Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ PARE 76

Média Formation
ኣዳላዊMédia Formation

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 12 ዘሎ ወርሒ

ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ዘኽእል ደገፍወይ ሓገዝ ውሰዱ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ስራሕ ወይ ብቑዕ ስልጠና ንምድላይ ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ዝሕግዝ በዓል ሞያ ንምዃን ዘኽእል ደገፍ ንምርካብ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ሰሙን፡ ከከም ናይ ግዜ ተኽእሎኹምን ፡ ምስቲ ናይ ስራሕ ኣሰልጠንቲ ዝሰማማዕ ቆጸራ ምውሳድ ይከኣል።

ውሱን ግዜ የለን፣ግን ኣብ ኣኼባታት፡ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት፡ መድረኻት ስራሕ (ኣብ Rouen ዝርከቡ ትካላት ) ክትሳተፉ ምሰማማዕ ይከኣል...

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ግድን፤
- እንተወሓደ ደረጃ A1 ቋንቋ ምዝርራብ ክእለት
- CIR (ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን) ንዝፈረሙ
- ስደተኛ፣ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ፣ ሃገር ዘይብሉ ሰብ፣ ወይ ሓድሽ መጻእቲ (ንመጀመርታ መንበሪ ፍቓድ ትሕቲ 5 ዓመት) ክኸውን።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ነቲ ዝምስጠ ስልጠና ወይ ስራሕ ክትረክብ ክትሕገዝ ኢኻ።

 • ኣብ ፈረንሳን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ዝነበረኩም ናይ ስራሕ ተመኩሮታት ብሓባር ንርእዮ።
 • ድሮ ስልጠና እንተወሲድኩም ኣብ ፈረንሳ ስልጠና ምግባር ኣድላዪ እንተኾይኑን ተፈተኑ ን ወይ ውን ን ማእከል ስልጠና ፈትሹን።
 • እንታይ ስራሕ ክትሰርሕ ከም እትደሊ እንተዘይፈሊጥካ ሓደስቲ ሞያታት ንምርካብ ኢንተርንሺፕ ወይ ስታጅ ምግባር ይከኣል እዩ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን፡ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ሓደ ዓውደ መጽናዕቲ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ፤

 • ሲቪን ናይ ተበግሶ ደብዳቤን ምግባር
 • ናይ ስራሕ ቃላት ምምሃር
 • ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ስራሕ ንነብስኻ ከመይ ጌርካ ከም እተቕርብ ፍለጥ
 • ናብ ጠቐምቲ መርበብ ሓበሬታታት ንምኻድ ኮምፒተር ምጥቃም ተማሃር (Pôle Emploi, CAF...)።

ከም ጽሬት ወይ ውልቃዊ ሓገዝ ዝኣመሰሉ ምቑጻር ስራሕቲ ንምርካብ ናይ 2 ወርሒ ምድላው ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለካ።

እዚ ድማ መሰረታዊ ነገራት ናይቲ ሞያ ክትመሃርን ብፈረንሳ ክትስጉምን የኽእለካ፣ ድሕሪኡ ናብ ብቑዕ ስልጠና ክትኣቱ።

ኣብ ሓደ ትካል ሓደ ወይ ልዕሊኡ ናይ ስራሕ ልምምድ ምግባር ይከኣል፤

 • ሞያዊ ፕሮጀክት ኣረጋግጽ: ብሓቂ ዝምስጠኩም ስራሕ ወይ ኣብ ፈረንሳ ሓድሽ ስራሕ ረኸብ
 • ክእለትካ ኣረጋግጽ: እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርካዮ ስራሕ፣ ኣብ ፈረንሳ ሓደ እንተኾይኑ ርአ እሞ ተመሳሳሊ ስራሕ ክትቅጽል ክትክእል ስልጠና (ብቋንቋ ፈረንሳን፡ ቴክኒካዊ ስልጠና) ምውሳድ እንተኣድልዩ ተገንዘቡ
 • ምስ ሰብ ሞያ ክራኸቡ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብቲ መደብ ንምስታፍ፡ ናብ ንእሽቶ ጉጅለ ሓበሬታ ኣኼባ ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም።

ወይ ? ኣብ ስልጠና ሚድያ (3 rue du Four, 76 100 Rouen)

መዓዝ ? ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ሰሙን። ዝቕጽል ዕለታት ንምፍላጥ ኢመይል ክትሰዱልና ወይ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም።

ድሕሪ እቲ ኣኼባ ተገዳስነት እንተሃልዩካ ምስ ኣሰልጣኒ ስራሕ ውልቃዊ ቆጸራ ክህልወካ እዩ።

 • ብኢመይል፡ pare76@media-formation.fr
 • ብስልኪ፡ 02 35 71 02 25 ወይ 06 35 53 10 41
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Mission locale de l'Agglomération Rouennaise

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
naghamnaghamተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
camille branelleccamille branellecኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
robyncrfrobyncrfተርጓሚ/ሚት
iris_5033iris_5033ተርጓሚ/ሚት
hosamhosamተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
debodeboተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት