Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ህጹጽ ኩነታት መነባብሮን ሰብኣውነትን ንምርካብ።

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 4 ስሰሙን
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 3 መዓልቲ ኣብ ሰሙን

ምምሃር ንኮድ ናይ ምዝዋር መኪና ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኮድ ጽርግያ ንምጽናዕ መኪና ንምድላው ናይ 100 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ከምኡ እውን ኣብ መወዳእታ ናይ መምርሒ ፍቓድ ንምርካብ የኽእል።

ዕላማ ስልጠና :

  • ቃላት ናይቲ ናይ ጽርግያ ኮድ ንምፍላጥ
  • ስነ-መጐት ናይ ፈተና ሕቶታት ምርዳእ
  • ብዛዕባ ኩነታት ፈተና ንምውሳድን ንፈተና ንምኽፋል ዝሕግዝ ገንዘባዊ ሓገዝን ከም ዘሎ ፍለጡ ።

ዕለታት 27 ሕዳር ክሳብ 22 ታሕሳስ 2023

እቲ መደብ ን 25 ሰዓታት (3.5 መዓልታት)ዝወሃብ ኮይኑ

ዝወሃብሉ ቦታ ኣኣብ : Saint-Denis (93)

እቲ ስልጠና ብነጻን ብዘይ ክፍሊትን እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ስልጠና እዚ ንፈተና ንምድላው ኩሉ ሓበሬታ ይህብ: ቃላት: ኣገባብ: ምሕደራ ግዜ: ክፍሊት።

እቲ ስልጠና ብዘይካ ፍሉይ ስነ-ቓላት፡ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ፡ ንምንባብን ንምዝራብን ዝሕግዝ እዩ።

ቁጠባዊ ሓገዝ ፍቓድ ምዝዋር መኪና ንሰልጠንቲ FLE ሙሉእ ብሙሉእ ምእንቲ ክትከስቡ።

ከመይ ንገብሮ?

ሕቶታት ንምሕታት ወይ ንምምዝጋብ ናብ

refugees.thrasos@habitat-humanisme.org ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ነቲ ስልጠና ምዝገባ ንምርግጋጽ ናይ ደረጃ ቋንቋ ገምጋም ክውደብ እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
nogalimnogalimተርጓሚ/ሚት
lauraslaurasተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
alex bortolanalex bortolanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alexisalexisተርጓሚ/ሚት
thrasosthrasosኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ