ኣድራሻ ኮድ ፖስታል

ኣድራሻ ኮድ ፖስታል

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ29 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

ርጉጽ መንበሪ ገዛ ኣድራሻ ዘይብልኩምእንተ ኮይኑ ፣ ንመቀበሊ ደብዳቤ ኣድራሻ እንተ ደሊኹም ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ምምሕዳር ኣብ ጥቃ ከባቢኹም\ኽን ዘሎ ብምኻድ ተቀምቲ ናይ’ቲ ከባቢ ምኽንኩም ዝኾነ ዓይነት ወረቐት ናይ ስራሕኩም ወይ ቤት ትምህርቲ ናይ ደቅኹም ወይ መድሃኒት ትውሰዱወይ ሕክምና ትከታተሉ\ላ ካልእን እንተ ኮንኩምእዚ ወረቐት ሒዝክምክትከdu ትኽእሉ..

ኣገልግሎት ተሓጋገዝቲ ናይ ፣ሰ ሲ ኣ ኤስ ፣ ጨንፈር ናይ ምምሕዳር ፣ ንደብዳቤኹም መቀብሊኣድራሻ ዝኸውን ሓደ ፍታሕ ክቕርብልኩም ኢዮም፣ ሓንቲ ምስክር ወረቐት ኣድራሻ ጽሑፍ ዘለዋ ክህብኹም ኢዮም ፤፣ በዚ ምስክር ወረቐት ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ቤት ጽሕፈታት ኣብ ምስላጥን ምስ ትሕተቱ ነዛ ወረቐት ክትጥቀሙ ትኽእሉ;;

ከም’ውን ብተዛማዲ ኣብ ማሕበራት ናይ ኣሲሶሽን ብምኻድ መቀብሊ ኣድራሻ ናይ ደብዳቤ ከቅርብልኩም ይኽእሉ:

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ቆጸራ ንሓዝ

ኣብ ንኡስ ዞባ ናይ ምምሕዳር ብምኻድ ብኸመይ ጌርና ቖጸራ ክንሕዝ ከም ዘለና ክንሓትት ንኽእል ፣ ከም ግቡእ ኣብ ሰ ሲ ኣ ኤስ ናይ ከተማ ንዝኾነ ዓይነት ስራሕ ናይ ኣግልግሎት ሓገዝ ስለ ዝግበር ፣ CCAS

ኣብ ሰ ሲ ኣ ኤስ ምስ ከድና ቀጻሊ ነዚ ፎርም ንክመልእ ይሓቱና

ነስተውዕል

ቅድሚ ምኻድና ክንፈልጦም ዝግብኣና ኣግደስቲ ነጥብታት ፣ ምስ’ታ ንነብረላ ከተማ ዘራኽብ ዘረጋግጹ ወረቓቕቲ ሒዝና ክንክየድ ኣለና ፣ ናይ ቀደም መንብሪ ገዛ ፣ ናይ ስራሕ ፣ ቆልዑት ዘልውና እንተ ኾይና ናይ ደቅና ናይ ቤት ትምህርቲ ወረቐት ፣ ሕክምና ንከታትል እንተ ኮይና ናይ ሕክምና ወረቐት ወይ ካልእ ሓፈሻዊ ነገራት ፤፣

2

ቃል-መሕትት ምስ ኣግልገልቲ ንደብዳቤ ናይ ከተማ

ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ተቀቢሞም፣ ከተዛራርበኩም ኣዮም። ፤ ኣብ ፋይልኩም ዝኾነ ዓይነት ሓንቲ መረጋገጺ ምስክር ወረቐት ናይቲ ከባቢ ነብርቲ ምካንኩም ምስ ኣረጋገጹ ግድነት ኣኣገልግሎት ክህብኹም ኢዮም።

ንኣብነት ካብዘን ወረቓቅቲ ፣ ክፍሊት ናይ ስራሕ ፍሽ ድ ፐይ ፣ ናይ ሓንቲ ማሕበር ኣኣድራሻ፣ ሰርቲፍኬት ናይ ቤት ትምህርቲ ዝኣመሰሉን ካልእን ዓይነት ነገራትን ክኾኑ ዝኽእሉ መወከዲ ኣድራሻ ከም ዝህልወኩም ክገብሩ እዮም።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ከም ተንጽግና ምስ እንፈልጥ

ቤት ጽሕፈት ናይ ምምሕዳር ምስ ዝነጽግኹም ናብ ቤት ፍርዲ ኬድኩም ይግባይ ምባል ትትኽእሉ ኢኹም።

ኣስተውዕል

ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ናይ ምባል መሰል ዝተሓለወ እዩ

ይግባይ ክንብል ዘይንብል

  • ጠበቓ ምሕታት ይከኣል ኢዩ፣ ወላ ውን ገንዘብ እንተ ዘይብልና ፤፣
  • ናብ ኣሲሶሽን ናይ ማሕበራት ተሓጋገዝቲ ብምኻድ ሓገዝ ምሕታት

ሓንቲ ፍታሕ ምድላይ

ማሕበር ናይ ኣሲሶሽን ውን ኣድራሻ ክህባኹም ይኽእላ ኢየን ፣ ን ናትኩ ኣሲስታንስ ሶሲያል ብምሕታት ዝርዝር ናይ ማሕበራት ንመንበሪ ገዛ ዘይብሎም ክሕግዙ ዝኽእሉ ክትሓቱኣድራሻ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣስተውዕል!

ማሕበራት'ውን ምናልባት ብዝሒ ሰብ ስለ ዘለዎም ጠለብ ከይቅበልዎ ይኽእሉ ኢዮም

ሰ ሲ ኣ ኤስ ወይ ሓንቲ ማሕበር ናይ ኣሲሶሽን ንጠለብኩም ና እንተ ተቀቢሎሞ

እታ ምስክር ወረቐት ናይ ኣድራሻ ክሳብ ሓደ ዓመት ከተግልግል ትኽእል

ከም ናትኩም ኣድራሻ ተሓሲባ ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ቤት ጽሕፈታት ኣብ ምስላጥ ክትሕግዘኩም ትኽእል;

ምፍላጡ ኣገድስቲ ነገራት ፣

ኣዳራሻ ብቐጻሊ ከተገልግል ምእንቲ ; ከም እንተ ኮይና ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ሰ ሲ ኣ ኤስ ኩሉ ግዜ እንተ ወሓደ ኣብ ሰልስተ 3 ወርሒ ሓንቲ ግዜ ክንቅልቀል ምብጻሕ የድሊ

ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመት ስምምዕ ከይተወደአ ኸሎ ንከንሕድሶ ክንጠልብ ይግባእ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
28 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible