Face
ټولنه
Fondation FACE - Face
د اداري هیڅ تفصیل نشته
د بریښنا لیک پته
هیڅ کوم بریښنالیک نه ده ورکړشوی
د تلیفون شمیره
د تلیفون شمیره نه ده داخل شوې
پوستي پته
د بریښنالیک هیڅ پته نه ده ورکړل شوې
د عمل ساحه
ټوله فرانسه
مونږ یواځی د ملاقات وخت په لرلو له تاسو سره ګورو
وختونه نه دي ټاکل شوي
فعالیتونه او خدمات
رواني ملاتړ
رواني ملاتړ

روغتیا

د درملنې سابقه
د درملنې سابقه

روغتیا

صحې معاینات
صحې معاینات

روغتیا

یو ځلی ماموریتونه
یو ځلی ماموریتونه

داوطلب

د مهاجرینو لپاره ټولنیز خدمات
د مهاجرینو لپاره ټولنیز خدمات

داوطلب

د فرانسوي (یا اروپایانو) لپاره ټولنیز خدمت
د فرانسوي (یا اروپایانو) لپاره ټولنیز خدمت

داوطلب

s