ሓደ ወግዓዊ ትርጉም ዝተላበሰን ዶኩመንት ንምርካብ

ሓደ ወግዓዊ ትርጉም ዝተላበሰን ዶኩመንት ንምርካብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ26 oct. 2022

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ዶክሜንት ወጋዓዊ ሕጋዊ እንተ ዘይተተርጊሙ ኣብ ገለ ቤት ጽሕፈት ወይ ምምሕዳራት ናይ ሃገረ ፈረንሳ ዘይቅቡል ክኸውን ይኽእል'ዩ ፣ ስለዚ ክትርጎም ምስ ዝድለ፣ ናብ ሓደ ኪኣላ ወግዓዊ ኣስተርጋሚ ሰርፍኬት ዘለዎ ናይ ትርጉም ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ተቀባልነት ዝረኸበ ግድነት ክኽወን ኣለዎ ::

ንኣብነት ናይ ማኪና መዘወሪ ፍቃድ ናብ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ክትቅይሩ፣ ምስ እትደልዩ ወጋዓዊ ሙዃኑ ምስክርነት ናይ ኣስተርጋሚ ኣፍልጦ ኣገዳሲ'ዩ ::

ሓንቲ ዶክሜንት ሰርትፍኬት ዘለዎ፣ ዝተተርጎመ ክኸውን ኣለዎ፤ ኣብ ኵሉ ሕጋውነት ከም ዝለበሰ ተቀብልነት ክብሪ ክህልዎ ኣለዎ ፣ ነዚ ንምትርጓም ብ ወግዓውያን ተርጎምቲ ክሰላሰል ኣለዎ።ን ኣብነት ናይ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ፣ ፕረፌክቱር ፣ ኤምባሲ ፣ ከም ኡውን ዩንቨርስቲ ትርጉም ኽእል ::

ነስተውዕል!

ወዓግዊ ሕጋዊ ምስ እተድሊ ብኽፍሊት ኢዩ ፤ ዋጋ ናይ መተርጎሚ ከም ኵነታት ዶክሜንት ቁጽሪ ብዝሒ ገጽ ይፈላለ ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ ነጥቢ ፣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣስተርጎምቲ ( Juridiction Supreme ኹመንተ ኢልና ንጽውዖም ) ኪኢላታት ኮይኖም ካብ ቤት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍቃድ ይወስዱ እዮም::

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

እቲ ሰነድ ፣ ሕጋውነት ክለብስ ምእንቲ ብ ወግዓውያን ኣተርጎምቲ ክትርጎም ኣለዎ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብ ናይ ምስላጥ ግዜ ፣ ዝቀረብ ዶክሜንት ናብ ዝኾነ ቤት ጽሕፈታት ብቋንቋ ፈረንሳ ክትረጎም ኣለዎ፣ ስለ`ዚ ወረቐትኩም ንምድላው ሕጋዊ ኣስተርጋሚ ክትርጎም ኣለዎ ::

ነዚ ንምፍጻም ነቲ ጉዳይኩም ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ። ፋይልኩም ብምስናይ ተወከሱ ፣

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

ግዜ ናይ ምቱርጓም ንሓደ ሰነድ ክሳብ 3 ክሳብ 4 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል ፣ ሓደ ሓደ ዶክሜንቲ ብ ሕብረተ ኢሮፓ ዝተወሃበኩም ወረቐት ሰነድ ንምቱርጓሙ ኣይድልን እዩ ::

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ

lesite e-justice ብምጥዋቕ ንወከስ ::

ከም ኡውን ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ le tableau récapitulatif des règles par pays ብምጥዋቕ ፣ ዝርዝር ናይ ዝኾነ ሃገር ተጻሒፉ ኣሎ ፣ ፋይልኩም ኣየናይ ዓንቀጽ ክዛመድ፣ ንምርኣይ ይከኣል ::

2

ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ፍርዲ ምረጹ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ዝርዝር ናይ ኪእላታት ኣስተርጎምቲ ሃገራዊ ኢዩ

ኣብ ከባቢኹም ኣስቶርጋሚ\ት ንምርካብ ፣ ናይ ከባቢኹምን ቤት ፍርዲ ዅር ድ ኣፐል ቤት ፍርዲ ክትወከሱ ኣለኩም ::

ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ ኣብ ከባቢና ዘሎ ቤት ፍርዲ ዝቀረበ ዝርዝር ክንረክብ ንኽእል r l’annuaire des Cours d’appel en France ምፍላጡ ኣገዳሲ !ዝኾነ ወግዓዊ ናይ ምስትርጓም ፍቓድ ዘለዎ ትካል ክትመርጹ ትኽእሉ እኳ እንተኾንኩም። እቲ ተመጻሪ ግን ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ምስ እትመርጹ እዩ።

3

ዝርዝር ናይ ኪእላታት ኣስተርጎምቲ ንምርካብ ኣብ ናትኩም\ክን ናይ ከባቢኹ\ኽን ዘሎ ቤት ፍርዲ ::

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ዝርዝር ናይ ኪእላታት ኣስተርጎምቲ ክንረክብ ንኽእል vez ici la liste des traducteurs agréés.

  • ኣብ ዝርዝር H - Traduction – Interprétariat ኣስተርጎምቲ ክተደለዩ ትኽእሉ
  • ናብ sammaire ዝብል ጽሑፍ ብምኻድ ኣስተርጎምቲ ብቋንቋ ተሰሪዖም ተመዲቦም ክንረክብ ንኽእል ::
4

ቆጸራ ንምሓዝ ምስ ኣስተርጋሚ ርክብ ግበሩ ::

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣስተርጋሚ\ት ምስ መረጽኩም ፣ በቲ ተጻሒፉ ዘሎ ኣድራሻ ሓበሬታ ቆጸራ ሓዙ ::

ናይ ቆጸራ ግዜን ክፍሊት ዋጋን ይፈላለ እዩ ፣ ምስ ኣሰተራጋሚ\ ትርክብ ምስ ገብረኩም ስምምዕ ንምግባር ተወሳኺ ሓበሬታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ ፣ ዋጋ ናይ ምትጓም ንሓደ ወረቐት ከም ኵነታቱ ብዝሒ ገጽ ናይ ዶክሜንቲ ይፈላለ ::

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ን ሓደ ዶክሜንት ወጋዓዊ ንምልባስ መስርሕ ከተካይዱ ምስ እተልደዩ

ኣብ ገለ እዋን ንምስላጥ ፣ ን( ኣብነት ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ዜግነት ክትሓቱ ምስ እትደለዩ\ያ ፣ ምስ ማሕተም ቴምብር ዝተሰነየ dépôt
d’une « apostille ». ሰንድ::

ነዚ ምስ ተማልኡ\ኣ ነቲ ወረቐት ወጋዓዊ ሕጋውነት ከልብሶ ይኽእል procédure de légalisation ፣ ብዛዕባ ሓደ ሓደ ሓበሬታት ማሕተም ከረጋግጽ ይኽእል ፣ ን ኣብነት ሓደ ሰብ ናቱ ፌርማ ስርሑ ናቱ ተራን ዝሕብር ንምርግጋጽ ካልእን ይሕግዝ፣

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ብካልእ ቋንቋ እንተ ተጻሓፉ ሰነድ ፣ ቅድሚ ዝኾነ መስርሕ ምጅማርኩም ቋንቋ ፈረንሳ፣ ብኪኣላ ኣስተርጋሚ\ት፣ ብ ቤት ፍርዲ ፍቃድ ናይ ትርጉም ዝረኸበ ኮይኑ፣ ተተርጉሙ ክዳሎ ይግባእ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
51 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible