Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ AGIR 95

AGIR COALLIA 95
ኣዳላዊAGIR COALLIA 95

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 24 ወርሒ

ኣበይ ?

ምድላይ መንበሪን ስራሕን ኣብ Val-d'Oise

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣጂር AGIR ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ስደተኛታት መንበሪን ስራሕን ዝሕግዝ መደብ እዩ ።

መደብ ፕሮግራም ኣጂር ኣብ ፈረንሳ ኣብ መስርሕ ውህደትካን ኣብ ኣገባባትካን ይሕግዘካ እዩ።

ንዝስዕቡ ክትድገፉ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምፍጻም፣ ንመላእ ቤተሰብ ።
 • መንበሪ ንምርካብ
 • ፈረንሳ ንምምሃር ወይ ሞያ ንምምሃር ስልጠና ምርካብ
 • ስራሕ ወይ ልምምድ ምርካብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን ተተሓሒዙ
 • ንጸገማት መዓልታዊ ህይወት (ምሕብሓብ ህጻናት፡ ጥዕና፡ ምንቅስቓስ) መፍትሒ ምድላይ
ምፍላጡ ዝግባእ
ደገፍ ኣጂር እንተበዝሐ ን24 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ንዓኻ ዝቐርበሉ ውዕል ብምፍራም ወግዓዊ ይኸውን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ ኣኼባታት ኣለኩም፡ ኣብ እዋን ደገፍኩም ድማ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት ይውደብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምእንቲ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ክትሓትትን ሓገዝ ክትሓትትን ትኽእል ኢኻ ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት፡ ሓገዝ መንበሪ ገዛ፡ ግብሪ፡ ፍቓድ ምዝዋር መኪና፡ ሕሳብ ባንክ፡ መንነት ወረቐት፡ መንበሪ ካርድ ወዘተ።

 • ኣብ ሞያዊ ዝንባለኹም ክትድገፉ ምእንቲ
 • ሞያዊ ፕሮጀክትኹም ሃኒጽካ ስራሕ ወይ ስልጠና ረኸብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን (France Travail) ብምትሕብባር
 • ብቋንቋ ፈረንሳ ክትስጉሙ ኣብ ማእከል ስልጠና ወይ ማሕበር ረኺብካ ተመዝገብ
 • ርኽበት ናይ ስራሕን ሞያዊ ውህደትን ደገፍ መሓውራት: Pôle emploi, local missions, AFPA, GRETA, ወዘተ.
 • ንምሕታይ መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብ ሓገዝ ውሰድ
 • ድሕሪ መንበሪ ምርካብ ኣብ ምትካልን ኣገባባትን ሓገዝ
 • ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ናጻ ክትከውን ደገፍ።

ከመይ ንገብሮ?

ካብዚ መደብንክትጥቅዝምሉ ከተማልእዎ ዘለኩም፤

 • ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ክኸውን (ዓቢ ወይ ንእሽቶ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ)
 • ክልተ ዓመት ዘይመልእ ኣህጉራዊ ሓለዋ ረኺቦም
 • ድሕሪ ምፍራሙ CIR (ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን)
 • ኣብ ቫል-ዲ-ኦይስ ይነብሩን ኣብኡ ይነብሩን (ቀዋሚ ኣድራሻ ኣለዎም)።
ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣብ ስድራቤትካ ዘለዉ ሰባት (መጻምድትኻ፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ፡ ወለዲ)፡ ዋላ ስደተኛታት እንተዘይኮኑ፡ ምሳኻ ካብቲ መደብ ክጥቀሙ ይኽእሉ።

ካብ መደብ ኣጂር ንኽትጥቀም ዘድሊ ቅድመ ኩነት እንተ ኣማሊእካ (ክፋል 1 ርአ) ብቐጥታpar l'OFII. ክትውከስ ትኽእል ኢኻ ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
coallia agir 95coallia agir 95ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት