ነቲ ዝከታተለካ ሓኪም ምረጽ

ነቲ ዝከታተለካ ሓኪም ምረጽ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ5 mai 2021

እንታይ ኢዩ?

ሓፈሻዊ ሓኪም ምምራጽ ዝሓሸ ሕክምናዊ ምክትታል የኽእል: ንሱ እዩ ንጥዕናኻ ቀዳማይ ርክብ ዝገብረልካ ነጥቢ: ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ ናብ ክኢላ ዝልእኸካ ንሱ እዩ። ንሱ እዩ እቲ ሕክምናዊ ፋይልካ ዝፈልጥን ዘመሓድርን።

ካብ ዝለዓለ ደረጃ ምምላስ ክንክን ጥዕና ተጠቃሚ ንምርካብ ናብ መባእታዊ ፈንድ መድሕን ጥዕና (CPAM) ዝከታተል ሓኪም ምእዋጅ ኣገዳሲ እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ንሓደ ክኢላ ክትውከስ ወይ መርመራታት ክትገብር፡ ብመጀመርታ ብሓኪምካ ክትሓልፍ ኣለካ፡ ብዝተኻእለ መጠን ብውሕስነት ጥዕና ክትምለስ ኣለካ።

ሓኪምካ ባዕልኻ ክትመርጽ ነጻ ኢኻ፣ መሰረታዊ መሰል እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ኣባላት ስድራቤት ሓደ ዓይነት መባእታዊ ክንክን ሓኪም ወይ ዝተፈላለዩ መባእታዊ ክንክን ሓካይም ክህልዎም ይኽእል እዩ፤ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኩሉ ሰብ ብሓኪሙ ብውልቁ ክእውጅ ኣለዎ። ሓባራዊ ኣዋጅ የለን።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነቲ ዝከታተለካ ሓኪም ምረጽ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣጸቢቑ ዝፈልጠካን እትኣምኖን ሓኪም ምረጽ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: እቲ ዝከታተል ሓኪም ሓፈሻዊ ሓኪም ወይ ክኢላ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ሓፈሻዊ ሓኪም እኳ እንተኾነ።

ገና ንሓኪም ዘይትፈልጥዎ እንተኾይንኩም፡ ኣብቲ ናይ ጥዕና መድሕን ማውጫ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

=> ነቲ ማህደር ንምውካስ፡ ኣብዚ ጠውቑ ፡ http://annoncesante.ameli.fr/

ኣብዚ ሞተር ምድላይ፡ ከምዚ ዝስዕብ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • እቲ ዝድለ ሞያ (ንኣብነት፡ ሓፈሻዊ ሓኪም)፡ .
  • ዓይነት ክፍሊታት (ንኣብነት: ክፍሊት ልዕሊ ዓቐን የለን)፣ .
  • ናይ ቪታለ ካርድካ ንምንባብ ናይቲ ሓኪም መሳርሒታት (መብዛሕትኦም ሓካይም ዕጥቂ ኣለዎም)፣
  • ጾታ (ብተባዕታይ ወይ ብጓል ኣንስተይቲ በዓል ሞያ ክትረአ ትመርጽ)፡
  • እቲ ሎካላይዜሽን ዝበሃል ምዃኑ’ዩ።

ብተወሳኺ ካብ ሓኪም ብኣፍ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ: ካብቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ምኽሪ ክትረክብ ድሕር ኣይትበል።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ሓኪምካ ነዚ ተራ ናይ ዝከታተል ሓኪም ናይ ምንጻግ መሰል ኣለዎ። ድሕሪኡ ሓካይም ቀይርካ ካልእ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

2

ነቲ ዝከታተልካ ዘሎ ሓኪምካ ኣፍለጥ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ሓደ ዝከታተል ሓኪም ንምእዋጅ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ፡ ኣብ እዋን ምምኽኻር ምግባር እዩ።

ነቲ ሓኪም መግለጺ ክህብ ሕተቶ፣ ንሱ ንኹሉ ክከናኸኖ እዩ። ቪታለ ካርድኻ ምሃብ ጥራይ እዩ ዘለካ። ናይ ዝከታተል ሓኪም ዝመረጽካዮ መግለጺ ብቕልጡፍ ብናይ ጥዕና መድሕን ፈንድኻ ክምዝገብ እዩ።

ገና ኣገዳሲ ካርድኻ እንተዘይተቐቢልካ ወይ ናይ መወዳእታ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪካ ትጽበ እንተኾንካ፡ ሕጂ’ውን ነቲ ዝከታተለካ ሓኪምካ ናብ Caisse Primaire d’Assurance Maladie ክትእውጅ ትኽእል ኢኻ ፡ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሕክምናዊ ምብጻሕካ ቅጥዒ ብምምላእ። ነዚ ቅጥዒ ንሓኪምካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ ብፖስታ ናብ ናትኩም Caisse Primaire d'Assurance Maladie ክትሰድዎ ወይ ኣብ ሳጹን ፖስታ ከተውድቕዎ ክትግደዱ ኢኹም።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ኣድራሻ ናይ Caisse Primaire d'Assurance Maladie ንምርካብ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ameli.fr ብምእታው ፖስታ ኮድኩም ኣእትዉ፡ ድሕሪኡ ኣብቲ "ኣድራሻታትን ርክባትን" ዝብል ክፍሊ ኣድራሻ ድለዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ነቲ ዝሕክመካ ሓኪም ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ።

ብዘይ ምኽንያት፡ ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ነቲ ናይ ቀደም ዝከታተል ሓኪም ከይሓበርካ፡ ንዝከታተል ሓኪም ክትቅይር ነጻ ኢኻ። እቲ ኣቀራርባ ተመሳሳሊ እዩ።

ሓኪም ክትረክብ እንተዘይክኢልካ

ዝሕክመካ ሓኪም ክትረክብ እንተዘይክኢልካ ፡ ናብቲ መንጎኛ ናይቲ መባእታዊ ናይ ጥዕና መድሕን ገንዘብካ ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ . ምስ ናይቲ ከባቢ ተኽእሎታት ዝተመጣጠነ ብሕታዊ ምኽሪ ክህበካ እዩ።

  • ናብ ameli ኣካውንትካ እቶ፡ ድሕሪኡ ኣብቲ “My steps” ዝብል ክፍሊ ጠውቕ፡ ከምኡ’ውን “ካብ መንጎኛ ሓገዝ ሕተት” ዝብል ክፍሊ ጠውቕ። ናይቲ መንጎኛ ምትእትታው ዝገብረሎም መዳያት ዝዝርዝር መስኮት ይኽፈት።
  • ምኽንያት ናይቲ ምትሓዝ ድሕሪ ምምራጽካ፡ ሕቶኻ ጽሒፍካ ብቐጥታ ናብ ፈንድ መድሕን ጥዕናኻ ክትሰድድ፡ “ቀጽል” ዝብል ጠውቕ።
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
22 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible