Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ AGIR 07

Forum réfugiés
ኣዳላዊForum réfugiés

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 24 ወርሒ

ኣበይ ?

ምርካብ ስራሕን ገዛን ኣብ Ardèche ዝዓለመ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣጂር AGIR ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ስደተኛታት መንበሪን ስራሕን ዝሕግዝ መደብ እዩ ።

ፕሮግራም AGIR ኣጂር ኣብ ፈረንሳ ኣብ መስርሕ ውህደትካን ኣብ ኣገባባትካን ይሕግዘኩም።

ንዝስዕቡ ክትድገፉ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምፍጻም፣ ንዓኻን ንደቅኻን።
 • መንበሪ ንምርካብ እንተላይ
 • ፈረንሳ ንምምሃር ወይ ሞያ ንምምሃር ስልጠና ምርካብ
 • ስራሕ ወይ ልምምድ ምርካብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን ተተሓሒዙ
 • ንጸገማት መዓልታዊ ህይወት (ምሕብሓብ ህጻናት፡ ጥዕና፡ ምንቅስቓስ) መፍትሒ ምርካብ።
ምፍላጡ ዘገድስ!
ደገፍ ኣጂር እንተበዝሐ ን24 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ንዓኻ ዝቐርበሉ ውዕል ብምፍራም ወግዓዊ ይኸውን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ ኣኼባታት ኣለኩም፡ ኣብ እዋን ደገፍኩም ድማ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት ይውደብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ዝግባኩም ግዜ ሕቶታት ክትሓትትን ሓገዝ ክትሓትትን ትኽእል ኢኻ ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት፡ ሓገዝ መንበሪ ገዛ፡ ግብሪ፡ ፍቓድ ምዝዋር መኪና፡ ምውጻእ ሕሳብ ባንክ፡ መንነት ወረቐት፡ መንበሪ ካርድ ወዘተ የጠቓልል።

 • ኣብ ሞያዊ ዝንባለኻ ክትድገፉ ምእንቲ
 • ሞያዊ ፕሮጀክትካ ሃኒጽካ ስራሕ ወይ ስልጠና ረኸብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን (France Travail) ብምትሕብባር
 • ምእንቲ ቋንቋ ፈረንሳ ክትስጉም ኣብ ማእከል ስልጠና ወይ ማሕበር ረኺብካ ተመዝገቡ
 • ርኽበት ናይ ስራሕን ሞያዊ ውህደትን ደገፍ መሓውራት: Pôle emploi, local missions, AFPA, GRETA, ወዘተ. ዘጠቓልለ ይኸውን
 • ምእእቲ መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብ ሓገዝ ውሰድ
 • ድሕሪ መንበሪ ምርካብ ኣብ ምትካልን ኣገባባትን ሓገዝ
 • ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ናጻ ክትከውን ደገፍ ንምርካብ ።

ከመይ ንገብሮ?

ካብዚ መደብ ክማልኦም ዘለዎ ነገራት

 • ሓታቲ ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ክኸውን (ዓቢ ወይ ንእሽቶ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ)
 • ክልተ ዓመት ዘይመልእ ኣህጉራዊ ሓለዋ ዝረኸቡ
 • ድሕሪ ምፍራሙ CIR (ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን) ዘሎ እዋን
 • ኣብ ኣርደቸ ይነብሩን ኣብኡ ይነብሩን (ቀዋሚ ኣድራሻ ኣለዎም)።
ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣብ ስድራኻ ዘለዉ ሰባት (መጻምድትኻ፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ፡ ወለዲ)፡ ዋላ ስደተኛታት እንተዘይኮኑ፡ ምሳኻ ካብቲ መደብ ክጥቀሙ ይኽእሉ።

እምበኣርከስ ካብ መደብ AGIR ንኽትጥቀም ዘድሊ ቅድመ ኩነት እንተ ኣማሊእካ (ክፋል 1 ርአ) ብቐጥታ ብ OFII ክትውከስ ትኽእሉ ኢኹም ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
forum réfugiésforum réfugiésኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
mila.poddubnayamila.poddubnayaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gracegraceተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት