይ ቪዛይ ኣውሪደ መንበሪ ክረክብ ይኽእል እየ።

ናይ ቪዛይ ናይ ስራሕ ግዜ ከምኡ’ውን ዝለዓለ መጠን ውሕስነት ዘለዎ ክራይ ኣብ ግምት የእቱ።

ቪዛይ ንመጻኢ ዋና ወይ ኣብ ኩሉ ናይ ምድላይ ኣገባባተይ እህቦ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
30 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible