ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርተይ ንምዕዋት ግቡእ ምድላው ምግባር።
ምስ Délic ዴክሊክ ማለት ጦብላሕታ ወይ ውሽጥኻ ዝትንክፍ ብልጭታ ወይ ጩራ ኣብ ውሽጥኻ ዝበርሃልካ ምግላጽ ማለት እዩ ።

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርተይ ንምዕዋት ግቡእ ምድላው ምግባር።

ምስ 
Délic ዴክሊክ ማለት ጦብላሕታ ወይ ውሽጥኻ ዝትንክፍ ብልጭታ ወይ ጩራ ኣብ ውሽጥኻ ዝበርሃልካ ምግላጽ ማለት እዩ ።

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ28 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

Déclic ዴክሊክ ዝበሃል ሓደ መደብ ኾይኑ፣ ንወረቐት ንዘለዎም ስደተኛታትን ገና ወረቐት ንዘይብሎም ሓተቲ ዑቕባ ተማሃሮን ኣብ ትምህቶም ዓወት ከመዝግቡ ዘኽእሎም መሳርሒ እዩ፣   

ኣብዞም ስልጠናታት እዚኣቶም ዘርእዩና ነገራት እምበኣር ሓደ ሓደ እዋን ገለ ኽፋል ወይ ገጽ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ፈረንሳዊ ዩኒቨርሲታዊ ባህልን በቲ ሓደ ገጽ ድማ ልሙዳት ዝኾኑ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ስልጠናታት፣ን ኣብነትመዘኻኸሪ ጽሑፍ ምሓዝ፣ ግቡእ ምድላዋት ምግባር፣ ምውህሃድ፣ ርእይቶታትን ምኽርታትን፤ ሓሳባትን፥ ናይ መወዳ እታ ናይ መመረቕታ ጽሑፋትን ምጽሓፍ ወይ ምድላውን ካልኦት ነገራት እውን ዘጠቓለለ ወይ ዝሓቖፈ እዩ። 

እዚ መደብ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ሰሙን ሓደ ስልጠና ይህብ ንሱ ድማ ካብ 12 ጥቅምቲ ክሳዕ 30 ሕዳር ወትሩ ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ን 30 ክሳዕ 8 ን 30 በቆጻጽራ ፈረንሳይ ድማ ካብ ሰዓት 18 ን 30 ናይ ምሸት ክሳዕ ስዓት 20 ን 30 ናይ ምሸት እዩ። 

  • ኽትምዝገቡ እንተደሊኹም በዚ ናይ መርብብ ሓበሬታ ማለት ኢመይል ኣድራሻና ጸሓፉልና፣ atelierdeclic@uni-r.org

ኣስተውዕሉ ኣስተውዕላ ናብዚ መደብ ትምህርቲ ንምጽምባር ካባኹም ዝድለ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ናይ 2020 / 2021 ናይ ትምህርቲ ዓምዲ ዝተመዝገብኩም ክትኮኑ ኣለኩም።  

ኡኒር ማለት እንታይ ማለት እዩ፧

ኡኒር ንወረቐት ንዘለዎም ስደተኛታትን ገና ወረቐት ንዘይብሎም ሓተቲ ዑቕባ ተማሃሮን ኣብ ትምህርቲ ዓለም ንኽጽምበሩ ዘሳልን ዝ ሕግዝን እዩ።

ኣብዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝምልከት ናይ ምሕጋዝ ወይ ዘሳሊ መደብ፣ እዞም ምቕጻል ናይ ዘቋረጽናዮም ትምህርቲታትን፣ ምርሒት ናብ ሞያዊ ኣንፈት ንምትሓዝን፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃርን፣ ኡኒር እምበኣር ነቲ ናይ ሂወት ተመኩሮናን ክብሪ ብምሃብ፣ ናብ ሕብረተሰብ ፈረንሳይ እንጽምበረሉ መንገዲ የጣጥሕ እዩ።

ኡኒር ማለት ዓቢ ናይ ቁጠባ ጽልዋን ሓደ ናይ ሓባር ረብሓ ዝሓቖፈ መደብ ኾይኑ፣ንትምህርቲ ሓቊፉ ክቡር ናይ ሞያ ኣፍደጌታት ዘርሑ እዩ።    

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ኣስተውዕሉ ኣስተውዕላ ናብዚ መደብ ትምህርቲ ንምጽምባር ካባኹም ዝድለ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ናይ2020 / 2021 ናይ ትምህርቲ ዓምዲ ዝተመዝገብኩም ክትኮኑ ኣለኩም።

ግዜ

2 "ክልተ" ሰዓት ኣብ ሰሙን፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 56 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

ኣስተውዕሉ ኣስተውዕላ ናብዚ መደብ ትምህርቲ ንምጽምባር ካባኹም ዝድለ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ናይ2020 / 2021 ናይ ትምህርቲ ዓምዲ ዝተመዝገብኩም ክትኮኑ ኣለኩም።

ግዜ

2 "ክልተ" ሰዓት ኣብ ሰሙን፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 56 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብዝቐለለ መንገዲ ትምህርትኹም ክትቅጽሉሉ እትኽእሉ መንገዲ የጣጥሓልኩም።

ነቲ ክትቅጽልዎ እትደልዩ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ትምህርቲ መደብኩም፥ ኣብ ዓወት ንኽበጽሕ ዝሕግዙሑምን ዘሳልይኹምን ኣማኸርቲ ኣለዉና ።

በዚ ረኺብኩሞ ዘለኹም ናይ ትምህርቲ ብሉጽ ዕድል ተጠቐሙሉ።

እዚ መደብ እዚ ትምህርቲ እዚ ክትጥቐሙሉ ዝግባእ ኣዝዩ ብሉጽ ዕድል ኣላልዩልኩም ኣሎ፣ ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ናይ ትምህርቲ ስዓታትን ቦታን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናይ ትምህርቲን ስልጠናን ወጻኢ እውን እዩ።

ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማርኩም እምበ ኣር ብዝዕባ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ፈረንሳይ ከመይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ዝግበኣኩም ኣጽንዑ።

እቲ ጥጡሕን ልኡምን ዝኾነ ሜላን ጥበብን ኣመሃህራ ስልጠናን ትምህርቲን ሂወት ተመሃሮን ላዕለዋይ ደረጃ ኣብ ፈረንሳይ ከመይ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩሞ ክትሕጎሱን ክትቀስኑን ንምጅማሩ ድማ ፍጹም ድሌትን ሃረርታን ክሓድረኩምን ክትተባብዑን ኢኹም ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ኢመይል ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። 

ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ኢመይል ክትረኽቡና atelierdeclic@uni-r.org ou ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ኢመይል ክትረኽቡና

ወይ ድማ በዚ ቁጽሪ ቴሌፎን 07 80 90 67 46 ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም። 

ንዝያዳ ሓበሬታ ...

ኣብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ኣብ ኣድራሻ ዌብ ሳይትና የራኽበና ። Cliquez ici!

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
UniR

UniR Universités & Réfugié.e.s