ኣብ ወጻኢ ሃገር ምምርዓው

ኣብ ወጻኢ ሃገር ምምርዓው

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ3 nov. 2021

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ወጻኢ ሃገር መርዓ ክኽበር ከሎ፡ ሕጊ ናይታ ዝምልከታ ሃገር ይትግበር።

እቲ ሓዳር ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ንኽረክብ ግን ዝተፈላለዩ ሕግታት ፈረንሳ ከኽብር ኣለዎ፤

 • ክልቲኦም መጻምድቲ ዓበይቲ (ልዕሊ 18 ዓመት) ክኾኑ ኣለዎም።
 • ክልቲኦም መጻምድቲ ብመሰረት ሕጊ ፈረንሳ ወይ ወጻኢ ሃገራት ድሮ ተመርዕዮም ክኾኑ የብሎምን።
 • እቶም መጻምድቲ ኣዝማድ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም (ዓርግን ዘርእን፡ ኣሕዋት፡ ኣሓት፡ ፍርቂ ኣሕዋት፡ ፍርቂ ኣሓት፡ ኣኮታት/ኣኮታትን ደቂ ሓውቦታትን/ደቂ ሓፍቶም ናይ ሓደ መስመር ኣያታትን)።
 • ነፍሲ ወከፍ መጻምድቲ ነቲ ሓዳር ብናጽነት ክሰማማዕ ኣለዎ።
 • እቲ መርዓ ኣብ ቅድሚ ህዝባዊ ስልጣን ክኽበር ኣለዎ (ሃይማኖታዊ መርዓ ኣፍልጦ ኣይወሃቦን)።

ምፍላጡ ዝገድስ!:

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ቅድመ ኩነትን መሰላትን ግቡኣትን ሓዳር ኣብ ፈረንሳ " "Se marier en France" ዝብል ወረቐትና ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ንኽምርዓዉ ውሳነ ምስተውሃበ፡ እቶም ክልተ መጻኢ መጻምድቲ ምስ ሰበስልጣን ፈረንሳ ሓያሎ ስጉምትታት ክወስዱ ኣለዎም።

ምፍላጡ ዝገድስ!

: ኣብ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ጾታ መርዓ ሕጋዊ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ዝተወሰና ሃገራት ጥራይ እዩ ዝከኣል።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ

ብኸመይ ይኸውን

1

ምስ ናይ ወጻኢ ሕጋዊ በዓል መዚ ተወከሱ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ሓዳርኩም ኣብ ወጻኢ ሃገር ከተብዕሉ ምስ ወሰንኩም፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ምስ ምምሕዳር ከባቢ ናይታ ዝተመርጸት ሃገር ምውካስ የድሊ።

እዚ ድማ ነቲ ሓዳር ንኽኽበርን ኣፍልጦ ንኽወሃቦን ዝምልከት ዝተፈላለየ ሃገር ዝምልከት ሕግታትን ኣገባባትን ክትፈልጥ የኽእለካ።

ብተወሳኺ ንኣገባብ መርዓ ንምኽባር ንነዊሕ እዋን መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር ርክብ ምግባር ይምከር።

2

ምስ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ፈረንሳ ተወከሱ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብ ቅድሚ ሲቪላዊ መዝገብ ናይ ወጻኢ ሃገር ክትምርዖ፡ "ናይ ምምርዓው ዓቕሚ ምስክር ወረቐት" ክትሓትት ኣለካ ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብታ ክትምርዖ እትደሊ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ፈረንሳ ክትራኸብ ኣለካ።

ነዚ ምስክር ወረቐት ንምርካብ፡ ሓያሎ ሰነዳት ክትሕተቱ ኢኹም፡ ንሳቶም ድማ፤

 • ዝተመልአ ሓበሬታ ወረቐት (ብኤምባሲ ወይ ቆንስል ዝቐረበ)፣
 • ቅዳሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ መጻኢ መጻምድቲ ምስክር ወረቐት ልደት፡ ዕለት ትሕቲ 3 ወርሒ (እቲ ሰነድ ምስ ትርጉሙን ሕጋውነቱን ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተዋህበ እንተኾይኑ 6 ወርሒ)፡
 • መለለዪ መንነት (ምስ ስእሊ)፣
 • መርትዖ ኣድራሻ፡ ወግዓውን ልሙድን መንበሪ ወይ መንበሪ ቦታ (ሓደ ሰብ ብጭቡጥ ዝነብረሉን ርጉእ ኣገባብን ግን ከኣ ናይ ግድን ገዝኡ ዘይኮነ ቦታ)።

ስለዚ ንቅዋም ፋይል መርዓ ዘድልዩ ሰነዳት ንምርካብ ምስ ኦፍፕራ ርክብ ምግባር ግዴታ እዩ።

3

ምሕታም እገዳታት

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ዕለት መርዓ ምስተረጋገጸ ፡ ቅድሚ ዕለት መርዓ እንተወሓደ 10 መዓልታት ምሕታም ናይቶም እገዳታት ግዴታ እዩ።

እዚ ድማ ዕለት መርዓ፡ ኣስማት ስድራቤት፡ ቀዳሞት ኣስማት፡ መንበሪ ወይ መንበሪ ናይቶም መጻኢ መጻምድቲ ከምኡ’ውን ጽምብል ናይቲ መርዓ ኣብ ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ክልተ ቦታታት ምርኣይ ዘጠቓልል እዩ፤

 • ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ መንበሪ (ወግዓውን ልሙድን መንበሪ ቦታ) ወይ ናይቲ መንበሪ (ሓደ ሰብ ብጭቡጥ ዝነብረሉን ርጉእ ኣገባብን ግን ናይ ግድን መንበሪኡ ዘይኮነ ቦታ)
 • ኣብ ፈረንሳ መንበሪኡ ኣብ ዘይብሉ እዋን መንበሪኡ ወይ መንበሪኡ ኣብ ወጻኢ ዝምርኮሰሉ ቆንስል ፈረንሳ

ድሕሪ እዚ ሕትመት እዚ ተቓውሞ ኣብ ዘይብሉን እቲ መርዓ ብሕጊ ፈረንሳ ዝተቐመጠ ቅድመ ኩነት ዘማልእ እንተኾይኑን እዩ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ፈረንሳ “ናይ ምምርዓው ዓቕሚ ምስክር ወረቐት” ዘውጽእ።

4

ጽምብል ሓዳር

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ንሰበስልጣን እቲ ከባቢ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ኣገባባት እንተተኸቲልካ፡ ሕጂ እቲ መርዓ ኣብ ቅድሚ ሲቪላዊ መዝገብ ክበዓል ይኽእል። ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ይወሃበካ።

እንኳዕ ደስ በለኩም !

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኣፍልጦ ንሓዳር ኣብ ፈረንሳ

ናብ ፈረንሳ ምስ ተመለስካ ፡ ሓዳርካ ምስ ኦፍራ ንኽምዝገብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።e en cliquant ici ኣብዚ ብምጥዋቕ ዝርከብ ቅጥዒ መሊእኩም ነዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ከተቕርቡ ኣለኩም፤

 • ናይ ምምርዓው ዓቕሚ ምስክር ወረቐት ወይ ድማ ናይቶም እገዳታት ምሕታም ምስክር ወረቐት፣
 • ፎቶ ኮፒ ናይቲ ናይ መገሻ ሰነድ ምስ መእተዊን መውፅእን ማሕተም ናይታ መርዓ ዝተኸበረላ ሃገርን ፎቶኮፒ ናይ ነፋሪት ወይ ባቡር ትኬትን፣
 • ምጥ : ኦፍፕራ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ወይ ናይ ስድራቤት መጽሓፍቲ ኣይህብን እዩ። ነዞም ሰነዳት ንምርካብ፡ ንነብስኻ ምስ ሰበስልጣን እታ መርዓ ዝተኸበረላ ሃገር ብቐጥታ ክትራኸብ ክትግደድ ኢኻ። ኦርጅናል ናይቲ ናይ ወጻኢ መርዓ ምስክር ወረቐት ምስ ትርጉም ብመሓላ ተርጓሚ ዝተረጋገጸ፡ ከምኡ’ውን ሬክቶ-ቨርሶ ፎቶኮፒ ናይዚ ምስክር ወረቐትን ትርጉሙን።
  >> ንምንባብ እውን: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት"Obtenir la traduction officielle d'un document"
 • ምፍላጡ ዘገድስ!

ምጡ ዝገድስ

ኣነ

ጽቡቕ ክትፈልጥ : ኦፍፕራ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ወይ ናይ ስድራቤት መጽሓፍቲ ኣይህብን እዩ። ነዞም ሰነዳት ንምርካብ፡ ንነብስኻ ምስ ሰበስልጣን እታ መርዓ ዝተኸበረላ ሃገር ብቐጥታ ክትራኸብ ክትግደድ ኢኻ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
34 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible