Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Mission Locale du Territoire de Belfort

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምህናጽ ውልቃውን ሞያውን ንምግባር ደገፍ ምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 6 mois

እንታዩ’ዩ ?

ን ኣብ ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕመ መንእሰያት ውልቃውን ሞያውን ፕሮጀክቶም ንምህናጽ ብሕታዊ ደገፍ ፤ምሃብ

 • መዓልታዊ ህይወት፡ ምዝዋር (መጓዓዝያ ወዘተ)፡ መንበሪ ምርካብ፡ ጥዕናኻ ምሕብሓብ፡ ኣብ ንጥፈታት ምስታፍ ወዘተ።
 • መሰላት ምርካብ፡ መሰላትካን ግዴታታትካን ምርዳእን ምፍላጥን፡ ዜጋ ምዃን...ከምኡውን
 • ሞያዊ: ስራሕ ረኸብ፣ ናይ ስራሕ ልምምድ፣ ስልጠና...ምርካብ ይሕግዝ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ናይ ከባቢ ተልእኾ ቃል ዝኣትወሎም ጉዳያት፤

 • ምስ ሓደ ዝሰምዓካ፡ ዝሕግዘካ፡ ቀልጢፉ ዝምልስ ኣማኻሪ ርክብ ይገብረካ
 • ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ጉዕዞኻ የሰንየካ።

እቲ ከባብያዊ ተልእኾ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ክሕግዘካ ይኽእል እዩ: መንበሪ ምርካብ: ክንክን ጥዕና ምርካብ: ፍቓድ ምዝዋር መኪናኻ ምርካብ ወዘተ.ብዛዕባ ኣብ ፈረንሳ ዘለካ መሰላትን ግቡኣትን እውን ይሕብረኩም።

እቲ ናይ ከባቢ ተልእኾLa Mission Locale ኣብ ምህናጽ ሞያዊ ፕሮጀክትካ፣ ኣብ ምድላይ ስልጠናን/ወይ ስራሕን ይድግፈኩም ኣካል ኣዩ፤

 • ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃር፣
 • ኣብ ውልቃዊን/ወይ ጉጅለን ዓውደ መጽናዕትታት ይሳተፍ፣
 • ኣብ ትካላት ኢንተርንሺፕ ምግባር...ወዘተ የጠቓልል

ከመይ ንገብሮ?

ፈለማ ሓበሬታ ብዘይ ቆጸራ፡ ድሕሪኡ ንኣወሃህባ ደገፍን ምክትታልን ናይቲ ኮርስ ብቆጸራ ክትቅበል ትኽእሉ ኢኹም።

 • ብስልኪ፡ 03 84 90 40 10 ወይ ድማ ናብ 07 56 37 57 21 ኤስኤምኤስ ስደዱ
 • ብኢመይል ፡ miloterritoiredebelfort@milobfc.fr
 • ብቐጥታ ኣብ ቦታ ኣድራሻና : 12 Pl. d'Europe, 90000 Belfort.
ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
missionlocale90missionlocale90ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
mohamed sayedmohamed sayedተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
madeleine cmadeleine cተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት