Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Agir 22

AGIR Envergure 22
ኣዳላዊAGIR Envergure 22

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 24 ወርሒ

ምርካብ ስራሕን መንበሪ ገዛን ኣብ Côtes-d'Armor ዝተባህለ ቦታ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

AGIR ኣጂር ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ስደተኛታት መንበሪን ስራሕን ዝሕግዝ መደብ ዘሰላስል እዩ።

ፕሮግራም ኣጂር ኣብ ፈረንሳ ኣብ መስርሕ ውህደትካን ኣብ ኣገባባትካን ይሕግዘኩም።

ንዝስዕቡ ክትድገፉ ትኽእሉ ኢኹም ድማ ፤

 • ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምፍጻም፣ ንዓኻን ንደቅኻን።
 • መንበሪ ገዛ ንምርካብ
 • ፈረንሳ ንምምሃር ወይ ሞያ ንምምሃር ስልጠና ምርካብ
 • ስራሕ ወይ ልምምድ ምርካብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን ተተሓሒዙ
 • ንጸገማት መዓልታዊ ህይወት (ምሕብሓብ ህጻናት፡ ጥዕና፡ ምንቅስቓስ) መፍትሒ ምርካብ የኽእል ።
ምፍላጡ ዘገድስ!

ደገፍ ኣጂር እንተበዝሐ ን24 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ዝቐርበሉ ውዕል ብምፍራም ወግዓዊ ይኸውን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ ኣኼባታት ኣለኩም፡ ኣብ እዋን ደገፍኩም ድማ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት ይውደብ ተሳቲፉ ይተሓጋገዘኩም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሕቶታት ክትሓቱን ሓገዝ ክትጠልቡንትኽእል ኢኻ ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት፡ ሓገዝ መንበሪ ገዛ፡ ግብሪ፡ ፍቓድ ምዝዋር መኪና፡ ሕሳብ ባንክ፡ መንነት ወረቐት፡ መንበሪ ካርድ ወዘተ እውን ዘጠቓልል እዩ።

 • ኣብ ሞያዊ ዝንባለኻ ክትድገፍ ምርካብ
 • ሞያዊ ፕሮጀክትካ ሃኒጽካ ስራሕ ወይ ስልጠና ረኸብ፣ ምስ Pôle emploiን ናይ ከባቢ ተልእኾታትን (France Travail) ብምትሕብባር
 • ብቋንቋ ፈረንሳ ክትስጉም ኣብ ማእከል ስልጠና ወይ ማሕበር ረኺብካ ተመዝገብ
 • ርኽበት ናይ ስራሕን ሞያዊ ውህደትን ደገፍ መሓውራት: Pôle emploi, local missions, AFPA, GRETA, ወዘተ. ተጠቓልል
 • መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብ ሓገዝ ውሰድ ግዜ
 • ድሕሪ መንበሪ ምርካብ ኣብ ምትካልን ኣገባባትን ሓገዝ
 • ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ናጻ ክትከውን ደገፍ እውን የኽእል

ከመይ ንገብሮ?

ካብዚ መደብ ክትጥቀሙ እትኻሉ ነገራት

 • ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ክኸውን (ዓቢ ወይ ንእሽቶ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ)
 • ክልተ ዓመት ዘይመልእ ኣህጉራዊ ሓለዋ ዝተረኽቡ ሰባት
 • ድሕሪ ምፍራሙ CIR (ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን)ዝፈረሙ
 • ኣብ Côtes-d'Armor ኮትስ-ዲ’ኣርሞር ይነብሩን ኣብኡ ይነብሩን (ዝተወሰነ ኣድራሻ ኣለዎም)።
ኣብ ስድራቤት ዘለዉ ሰባት (መጻምድትኻ፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ፡ ወለዲ)፡ ዋላ ስደተኛታት እንተዘይኮኑ፡ ምሳኻ ካብቲ መደብ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም።

ካብ መደብ ኣጂር ንኽትጥቀም ዘድሊ ቅድመ ኩነት ናይ AGIR, እተመልኡ እንተኴይንኩም (1ይ ክፋል ርአ) ብቐጥታ l'OFII.ብኦፊኣይ ተወከሱ ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
agir 22agir 22ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
marc enverguremarc envergureኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
gracegraceተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት