ቋንቋ ፈረንሳ እተመሃርኩም ናይ እንጂነሪን ingénierie ትምህርቲ ቀጽሉ
ምስ እዚ መደብ እዚ ን ስደተኛታት ኣብ l'École des Ponts ParisTech ንምስታፎም ዝዓለመ እዩ።

ቋንቋ ፈረንሳ እተመሃርኩም ናይ እንጂነሪን ingénierie ትምህርቲ ቀጽሉ

ምስ 
እዚ መደብ እዚ ን ስደተኛታት ኣብ l'École des Ponts ParisTech ንምስታፎም ዝዓለመ እዩ።

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ22 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

እቲ ብ l'École des Ponts ParisTech ዝተዳለወን ን ስደተኛታት ብ ቋንቋ ፈረንሳ ናብ B2 ንምብጻሕ ዝዓለመንኮይኑ፣ እዚ ድማ ኣብ ትምህርትኹም ከም ኢንጅነራት ንምቕጻል ዝሕግዘኩም እዩ።

እዚ መደብ እዚ፣ ብ ፍሉይ ን lተመሃሮ ሳይንስ ብላይ sciences ( ሲቪል ኢንጅነሪንግ génie civil, ማካኒካል ኢንጂነሪን génie mécanique, ሕሳብ mathématiques, ዲጂታል informatique ሓበሬታ , sciences ናይ ኢኮኖሚ ሳይንስ économiques, መጏጛዝያን transports, ን ሓፈሻዊ ኢንጅነርን énergies,ወዘተ .) ኮይኑ ን እንተወሓደ ናይ ናይ ክልተ ዓመታት ኣብቲ ዓውዲ ዝተማህሩ ፣ ተማሃሮ ዝዓለመ ድማ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 35 ዕድመ
ግዜ

2 ሰሚስተር (1 ዓመት ናይ ዩኒቨርስቲ )

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

77 - Seine-et-Marne

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 35 ዕድመ
ግዜ

2 ሰሚስተር (1 ዓመት ናይ ዩኒቨርስቲ )

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

77 - Seine-et-Marne

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናይ ቋንቋ ብቕዓት ክሳብ B2 ንምብጻሕ

እቲ መደብ

 • dናይ ጀመርቲ (A2 እንተወሓደ),
 • ኮርሳት ናይ ፎነቲክ ከምኡ ውን ናይ ዝርርብ ዎርክሾፓት ን ምምሕያሽ ቋንቋ ፈረንሳ ዝዓለመ ልምምድ ንምግባር ዝዓለመ ኣብ መላእ ቲ ዓመት።

ቋንቋ እንግሊዝ ንምጽናዕ

ከምኡ እውን ኮርስ ናይ እንግሊዝ ብ ተመሃሮ ናይ እቲ ትምህርቲ ክወሃብኩም እዩ

ናይ ቋንቋ ኮርሳት ን ሳይንሳዊ ሓበሬታ

እቲ ንሳይንስ ን ሓበሬታትን እባ ነፍሲወከፍ ሰሙን ን ዕምቆት ደረጃ ክብ እንበለ ዝኸይድ ምስ ደረጃ d'intégrer uናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ፈረንሳ ወይ supérieur en France. ዝኸይድ እዩ።

ሓደ ኮርስ ን ኣብ ዓውዲ ኢንጅነር ንኽትጸንሑ ዘኽእል

ኣብ ዝተፈላላዩ ናይ ተምህርቲ ደፓርትመንታት ማለት እብ ዓውዲ

 • ከተማን መጓዓዝያን Ville environnement transport
 • ኣብ መካኒክን ናውቱን Génie mécanique et matériaux
 • ኣብ ህንጻ Génie civil et construction
 • እብ ኢዳስትሪ Génie industriel
 • ኣብ ሕሳብን Ingénierie mathématique et ን ዲጂላን informatique
 • ቁጠባ Sciences économique et ምሕደራ ቁጠባ gestion financière

ኣብ ሞያኹም ዘጽንሕ ኣካዳምያዊ ስልጠና ንምርካብ፣

ኩሉ ሰሙን ፣ ኣብ ዎርክሾፕ ናይ ሓበሬታ ፣ ን ምህናጽ መደብኩም ወይ ፕሮጀክትኹም ኣብ ትምህርቲ ዝሕግዝ፣ እባ ምህናጽ CV ካምኡ ውን ናይ ተበህሶ ደብዳቤን ዝሕግዝ፣ ኣብ ትምህርትኹም ተወዳደርቲ ንምዃን ዘኽልን ናብ ዝለዓለ l'enseignement supérieur. ዘብዝሓኩምን ትምህርቲ ክወሃበኩም እዩ።

ከምኡ ውን፣ ምእንቲ ቕልል ክብለልኩም እቶም ቅድሜኹም ዝተማህሩ ተመሃሮ ፣ iዝወሃብ ናይ ተመክሮን ሞያዊ ምኽሪን ሓገዝን ክወሃበኩም እዩ።

እቶም ዎርክሾፓት እውን ማዕረ ማዕሪኡ ፣ሓገዚ ዝኾነ ኣብ ምድላይ ስራሕ፣ ዝሕግዘኩም ፣ ስልተናታት ናይርራሕ ዕድላትን ዝዓለመ ከም ትሳተፉ ይግበር።

ኣብ ዙርያ ነዚ እገልግሎት እዚ ንምኽሳብ (ናይ ተማሀሪ ካርድ ፣ ቤተንባብ ቤት ብልዒ ወዘተ ...) ክትጥቀምሉ ትኽሉ ኢኹም።

ከምኡ ውን ብፍላት ብ ሞያውያን ኮንፈረንሳት ፣ ንስራሕ ዝዓለሙ ዝተዳለዉ ሰክተር ናይ ዝተዳለዉ ዝተፈላላዩ ን ጥፈታት ፣ ከምኡን ምዝንጋዓት ፣ ኣብ ፓሪስ Paris ኣከባቢኣን ብምኻድ ምስ ካልኦት ናይ ስፖርቲን ባህላዊ መድደባት ከም ትሳተፉ ይግባር

Enfin, tous les services de l’École vous seront accessibles :

 • ናይ ተመሃሪ ካርድ
 • ናይ ላይብረሪ ን ኣደራሽ ስፖርቲን
 • ናይ ሬስሮራንት፣ ምንካይ ዋጋ ናይ ዕድል ምርካብ
 • ኮምፑተር ፣ ዊፊ ፣ ፎቶ ኮፒ
 • ሰርቲፊኬት ናይ (TCF ናይ ቋንቋ ፈረንሳ , TOEIC ናይ እንግሊዝ )
 • ሕክምናን ስነኣእምሮኣዊ ኣገልግሎትን ናይ ትምህርቲ ወዘተ ክሰብሉ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ክማልኡ ዘለዎም ቅጥዕታት

እዞም ዝስዕቡ እዮም

 • ዕድሜኹም ኣብ ማንጎ 18 ን 35 ዓመት ምዃን
 • እቶም ሓተትቲ ናይዚ ትምህርቲ እዚን ናይ ዑቕባ መሰል ዘለዎምን (ስደታኛታት ፣ ናይ ሰብኣዊ ቁቕባ ወረቐት ዘለዎም፣ ,ግዝያዊ መጽንሒ ዘለዎም፣ ን ቤተሰቦም ምጥርናፍ ዝመጹ)
 • እንተወሓደ ፣ ን ክልተ ዓመታት ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ዝተኸታታሉዎ፣ dኣብቲ ዝጠልብዎ ዘለዉ ሞያ ናይ ኢንጅነሪን ዘለዎም፣ ( ኣብ ሲቪላዊ génie civil, génie mécanique, መካኒካዊ mathématiques ሕሳብ , informatique,ዲጂታል sciences économiques, ኢኮኖሚ transports መጓዓዝና , énergies, ኢንጅነርን ወዘተ ) ዘለዎም ክኾኑ ይግባእ።
 • ሓደ ቑዕባ ወይ ወረቐት ዘለዎ ክኸውን ይግባእ

ብ ኸመይ እወዳደር?

ኣዚ መደብ መደብ ናይ ትምህርቲ ስደተኛታት ናይ l'École des Ponts ParisTech,ንምስታፍ ምስ እትደልዩ ፣ ንዚ ዝስዕብ መሕትት ምልእዎ።

Formulaire de candidature au Programme Étudiants Réfugiés

i ምፍለጥ ዘለዎ! እቲ መዝገባ ካብ 2ግንቦት ክሳብ 31 ሓምለ 2022. ክፉት እዩ

ንዝዳ ሓበሬታ ኣብ እዚ ወብሳይትና ተወከሱ

ኣብኡ ኩሉ ኣለኩም site internet.

ርኸቡና

ብ ኢመይልና : per@enpc.fr

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

École des Ponts ParisTech