Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Entraide universitaire française

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, B1, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 12 ዘሎ ወርሒ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣብ ፈረንሳ ንምምሃር ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ рік тому

እንታዩ’ዩ ?

ላዕለዋይ ትምህርቲ (ድሕሪ ባካሎሬት) ኣብ እትወስድሉ እዋን ንምርካብ ዝከኣል ስኮላርሺፕን ገንዘባዊ ሓገዝን ንዝግበኦም ተለሃሮ ዝዓለም እዩ።


ንናይ ፈረንሳ ኮርሳት ምስ ምስክር ወረቐት ንምኽፋል ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት ምስ እነማልእ ምሕታት ይከኣል እዩ።

ጉጅለ Entraide universitaire française ንጠለብቲ ሓገር ዝኾኑ ተመሃሮ፣ ብኸመይ እቶም ናብ ዝምልከቶ ኣጻራዪ ኮሚቴ ዝለኣኽ ከም ዘለዎምን የርእዩን ይተሓባአሩን ይልእኩን ። ብድሕሪ እዚ እቲ ተመሃራይ ወይ ተመሃሪት መልሲ ይጽበዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ መልሲ ኣወንታዊ እንተኾይኑ፣ እቲ ናይ ገንዛብ ሓገዝ ፣ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ወይ እውን፣ በብወርሒ ገንዘብ ናብ ባንክ ሕሳብኩም ይለኣኽ።

ከከም ኩነታትኩም፣ ክሳብ ዲፕሎማ ስኮላርመዛዘሚ ሺፕ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣሎኩም።

ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ዓመተ ትምህርቲ፡ ምስክር ወረቐት ውጽኢትን ትራንስክሪፕትን ክትሰዱ ኣለኩም ።

ሓፈሻዊ ሕቶታት ወይ ጸገማት ምስ ዝህልወኩም ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክሮስን CROUSኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታትን ን ማለት ኣሲስታንንስ ሶሻልኩም ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

ብኢመይል ፡ euf@entraide-universitaire-francaise.org

ብስልኪ፡ 07 87 25 22 55

ኣብቲ ኢመይል ቁጽሪ ተሌፎንኩም ምጽሓፍ ኣይትረስዑ።
እቲ ጉጅለ ቆጸራ ንኽህበካ ክረኽበካ እዩ።

መርበብ ሓበሬታና እዚ ዝስዕብ እዩ ፡ entraide-universitaire.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
admin-eufadmin-eufኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
oksanakalaydaoksanakalaydaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
lou g.lou g.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት