Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ AGIR 34

Forum réfugiés
ኣዳላዊForum réfugiés

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 24 ወርሒ

ኣበይ ?

ምርካብ ስራሕን ገዛን ኣብ l'Hérault ሄሮልት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣጂርAGIR ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ስደተኛታት ንምውህሃድ መንበሪን ስራሕን ዝሕግዝ መደብ እዩ ።

ፕሮግራም ኣጂር ኣብ ፈረንሳ ኣብ መስርሕ ውህደትካን ኣብ ኣገባባትካን ይሕግዘ እውን ይኽእል እዩ።

ንዝስዕቡ ክትድገፉ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምፍጻም፣ ንዓኻኹምን ን ደቅኹም፣ ን።
 • መንበሪ ገዛ ንምርካብ
 • ቋንቋ ፈረንሳ ንምምሃር ወይ ሞያ ንምምሃር ስልጠና ምርካብ
 • ከምኡውን ስራሕ ወይ ልምምድ ምርካብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን ተተሓሒዙ
 • ንጸገማት መዓልታዊ ህይወት (ምሕብሓብ ህጻናት፡ ጥዕና፡ ምንቅስቓስ) መፍትሒ ምርካብ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ደገፍ ኣጂር እንተበዝሐ ን24 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ንዓኻ ዝቐርበሉ ውዕል ብምፍራም ወግዓዊ ይኸውን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ ኣኼባታት ኣለኩም፡ ኣብ እዋን ደገፍኩም ድማ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት ይውደብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እምበኣርከስ ሕቶታት ክትሓትትን ሓገዝ ክትሓትትን ትኽእል ኢኻ ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ንምቅራብን ፡ ሓገዝ መንበሪ ገዛ፡ ግብሪ፡ ፍቓድ ምዝዋር መኪና፡ ሕሳብ ባንክ፡ መንነት ወረቐት፡ መንበሪ ካርድ ወዘተ።

 • ኣብ ሞያዊ ዝንባለኻ ክትድገፍ ንምርካብ
 • ምእንቲ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ሃኒጽካ ስራሕ ወይ ስልጠና ረኸብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን (France Travail) ብምትሕብባር
 • ብቋንቋ ፈረንሳ ክትስጉም ኣብ ማእከል ስልጠና ወይ ማሕበር ረኺብኩም ንምምዝጋብ
 • ርኽበት ናይ ስራሕን ሞያዊ ውህደትን ደገፍ መሓውራት: Pôle emploi, local missions, AFPA, GRETA, ወዘተ. ንምርካብ
 • ኣብ ምድላይ መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብ ሓገዝ ውሰድ
 • ከምኡ ውን ድሕሪ መንበሪ ምርካብ ኣብ ምትካልን ኣገባባትን ሓገዝ
 • ኣብ መወዳእታ መንበሪ ኣባይቲ ናጻ ክትከውን ደገፍ።

ከመይ ንገብሮ?

ካብዚ መደብ ክትጥቀሙ ግድን ክኾንዎ ዘለዎም

 • ፈለማ ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ክኸውን (ዓቢ ወይ ንእሽቶ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ)
 • ክልተ ዓመት ዘይመልእ ኣህጉራዊ ሓለዋ ረኺቦም ምስ ዝኾኑ
 • ድሕሪ ምፍራሙ CIR (ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን) ከምኡውን
 • ኣብ ሄሮልት ይነብሩን ኣብኡ ይነብሩን (ቀዋሚ ኣድራሻ ኣለዎም)።
ንምፍላጡ ጽቡቕ !
ኣብ ስድራቤትካ ዘለዉ ሰባት (መጻምድትኻ፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ፡ ወለዲ)፡ ዋላ ስደተኛታት እንተዘይኮኑ፡ ምሳኻ ካብቲ መደብ ክጥቀሙ ይኽእሉ።

ኣብዚ መደብ ካብ መደብ ኣጂር ንኽትጥቀም ዘድሊ ቅድመ ኩነት እንተ ኣማሊእካ (1ይ ክፋል ርአ) ብቐጥታ l'OFII. ብኦፊኣይ ክትውከስ ትኽእል ኢኻ ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

9 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
forum réfugiésforum réfugiésኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
abdollahbayanishirdaghi@gmail.comabdollahbayanishirdaghi@gmail.comተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
gracegraceተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት