Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ ETAPE

Association ETAPE
ኣዳላዊAssociation ETAPE

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲቀዳም

ኣበይ ?

ተረኸቡ ምስ ሓደስቲ ሰባት ብሳላ ዝተፈላላዩ ሓባራዊ ጸወታታት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ рік тому

እንታዩ’ዩ ?

ንሓያሎ ብሄራትን ኣብ ኩሉ ዕድመ ዘለዎምን ሓደስቲ ሰባት ንምርኻብ ናይ ጉጅለ ናይ ሰሌዳ ጸወታታት

እቲ ዕላማ ምዝንጋዕ፡ ንሓድሕድካ ምድጋፍን ብፈረንሳ ምግስጋስን እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ብዝበለጸ ብቃላት ተረዲእካ ምዝርራብ
  • ሓደስቲ ቃላት ተማሂርካ ኣብ ምጽሓፍ ዝያዳ ምቹእ ኩን።
  • ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ዝያዳ ናጻ ኩን።

እዚ ብሳላ ናይ ሰሌዳ ጸወታታት፡ ምስ ካልኦት ሰባት ክትራኸቡን ክትራኸቡን፡ ዝተፈላለየ ላህጃታት ክትሰምዑ፡ ንሓድሕድኩም ክትተሓጋገዙ ትኽእሉ...

ተኻፈሉ ወይ ሼር ግበሩ፣ ጽቡቕ ግዜ ኣሕልፉ፣ ተዛነዩ፣ ሓደስቲ ጸወታታት ርኸቡ...

ከመይ ንገብሮ?

ዕለታት እቶም ዓውደ መጽናዕትታት ንምፍላጥ ብ ዋትስኣፕ ብስልኪ ቁጽሪ 07 64 33 16 78 መልእኽቲ ስደዱልና ወይ ድማ ብኢመይል associationetape@outlook.fr ጽሓፉልና

ቀዳም ቀዳም ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ ካብ ሰዓት 4 p.m ክሳብ 6 p.m ኣብ Maison des Réfugiés ኣብ ፓሪስ 14ᵉ ንራኸብ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
associationetapeassociationetapeኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rama anzourama anzouተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት