ስንክልና ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ሓገዛት ምርካብ (MDPH)

ስንክልና ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ሓገዛት ምርካብ (MDPH)

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ3 nov. 2021

እንታይ ኢዩ?

ክፍሊ ቤት ስንኩላን ( MDPH ) ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ንዝርከቡ ስንኩላን ሓበሬታን ደገፍን ዝወሃበሉ ቦታ እዩ። ስንኩላን ከከም ኩነታቶም ፍሉይ ሓገዝ ይምድብ።

ንኣብነት፡ ኣበል ስንኩላን ዓበይቲ (AAH) ዝተሓተ ኣታዊ ውሕስነት ይህብ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ : ኣብ ፈረንሳ 102 ክፍሊ ኣባይቲ ስንኩላን ኣለዉ።

ሓገዝ ንምርካብ ፡ ንሓደ . እዚ ወረቐት እዚ ከመይ ጌርና ፋይልና ከም እተቕውም ዝገልጽ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ምስ MDPH ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ፡ ክትድውሉሉ እትኽእሉ ነጻ ቁጽሪ ኣሎ።
>> ቁጽሪ MDPH ናይ ክፍልኻ vous pouvez cliquer ici etንምፍላጥ፡ ኣብዚ ጠዊቕካ ናይ ክፍልኻ ገዛ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ (ex: for the Rhône, choose "69 - MDPH du Rhône")።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነቲ ቅጥዒ መሊእካ ዘድሊ ሰነዳት ምእካብ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

መጀመርታ ግዴታዊ ቅጥዒ ክትመልእ ኣለካ። ነቲ ቅጥዒ ኣብ MDPH ወይ ኣብ ኢንተርነት ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: እዚ ቅጥዒ እዚ ንዝምልከቶ ሰብ ማለት ነቲ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ዝዓለመ እዩ።

- እቲ ስንኩል ሰብ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾይኑ እዞም ወለዲ እዮም ነቲ ቅጥዒ ክመልኡ ዘለዎም።
- እቲ ሰብ ልዕሊ 18 ዓመት ኣብ ዝኾነሉ ጉዳይ፡ ኣብ እዋን ሕቶኡ፡ ኣላዪኡ ወይ "ኪዩሬተር" (ሓላፊ ሓለዋኡ ዘለዎ ሰብ) ከሰንዮ ይምከር።

ብተወሳኺ ነዞም ሰነዳት ኣብ ቅጥዒኻ ከተተሓሕዞም ከድልየካ እዩ፤

 • ፎቶኮፒ ናይ ክልቲኡ ወገን ናይቲ ሰብ መንነት መረጋገጺ (ሕጋዊ መንነት ሰነድ ወይ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ፈረንሳ)፣
 • ሓደ ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ ኣድራሻ መረጋገፂ ፎቶ ኮፒ፣
 • ትሕቲ 6 ወርሒ ዝኾነ ናይ ሕክምና ምስክር ወረቐት (ንናይ MDPH ሕቶታት ዝተዳለወ)፣
 • ኣብ ሕጋዊ ሓለዋ ናይ ፍርዲ ምስክር ወረቐት (ኣድላዪ እንተኾይኑ)።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ዝኾነ ጸገም እንተሃልዩኩም ካብ ጋንታታት MDPH ሓገዝ ካብ ምሕታት ድሕር ኣይትበሉ።

ፋይልካ ተፈሪሙ ምስ ተዛዘመ ብፖስታ ክትሰዶ ወይ ኣብ መቐበሊ MDPH ከተውርዶ ትኽእል ኢኻ።

2

ምዝገባ ናይቲ ሕቶን ገምጋሙን ተጸበዩ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ፋይልካ ድሕሪ ምትንታን፡ ናይ ምርግጋጽ ኢመይል ይመጸካ ። ፋይልካ ምሉእ እንተዘይኮይኑ፡ እቲ ዝጎደለ ሓበሬታ ዝሓትት ኢመይል ክለኣኸልካ እዩ።

ካብዚ ደረጃ እዚ ጀሚሩ እዩ እቲ ብዙሕ ዓውድታት ዝሓቖፈ ጉጅለ (ሓካይም፡ ስነ-ኣእምሮኣውያን ወዘተ) ንኹነታት ሰባት ዝግምግም ፡ ድሌታቶም ዘለሊ፡ ግቡእ መልሲ ንምቕራብ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ ውሽጢ MDPH፡ መሰል ስንኩላን ዝውስን ኮሚሽን መሰላትን ርእሰ-ምሕደራን ስንኩላን (CDAPH) እዩ። ኣብ ሓያሎ ዓውድታት ጥዕና ብሰብ ሞያ ዝቖመ ጉጅለ ካብ ዘካየዶ ገምጋም መሰረት ዝገበረ እዩ።

3

ውሳነ ሽማግለ ተቐበሉ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ብድሕሪኡ እቲ ብብዙሕ ዓውድታት ዝሓቖፈ ጉጅለ ዝቐርብ ለበዋታት ብኮሚሽን መሰላትን ርእሰ-ምሕደራን ስንኩላን ( CDAPH ) ይረጋገጽ።

ነዚ ምጽዳቕ ስዒቡ፡ ብዛዕባ ዝተዋህበ ውሳኔታት ዝሕብረካ ኢመይል ክመጸካ እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ስንክልና ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ዝህልዉ ዝተፈላለዩ ሓገዛትን ኣበልን።

ከከም ድሌታትካን ኩነታትካን ነዞም ዝስዕቡ መሰላት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤

 • ናይ ምትእትታው ተንቀሳቓሲ ካርድ
 • ኣበል ንኣካለ ስንኩላን ዓበይቲ (AAH)
 • ኣበል ትምህርቲ ህጻናት ስንኩላን (AEEH)
 • ናብ ሕክምናዊ-ማሕበራዊ ትካል ወይ ኣገልግሎት (ESMS) ምልኣኽ
 • ናይ ስንክልና ካሕሳ ሓገዝ (PCH) .
 • ብሕታዊ ፕሮጀክት ትምህርቲ
 • ሞያዊ መምርሒ / ሞያዊ ስልጠና
 • ምሕዳስ ናይ ካሕሳ ኣበል (ACTP/ACFP)
 • ኣብ ገዛ ንዝጸንሑ ወለዲ ምስቲ ናይ እርጋን መድሕን ብነጻ ምትእስሳር (AVPF)
 • ኣፍልጦ ምሃብ ኩነታት ስንኩል ሰራሕተኛ (RQTH)

ምፍላጡ ዘገድስ : ንዝያዳ ሓበሬታ ነዚ መርበብ ሓበሬታ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። cette page internet.

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
44 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
9እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible