Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስAGIR 94

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 24 ወርሒ

ምርካብ ስራሕን ትምህርቲ ኣብ Val-de-Marne

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 11 jours

እንታዩ’ዩ ?

AGIR ኣጂር ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ስደተኛታት መንበሪን ስራሕን ዝሕግዝ መደብ እዩ ።

ፕሮግራምAGIR ኣጂር ኣብ ፈረንሳ ኣብ መስርሕ ውህደትካን ኣብ ኣገባባትካን ይሕግዘካ።

ንዝስዕቡ ክትድገፉ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምፍጻም፣ ንዓኹምን ን ደቅኹምን ን
 • መንበሪ ገዛ ዝኸውን ንምርካብ
 • ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ወይ ሞያ ንምምሃር ስልጠና ምርካብ
 • ስራሕ ወይ ልምምድ ምርካብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን ተተሓሒዙ
 • ንጸገማት መዓልታዊ ህይወት ምትሕግጋዝ ክትረኽቡ ን ኣብነት (ምሕብሓብ ህጻናት፡ ጥዕና፡ ምንቅስቓስ) መፍትሒ ምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ።
ፍላጡ ዝገድስ!
ደገፍ ኣጂር እንተበዝሐ ን24 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ንዓኻ ዝቐርበሉ ውዕል ብምፍራም ወግዓዊ ይኸውን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ ኣኼባታት ኣለኩም፡ ኣብ እዋን ደገፍኩም ድማ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት ይውደብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምምሕዳራዊ ኣገባባት ንምፍጻም ሕቶታት ክትሓትትን ሓገዝ ክትሓትትን ትኽእል ኢኻ፤

መመልከቲ ማሕበራዊ ኣባይቲ፡ DALO ...

ግብሪ ምኽፋል

ፍቓድ ምዝዋር መኪና

ናይ ባንክ ሕሳብ

መንነት ሰነዳት (መንበሪ ፍቓድ፣ ናይ ጉዕዞ ፍቓድ)

Vous pouvez poser des questions et demander de l'aide pour réaliser des démarches administratives :

 • መመልከቲ ማሕበራዊ ኣባይቲ፡ DALO ...
 • ግብሪ ምኽፋል
 • ፍቓድ ምዝዋር መኪና
 • ናይ ባንክ ሕሳብ
 • ዶክመንት ን ኣብነት ( መንነት ካርድ titre de séjour, titre de voyage ወይ ፓስፖርት )
 • ኣብ ፕሮጀክትኹም ኣብ ሞያዊ ዝንባለኻ ክትድገፍ ርኸቡ
 • ምህናጽ ምእንቲ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ሃኒጽካ ስራሕ ወይ ስልጠና ረኸብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን (France Travail) ብምትሕብባር
 • እምበእርከስ ብቋንቋ ፈረንሳ ክትስጉም ኣብ ማእከል ስልጠና ወይ ማሕበር ረኺብካ ተመዝገብ
 • ርኽበት ናይ ስራሕን ሞያዊ ውህደትን ደገፍ መሓውራት: Pôle emploi, local missions, AFPA, GRETA, ወዘተ. ተሓገዙ
 • ምሕጋዝ ኣብ መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብ ሓገዝ ውሰድ ንምርካብ
 • ከምኡውን ድሕሪ መንበሪ ምርካብ ኣብ ምትካልን ኣገባባትን ሓገዝ ንምርካብ
 • ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ናጻ ወዘተ ክትከውን ደገፍ።

ከመይ ንገብሮ?

ካብዚ መደብ ክትጥቀሙ ዝኸስብዎ

 • ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ክኸውን (ዓቢ ወይ ንእሽቶ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ)
 • ክልተ ዓመት ዘይመልእ ኣህጉራዊ ሓለዋ ረኺቦም
 • ድሕሪ ምፍራሙ CIR (ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን)
 • ኣብ ቫል-ደ-ማርን ይነብሩን ኣብኡ ይነብሩን (ቀዋሚ ኣድራሻ ኣለዎም)Val-de-Marne.።
ምፍላጡ ዘገፍስ ።
ኣብ ስድራኻ ዘለዉ ሰባት (መጻምድትኻ፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ፡ ወለዲ)፡ ዋላ ስደተኛታት እንተዘይኮኑ፡ ምሳኻ ካብቲ መደብ ክጥቀሙ ይኽእሉ።

እንተደኣ ካብ መደብ ኣጂርe AGIR, ንኽትጥቀሙ ዘድልዩ ቅድመ ኩነታት እንተ ኣማሊእኩም (1ይ ክፋል ርአ)፡ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም l'OFII.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
agir94agir94ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
madeleine cmadeleine cተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት