ናይ ትውልዲ ወረቐት ንምርካብ

ናይ ትውልዲ ወረቐት ንምርካብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ13 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ሰነድ\ ዶክሜንት ናይ ዕለተ ትውልዲ ወጋዓዊ ናትካ\ኪ ቦታ ትውልዲን ዕልተ -ትውልዲን ከረጋግጽ ይኽእል፤፣

ካብ ሃገረ ፈረንሳይ ብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ይወሃብ ፣ እዚ ወረቐት ንስደተኛታት ናይ ዑቕባ ወይ ናይ ረፍጂ ዝወስድ ይፍቀድ፣ ድሕሪ እዚ ወረቐት ናይ ዑቕባ ምውሳድና ምስ ናይ ትውልዲ ወረቐት ዝወሃብ ወረቐት፣ ናይ ቃል ኪዳን ከምኡ`ውን ናይ መጻምድትና ምውት ምስ ዝኸወን ናይ መወቲ\ት ምስ ዝኸወን ናይ መዋቲ መረግጋጺ ወረቐት ክንረክብ ንኽእል፤፣

መተሓሳሰቢ!

ካብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ዝወሃብ ናይ ትውልዲ ወረቐት፣ ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ይወሃብ፣ እዚ ወረቐት ኦርጂናል ቅዳሕ ዘይኮነ ወጋዓዊ ወረቐት ይወሃብ፣ ብዘይ ገደብ፣ ኣብ ኵሉ መዳይ ምስላጥ ናይ ምምሕዳራት ወይ ቤት ጽሕፈታት የገልግል፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ናትኩምናይ ትውልዲ ወረቐት ዳግማይ የቕውም ፣

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ዑቕባ\ ረፍጂ ወይ ( መከላኸሊ ስብሲዴር) ምስ ረኽብኩም ፣ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ናይ ትውልዲ ወረቐት ንምስራሕ ፎርሙል ሰነድ ዝምላእ ክትመልኡ ክሓተኩምኢዩ፤፣

መተሓሳሰቢ!

ናይ ትውልዲ ወረቐት ንክስራሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል ኢዩ ፣ መታን ነዚ ሰንድ ብቅልጡፍ ንምርካብ ናብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ንምኻድ ኣይፍቀድን ኢዩ ፤፣

እዚ ወረቐት ናይ ትውልዲ ወረቐት ካብ ናይ መበቆል ሃገረኩም ዝሃብክሞ ሰነድ መወከሲ ተጠቒሞም ይሰርሕዎ ፣ ወይ ካብቲ ዑቕባ ክትሓቱ ከለኹም ብቃል ዝሃብኩሞ ሓበሬታ ብዛዕባ ድሕረ ባይታኹም ሓበሬታት ይጸሓፍ፤፣

2

ናይ ዕለተ ትውልዲ ቅዳሕ ዘድሊ እንተ ኾይኑ ብ ኦን ላይን ወይ መስመር

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ናይ ትውልዲ ወረቐት ብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ተሰሪሓ ምስ ተወድአት ፣ ቅዳሕ ናይ ኦርጂናል በዚ ዝስዕብ ዌብ ሳይት ኣብ ኢንተርነት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም፣ ግን መጀምርያ ነዚ ዝስዕብ ቅጥዒ ከተማል ኣለኩም::

•ካብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ዝወሃብ ቁጽሪ ፋይል ወይ ዶሴ ክህልወኩም ኣለዎ፣ እዚ ቁጽሪ ክሳብ ኣሃዝ ይሕዝ ፣ ነዚ ቁጽሪ ንምርካብ ኣብ ኵሉ ፋይል ብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ዝወሃብ ክንረኽቦ ንኽእል::

•ሓንሳብ ቁጽርና ምስ ረኽብና ነቲ ዘድሊ ጠለብ ናይ ቅጥዒ በዚ ዝስዕብ መላግቦ ወይ ሊንክ ብ ኦን ላይን ወይ ብመስመር ከነማልእ ኣለና :: https://www.ofpra.gouv.fr/fr/detail/acte/acteNaissance/edit.html

መተሓሳሰቢ!

ነዚ ቅጥዒ ብ ኦን ላይን ወይ ብመስመር ኣብ ምምላእ እንተ ተሸጊርና፣ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ከመይ ጌርና ንምምላእ በዚ ዝስዕብ ሊንክ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና ፣ sur ce lien.

ብሰልስተ ዓይነት ኣገባብ ክንፈላልዮ ወይ ከነለልዮ ንኽእል ኢና::

•La copie intégrale ምሉእ ቅዳሕ ( ሓደ ምሉእ ኣብ መስርሕ ናይ ትውልዲ ዘሎ ኢዩ )

•L'extrait avec filiation ገ(ውጽኢት ናይ ሰብ ዘፍረዮ) ነቲ ዝምልከቶ ውልቀሰብ ኩሉ ብዛዕብኡ ዝገልጽ ሓበሬታ ኢዩ ንኣብነት መጸውዒ ስም ወላዲ ዝተወልደሉ ቦታን ዕለትን ምሉእ ሓበሬታ ዝገልጽ ኢዩ::

• L'extrait sans filiation እዚ ማለት ሓበሬታት ብዛዕባ ኣብ ናይ ትውልዲ ተመዝጊቡ\ባ ዘሎ ሰብ ጥራሕ ይምልከት ::

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ሓበሬታት ብዛዕባ ናይ ዕለተ ትውልዲ ምሙጋት ሓሳብካ ምግላጽ

  • ነቲ ተገሊጹ ዘሎ ሓበሬታት ናይ ጽሕፈት ጌጋ ወይ ዝኾነ ናይ ምርሳዕ ነገር እንተ ተፈጺሙ ካብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ፣ ይግባይ ክትብል ክትማጎት ምስ ትደሊ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ጥርዓን ከተቅርብ ትኽእል፡፣
  • OFPRA ኦፍራ
  • ኣድራሻ 201 rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

ብዛዕባ ካልእ ነገራት ክትማጎት\ቲ ወይ ይግባይ ክትብል\ሊ ምስ እተድሊ\ያ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ናብ ቤት ፍርዲ ናይ ከተማ ፓሪስ ጥርዓንካ\ኪ ከተቅርብ\ቢ ትኽእል\ሊ፡፣

  • Tribunal de PARIS Parvis du tribunal

Section AC1 - Etat civil

75 859 PARIS CEDEX 17

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
103 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible