Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ AGIR 85

AGIR Ensemble 44
ኣዳላዊAGIR Ensemble 44

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 24 ወርሒ

ኣበይ ?

ምርካብ ስራሕን መንበሪ ገዛን ኣብ Vendée

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

AGIR ኣጂር ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ስደተኛታት መንበሪን ስራሕን ዝሕግዝ መደብ ።

ፕሮግራም AGIR ኣጂር ኣብ ፈረንሳ ኣብ መስርሕ ውህደትካን ኣብ ኣገባባትካን ይሕግዘኩም ዝተወሃሀደ መደብ እዩ።

ኣብዞም ዝስዕቡ ዝርዝራት ንዝስዕቡ ክትድገፉ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ን ዓኹምን ንስድራኹምን ናይ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምፍጻም።
 • መንበሪ ገዛ ንምርካብ
 • ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲን ስልጠና ምርካብ
 • ምስ Pôle emploiን ምስ Missions locales ብምውህሃድ
 • ንጸገማት መዓልታዊ ህይወት (ምክንኻን ህጻናት፡ ጥዕና፡ ምጉዓዝ) መፍትሒ ምድላይንምርካብን ወዘተ

ምፍላጡ ዘገድስ!
ደገፍ ኣጂር እንተበዝሐ ን24 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ንዓኻ ዝቐርበሉ ውዕል ብምፍራም ወግዓዊ ይኸውን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ ኣኼባታት ኣለኩም፡ ኣብ እዋን ደገፍኩም ድማ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት ይውደብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት፡ ዝተፈላለዩ ን ምርካብ ሓገዝ መንበሪ ገዛ፡ ግብሪ፡ ፍቓድ ምዝዋር መኪና፡ ሕሳብ ባንክ፡ መንነት ወረቐት፡ መንበሪ ካርድ ወዘተ ክትሕገዙ ይከኣል እዩ።

 • ምሕታት ደገፍ ኣብ ሞያዊ ዝንባለኻ
 • ሞያዊ ፕሮጀክትኹም ብምህናጽ ስራሕ ወይ ስልጠና ምርካብ ፣ ምስ Pôle emploi ን Missions locales,ናይ ከባቢ ተልእኾታትን (France Travail) ብምትሕብባር ምትግባር
 • ኣብ ምምዕባል ብቋንቋ ፈረንሳ ክትስጉሙን ኣብ ማእከል ስልጠና ወይ ማሕበር ክትረኽቡ ተመዝገቡ
 • ምርካብ ስራሕን ሞያዊ ውህደትን ደገፍ መሓውራት: Pôle emploi, local missions, AFPA, GRETA, ወዘተ.
 • ምርካብ መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብ ሓገዝ ምርካብ
 • ብድሕሪኡ መንበሪ ምርካብ ኣብ ምትካልን ኣገባባትን ሓገዝ
 • ናይ ገዛእ ርእስኹም መንበሪ ብነጸ እትነብርሉ ምርካብ

ከመይ ንገብሮ?

ነዚ መደብ ክትከስብሉ ምስ እትደልዩ፣ ክህልውኹም ዘከዎም ዶክመንት

 • ወረቐት ምህላው ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ክኸውን (ዓቢ ወይ ንእሽቶ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ) ምዃን
 • ወረቐት ካብ ዝረኽቡ ክልተ ዓመት ዘይመልእ ኣክኸውን ይግባእ
 • ድሕሪ ምፍራሙ CIR (ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን) ዝተሰማምዑ ክኾኑ ይግባእ
 • ኣብ ቨንደይ Vendée ይነብሩን ኣብኡ ይነብሩን (ውሱን ኣድራሻ ኣለዎም) ክኸውን ይግባእ።
ምፍላጡ ዘገድስ !
እዚ መደብ እዚ ፣ ን ስድራኹም ዘካተተ ኣውን እዩ በዚ ድማ (መጻምዲ፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ፡ ወለዲኹም)፡ ዋላ ስደተኛታት እንተዘይኮኑ፡ ምሳኻ ካብቲ መደብ ክጥቀሙ ይኽእሉብእዮም።

ካብ መደብ ኣጂር AGIR ንኽትጥቀም ዘድሊ ቅድመ ኩነት እንተ ኣማሊእካ (1ይ ክፋል ርአ) ብቐጥታ par l'OFII. ክትውከስ ትኽእሉ ኢኹም ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

6 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
bissobissoተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
darlapmdarlapmተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት