Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ህጹጽ ኩነታት መነባብሮን ሰብኣውነትን ንምርካብ።

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 4 ስሰሙን
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 3 መዓልቲ ኣብ ሰሙን

ንኮድ ናይ ምዝዋር መኪና ጽርግያ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 місяці тому

እንታዩ’ዩ ?

ኮድ ጽርግያ ንምጽናዕ መኪና ንምድላው ናይ 100 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ከምኡ እውን ኣብ መወዳእታ ናይ መምርሒ ፍቓድ ንምርካብ የኽእል።

ዕላማ ስልጠና :

  • ቃላት ናይቲ ናይ ጽርግያ ኮድ ንምፍላጥ
  • ስነ-መጐት ናይ ፈተና ሕቶታት ምርዳእ
  • ብዛዕባ ኩነታት ፈተና ንምውሳድን ንፈተና ንምኽፋል ዝሕግዝ ገንዘባዊ ሓገዝን ከም ዘሎ ፍለጡ ።

ዕለታት 25 ሰዓታት (3.5 መዓልታት)s (93)

Lieu : Saint-Denis (93)

እቲ ስልጠና ብነጻን ብዘይ ክፍሊትን እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ስልጠና እዚ ንፈተና ንምድላው ኩሉ ሓበሬታ ይህብ: ቃላት: ኣገባብ: ምሕደራ ግዜ: ክፍሊት።

እቲ ስልጠና ብዘይካ ፍሉይ ስነ-ቓላት፡ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ፡ ንምንባብን ንምዝራብን ዝሕግዝ እዩ።

ቁጠባዊ ሓገዝ ፍቓድ ምዝዋር መኪና ንሰልጠንቲ FLE ሙሉእ ብሙሉእ ምእንቲ ክትከስቡ።

ከመይ ንገብሮ?

ሕቶታት ንምሕታት ወይ ንምምዝጋብ ናብ

refugees.thrasos@habitat-humanisme.org ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ነቲ ስልጠና ምዝገባ ንምርግጋጽ ናይ ደረጃ ቋንቋ ገምጋም ክውደብ እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Langues Plurielles
Langues Plurielles

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
bisbisተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
nogalimnogalimተርጓሚ/ሚት
lauraslaurasተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
alex bortolanalex bortolanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alexisalexisተርጓሚ/ሚት
thrasosthrasosኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ