Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምርካብ ናይ ቪዛል VISALE ውሕስነት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ቪዛል ውሕስነት (ቪዛ ንኣባይትን ስራሕን) ብ Action Logement ዝወሃብ ናይ ክራይ ተቐማጢ ገንዘብ እዩ። ክፍሊት ክራይን ናይ ክራይ ክፍሊትን ንዋና ገዛኻ ክትከፍሎም እንተዘይክኢልካ ውሕስነት ይህበካ። ድሕሪኡ ንኣክሽን ሎገመንት ክትመልስ ክትግደድ ኢኻ።

ነጻ, እዚ ውሕስነት ንመጻኢ መንበሪኻ ንምርካብ ይሕግዘካ፣ ነቲ ኣካራዪ (ዋና) ውሕስነት ብምግባር።

ኣገዳሲ!
ንውሕስነት ቪሳለ ንምርካብ ክማላእ ዘለዎ ቅድመ ኩነት ከከምቲ እቲ መንበሪ ገዛ ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ምህላዉን ዘይምህላዉን ይፈላለዩ።

>> ንዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባ ውሕስነት ቪዛልce site ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

1. ውልቃዊ ኩነታት

  • ኣነ ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመት እየ: ሞያዊ ኩነታተይ ዝኾነ ይኹን ይኹን
  • ኣነ ልዕሊ 30 ዓመት ዝዕድሚ ኮይነ ሰራሕተኛ ናይ ውልቀ ሴክተር ወይ ናይ ሕርሻ ኩባንያ (ወይ ወናኒ መብጽዓ ስራሕ) ኮይነ ናይ ቪዛል ውሕስነት መመልከቲይ ክሳብ 6 ወርሒ ድሕሪ ስርሐይ (Confirmed permanent contract ከይሓወሰ) ይቐርብ ) ወይ ድሕሪ ምዝውዋር ክሳብ 6 ወርሒ
  • ኣነ ተማሃራይ ወይ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ተማሃራይ እየ
  • ናይ ምንቅስቓስ ሊዝ ፈሪመ። ብዛዕባ ናይ ምንቅስቓስ ሊዝ ዝያዳ ንምርካብ z ici ኣብዚ ጠውቑ

2. መንበሪየይ

  • ንብረት ክቐርብ ይኽእል ወይ ኣይክእልን
  • ብሕጊ 89 ሊዝ ክግዛእ ኣለዎ።
  • ቀንዲ መንበሪይ ክኸውን ኣለዎ።
  • ክራይ (ክፍሊት ሓዊሱ) ኣብ Île de France ዝለዓለ 1500€ ወይ ኣብ ዝተረፈ ግዝኣት ዝለዓለ 1300€ ክህልዎ ኣለዎ።
ኣገዳሲ !
ምፍላጡ ኣገሳሲ : ካብቲ ናይ ቪዛል ውሕስነት ንኽትጥቀሙ ፡ ቅድሚ ነቲ ክራይ ምፍራምኩም፡ ሕቶኹም ከተቕርቡ ኣለኩም።

en cli ኣብዚ ብምጥዋቕ ናይ ቪዛል ውሕስነት መሰል ክህልወኩም ይኽእል ድዩ ኣይክህልወኩምን ንምፍላጥ ስሚዩሽን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣካውንት ንምፍጣር፤

  • ኣብ መርበብ ሓበሬታ Visale.fr ተወከሱ
  • ኣብ “My Visale Space” ዝብል ጠውቕ ድሕሪኡ “I register for Visale” ዝብል ጠውቕ።
ኣገዳሲ !
ምፍላጡ ዘገድስ! : መንነተይ፡ ሞያዊ ኩነታተይን ኣታዊታተይን ዘረጋግጽ መርትዖ ሒዘ ምምጻእ እዝክር። እዚ ኩሉ ክፋላት ኣብ ኩነታትካ ዝምርኮስ ኮይኑ ውልቃዊ ቦታኻ ክትፈጥር ከለኻ ክግለጸልካ እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ፋይልኩም ብኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ Visale.fr ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ፋይለይ ምስ ተቐበልኩ፡ ቪዛይ ምህላዉ ብኢመይል ወይ sms ይሕበር።

ድሕሪኡ ካብ ውልቃዊ ቦታይ ቪዛይ ኣውሪደ መንበሪ ክረክብ ይኽእል እየ።

ናይ ቪዛይ ናይ ስራሕ ግዜ ከምኡ’ውን ዝለዓለ መጠን ውሕስነት ዘለዎ ክራይ ኣብ ግምት የእቱ።

ቪዛይ ንመጻኢ ዋና ወይ ኣብ ኩሉ ናይ ምድላይ ኣገባባተይ እህቦ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
delphgatdelphgatተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
حسیب الله امرخیلحسیب الله امرخیلተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
dounia-cphdounia-cphኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት