Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ AGIR 15

Forum réfugiés
ኣዳላዊForum réfugiés

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 24 ወርሒ

ኣበይ ?

ምርካብ ስራሕን መንበሪን ኣብ Cantal ካንታል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣጂር AGIR ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ስደተኛታት መንበሪን ስራሕን ዝሕግዝ መደብ እዩ ።

ፕሮግራም ኣጂርAGIR ኣብ ፈረንሳ ኣብ መስርሕ ውህደትካን ኣብ ኣገባባትካን ይሕግዝ ማሕበር እዩ።

ኣብዞም ዝስዕቡ ዝርዝራት ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምፍጻም፣ ንዓኹምን ን ቤተሰብኩምን ።
 • መንበሪ ንምርካብ
 • ቋንቋ ፈረንሳ ንምምሃር ወይ ሞያ ንምምሃር ስልጠና ምርካብ
 • ስራሕ ወይ ልምምድ ምርካብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን ተተሓሒዙ
 • ንጸገማት መዓልታዊ ህይወት (ምሕብሓብ ህጻናት፡ ጥዕና፡ ምንቅስቓስ) መፍትሒ ምርካብ።
እዚ ደገፍ ኣጂር እንተበዝሐ ን24 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ንዓኻ ዝቐርበሉ ውዕል ብምፍራም ወግዓዊ ይኸውን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ ኣኼባታት ኣለኩም፡ ኣብ እዋን ደገፍኩም ድማ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት ይውደብ እውን እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ዝተፈላለዩ ሕቶታት ክትሓትትን ሓገዝ ክትሓትትን ትኽእል ኢኻ ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት፡ ከም እኒ ሓገዝ መንበሪ ገዛ፡ ግብሪ፡ ፍቓድ ምዝዋር መኪና፡ ሕሳብ ባንክ፡ መንነት ወረቐት፡ መንበሪ ካርድ ወዘተ ዝኣመሰሉ ነገራት ክኸውን ይኽእል።

 • ኣብ ሞያዊ ዝንባለምእንቲ ክትሳተፉ ክትድገፍ
 • ሞያዊ ፕሮጀክትካ ሃኒጽካ ስራሕ ወይ ስልጠና ረኸብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን (France Travail) ብምትሕብባር ዝወሃብ ነገራት
 • ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ንትስጉም ኣብ ማእከል ስልጠና ወይ ማሕበር ረኺብካ ተመዝገብ
 • ምርካብ ናይ ስራሕን ሞያዊ ውህደትን ደገፍ መሓውራት: Pôle emploi, local missions, AFPA, GRETA, ወዘተ ምርኻብ
 • ኣብ ምድላይ መንበሪ ገዛ ምርካብ ሓገዝ ርኸቡ
 • ድሕሪ መንበሪ ምርካብ ኣብ ምትካልን ኣገባባትን ሓገዝ ናይ ኣሰናይነት ምርካብ
 • ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ናጻ ክትከውን ምርካብ ።

ከመይ ንገብሮ?

ካብዚ መደብ ክትጥቀሙእንተኾይንኩም ከተማልእዎ ዘለኩም

 • ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ክኸውን (ዕድመ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ)
 • ክልተ ዓመት ዘይመልእ ኣህጉራዊ ሓለዋ ረኺቦም ዝኾኑ ሰባት
 • ድሕሪ ምፍራሙ CIR (ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን) ምፍርራም
 • ኣብ ካንታል ይነብሩን ኣብኡ ይነብሩን (ቀዋሚ ኣድራሻ ኣለዎም) ክኾኑ ይግባእ ።
ክፍለጥ ዘለዎ!
ኣብ ስድራኻ ዘለዉ ሰባት (መጻምድትኻ፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ፡ ወለዲ)፡ ዋላ ስደተኛታት እንተዘይኮኑ፡ ምሳኻ ካብቲ መደብ ክጥቀሙ ይኽእሉ።

ብኸመይ ካብ መደብ AGIR ንኽትጥቀም ዘድሊ ቅድመ ኩነት እንተ ኣማሊእካ (ክፋል 1 ርአ) ብቐጥታ ብ OFII ክትውከስ ትኽእል ኢኻ ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
forum réfugiésforum réfugiésኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
sergpryimachuksergpryimachukተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት