Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Du Stade vers l'emploi

France Travail
ኣዳላዊFrance Travail

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 7 ሰዓት

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ምልላይ ምስ ሰብ ሞያ እስፖርት ኣብ ሓደ ኣብ መዓልቲ ስፖርት ብምስታፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብቲ ኣብ ስታድዩም ዝተዳለወ ስፖርታዊ ውድድር ኮይኑ ፣ ደለይቲ ስራሕ ምስ ወሃብቲ ስራሕ ንኽራኸቡ ዘኽእል ባይታ እዩ።

“ካብ ስታድዩም ናብ ስራሕ” ዝበሃል መደባት ኣብ ብዙሓት ስታድዩማት ኣብ መላእ ፈረንሳ ዓመት ምሉእ ይውደብ ። ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ኩሉ ደረጃታት ቀሊልን ን ኹሉ ክሳተፎ ከም ዝኽእል ኮይኑ እዩ ተዳልዩ ።

እዚ ፍጻመ ሓደ መዓልቲ ዝጸንሕ ኮይኑ ኣብ ክልተ ክፋላት ተመቒሉ ዝካየድ እዩ፤

  • ናይ ንግሆ ስፖርት : ደለይቲ ስራሕን መልመልትን ስሞም ከይተገልጸ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብሓባር ይሳተፉ (መን መልመልቲ መን ደላይ ስራሕ ምዃኑ ዝፈልጥ የለን: ቀዳማይ ኣስማት ተሳተፍቲ ጥራይ ኢኻ ትፈልጥ)።
  • ስልጠና ናይ ድሕሪ ቀትሪ : ቀትሪ፡ ኩሎም ተሳተፍቲ ኣብ ዙርያ ሓደ ጠረጴዛ ተራኺቦም መግቢ ሓቢሮም ይካፈሉ፡ ኩሉ ግዜ ስሞም ከይተገልጸ። ድሕሪ ምምጋብ እቶም መልመልቲ ንነብሶም የላልዩ። ድሕሪኡ፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ርጉእ ሃዋህው፡ ንዝቐርበሎም ስራሕ ንምምልካት ምስኦም ክትዘራረቡ ትኽእኩ ኢኹም።

እቶም ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ኣስራሕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት : መመገቢ፣ መሸጣ፣ ሆቴላት...

ሪዝዩምካ ምምጻእ ወይ እቲ ዝበለጸ ኣትሌቲክ ምዃን ኣየድልየካን እዩ። እቶም ፈተናታት ክእለትካን ፍልጠትካን ንምዕባይ ዝተመጣጠኑ እዮም: ናይ ጋንታዊ ሓባራዊ መንፈስ፣ ናይ ምስማዕ ክእለት፣ ምላሽ ምሃብ... እቲ ኣገዳሲ ነገር ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ መልመልቲ ምስ ድሌታትን ክብርታትን ትካሎም ዝሰማማዕ ፕሮፋይላት ምርካብ እዩ።


ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣብ መዓልቲ “ካብ ስታድዩም ናብ ስራሕ” ንምስታፍ ፡ ኣብ ፈረንሳ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክህልወካን ኣብ Pôle Emploi ክትምዝገብን ኣለካ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ መዓልቲ ስፖርት ኣዚ ፣ ካብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዝመጹ ኣስራሕቲ ኣብ ከባቢኻ ንዝቖጽሩ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ኣብ ጥቓኹም ስራሕ ንምርካብ ጽቡቕ ዕድልን ኣጋጣሚን ዝፈጥር እውን እዩ።

ኣብቲ መዓልቲ እቲ ፡ መልመልትን ሕጹያትን፡ ብዘይ ጸቕጢ ባህላዊ ሞያዊ ቃለ-መጠይቕ፡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክረኽብዎም ይኽእሉ።

ናይ ድሕሪ ቀትሪ ዝርርባት ኣብ ርጉእ ሃዋህው፡ ኣብ ምጉያይን ስኒከርን፡ ኣብ ሳዕሪ ወይ ኣብ ስታድዩም ስታድዩም ይካየድ።

ኣብ ቀለልቲ ስፖርታዊ ውድድራት ክትሳተፍ ትኽእሉ ኢኹም ንኹሉ ዝበጽሕ።

እዚ ድማ ስፖርት ንምጽዋትን ምስ ኩሎም ተሳተፍቲ መግቢ ብምክፋል ጽቡቕ ግዜ ንምሕላፍን ዝሕግዝ ዕድል እውን እዩ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ን Pôle Emploi referent ናትካ ርክብ ብምግባር እቲ ዝቕጽል ደረጃ ናብ ስራሕ ዝወስድ ኣበይ ከምዘሎ፣ ናብ ገዛኻ ዝቐረበ ሕተቱ።

ገና ኣብ Pôle emploi እንተዘይተመዝጊብኩም ፡ ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገቡ ንምፍላጥ ነዚ Refugees.info ወረቐት ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
guillaume dumas (pe)guillaume dumas (pe)ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት