ነቲ "መሰል ሕሳብ" ዝብል ኣገባብ ምእታው

ነቲ "መሰል ሕሳብ" ዝብል ኣገባብ ምእታው

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ12 août 2022

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ባንክ ናይ ባንክ ሕሳብ ምኽፋት ክኣቢ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ካብቲ "መሰል ሕሳብ" ዝብል ኣገባብ ብነጻ ክትጥቀሙ ምስ ባንክ ደ ፍራንስ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብርግጽ ዝኾነ ኣብ ፈረንሳ ዝነብር ሰብ፡ ድሮ ሕሳብ ዘይብሉን ባንክ ናይ ተቐማጢ ሕሳብ ምኽፋት ዝኣበየሉን፡ ነዚ ኣገባብ እዚ ናይ ምጅማር መሰል ኣለዎ። ንሱ ባዕሉ ካብ ናይ ተቐማጢ ሕሳብን ነጻ መሰረታዊ ኣገልግሎት ባንክን ተጠቃሚ ንኽኸውን ትካል ባንክ ዝምዝዝ ባንክ ደ ፍራንስ እዩ ፣ ምስ መሰል ሕሳብ ዝተኣሳሰር።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: እቲ ንሓደ ውልቀሰብ ሕሳብ ምኽፋት ዝኣበየ ባንክ፡ ካብ መሰል ሕሳብ ንኽጥቀም ኣብ ክንድኡ ምስ ባንክ ደ ፍራንስ ነቲ ኣገባባት ንምፍጻም ከቕርብ ይኽእል።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

እንተደኣ ካርድ ንምውጻእ ብ ባንክ ቅቡላት ዘይኲንኩም ወይ ተነጺግኩም

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ነዚ መስርሕ በብ መድረኹ ብምኻድ ምኽፋት ይከኣል እዩ ኣብዚ ተውቁ "ouvrir un compte bancaire", ግ እተደኣ ኣብ 15 መዓልታት ዘይመሊሶምልኩም?

ናብ ባንክ ፍራንስ ኬድኩም ተወከሱ

ምፍላጡ ዝገድስ !

እቶም ባንክታት ኣብ"liberté commerciale". እዮም ዝምርኮሱ።
እዚ ማለት ፣ ዓሚል ናይ ዘይ ምቕባል መሰሎም ሕሉው እዩ።

2

ፋይልካ ኣዳሉ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ከተቕርቡ ኣለኩም፤

· እንተደኣ እቲ ባንክ ን 15 መዓልታት ዘይመሊስልኩም፣ : P ብ መረጋገጺ ኣሰንይዎ፣ ( ን ኣብነት ccusé de réception ናይ ዝሰደድኩሞ ፖስታወይ OU récepissé de dépôt ናይ ጠለብ ፣ መረጋገጺን ካልእን ክኸውን
ይኽእል እዩ)

· እንተደኣ እቲ ብናክ ፣ ካርድ ካም ምህላው ነጺግኩም። : ደብዳቤ ናይ እቲ ባንክ logo ወይ
ድማ ምልክት ዘለዎ ደብዳቤ ከተቕርቡ ትክእሉ።

  • መሰል ናይ ኣካውንት ምህላው ቅጥዒ : : pour le téléchargez, cliquez ici !
  • ብኽልቲኡ ገጽ ናይ መንነት መውረቀት መርትዖ ምስ ቅኑዕ ስእሊ፣
  • ናይ ኣድራሻ መርትዖ (ንኣብነት ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ ናይ ማይ ወይ ናይ ቴሌፎን ሕሳብ፣ ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ ናይ ክራይ ቅብሊት፣ ናይ ርእሰ-ማል ወረቐት) ወይjustificatif d'hébergement መረጋገጺ
  • መረጋገፂ መንነት ናይቲ ኣአንጋዲ (ንዝተኣናገዱ ሰባት ቤት ምስክር ወረቐት)
  • ሞያዊ ወይ ውልቃዊ ናይ ባንክ ሕሳብ ከምዘይብልካ ዘረጋግጽ በዓል ሞያ ወይ ናይ ስራሕ ሓላፊ ወዘተ።
3

1ይ ኣማራጺ - ፋይልኩም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ባንክ ደ ፍራንስ ኣቕርቡ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ነቲ ኣገባብ depuis le site de la Banque de France.

ነዚ ንምግባር ወይ ምስ FranceConnect ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ኣካውንት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ።

ምስ ውልቃዊ ቦታኻ ምስ ተተሓሓዝካ፡ "መሰል ሒሳብ - መመልከቲ ምቕራብ" ዝብል ኣገባብ ክትፍጽሞ ትኽእል ኢኻ።

4

2ይ ኣማራጺ - ናብቲ ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ቆጸራ ባንክ ደ ፍራንስ ኪድ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ፋይልካ ምስ ተዛዘመ፡ ናብቲ ዝቐረበካ ጨንፈር ባንክ ደ ፍራንስ ብምኻድ ፋይል ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

=> ንዓኻ ዝቐረበ ቆጸራ ንምርካብ cliquez ici !

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

መሰረታዊ ኣገልግሎት ባንክ ምርካብ

ኣብ ሓደ መዓልቲ ናይስራሕ እዋን፣ እቲ ጉዳይ ኣብ ባንክ ፈረንሳ ምስ በጽሐ፣ ኣብ ባንክ ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከብሕሳብ ንኽኽፍተልኩም ትእምም።

ኣብ 3 መዓልታት ፣እቲ ባንክ ን ተገልጋሊኡ፣ ኣገዳሲ ዝኾነ ዶክሜንት ይጠልቦን ፣ ሕሳቡ የኽፍልተሉ፣

በዚ ኣገልግሎት እዚድማ ተጠቀምቲ ናይ ባንክ ኣገልግሎት, asምስ ምክፋት ባክክኹም ዝተኣሳሰረ፣(ከም እኒ ፣ ናይ ዝተፈላላየ
ትራንሳክሽን ነገራት ምምላእ፣ን ብ ማዕዶ ወይ ብኢንተርኔት ዝኸውን ናይ ክፍሊት ኣገልግሎትን ካልእ፣ ዕድል ትረኽቡ።)

ብነጻ ዝወሃብ ኣገልግሎት

እዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ትሕቲ "መሰል ሕሳብ"ን መሰረታዊ ኣገልግሎት ባንክ ምርካብን ስለዝኣቱ ምሉእ ብምሉእ ነጻ እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
53 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible