Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኮነክስዮ Konexio ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ

Konexio
ኣዳላዊKonexio

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 12 ወርሒ

ኣበይ ?

ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ማእከል ልዑል ስልጠና ናይ ኢንተርኔት (TSSR) ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ .

 • ጽዑቖ ናይ ኢንተርኔት ቴክኒክ ምጽናዕ
 • ብቅዓትን ምእክንቲ ከተጥርዩ (“softs skills”) ምኽኣል
 • ምድላዋት ናይ ልዑል ቴክኒክ ናይ መርበብን ናይ (ደረጃ RNCP ደረጃ 5)

i ኣገዳሲ ሓበሬታ! እቲ ናይ ልዑል ብቕዓት ስልጠና፣ ክእለት እዚ ፣ ናይ ዲጂታል ፣ መርበብ ሓበሬታ፣ ብፍላይ ኣብ ሲስተም ወይ ሜላ ናይ ኮነክሽን ከምኡውን ናይ ሎጀስቲክ ነገራትን ዝምርኮስ እዩ።

እዚ ናይ ኮነክሽን፣ ዝልጠና ሓደ ስታጅ ወይ ኣልተርናንስ ማለት ትምህርቲን ስራሕን ምጥማር ፣ ተኽእሎታት ናይ ስልጠና ይህብ። እቲ ዕላማ ድማ ምስ clients ወይ ዓመዊል ናይቲ ስልተና ምስራሕ ዘጠቓልል ይኸውን ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ስልጠና TSSR ኣብ Konexio ሓናይ ደረጃ ዝዳረጃ bac +2 (RNCP 5).

ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ቴክኒክ ናይ መርበብ ሓበሬታ ስልጠናታት ማለት፣ ከምኒ Cloud Computing, Réseaux CISCO et Cybersécurité. ምስናይ ሳይበር ሰኩሪቲ ስልጠናታት ምውሳድ

ብሳላ እዚ ናይ ዲፕሎምን ስራሕን ናይ ምሃብ ሰልጠና ዘውህብ ስልጠና እዚ፣ ኣብ ምህናጽን ምድልዳልን CV ኹም እውን ዓቡይ ተራ ክጻወት እዩ።

እዚ ስልተና እዚ ንኹሎም ተሳተፍቲ 100% ነጻ ዝኾነ ኮምፑተር ተዳልይሎም ኣሎ

ሓደ ሓጋዚን ቀላሲን መገዲ ናይ ፐዳጎጂ ወይ ስነ ትምህርቲ ፣ ኣብ እዋን ስልጠና ምህላው።

እቲ ስልጠና 800h => 400h en ጽዑቕ + 400h ድማ ምስ ስራሕን ትምህርቲን ዝተሰነየ እዩ

እቲ ስልጠና ንምስታፍ ናይ እዞም ዝስዕቡ ግዴታታት ኣለዉ

 • ናይ 35h ብቕዓት ናይ ስራሕ
 • Stack tcp/ip & réseaux ሎሊ 55h ሰዓታት
 • Administration d’un équipement réseaux , 85h ሰዓታት
 • Virtualisation, cloud et conteneurisation 80h ሰዓታት
 • Gestion sécurité et incidents 90h ሰዓታት
 • Administration Windows 45hሰዓታት
 • Administration Linux 60h ሰዓታት
 • Compétences non techniques 50h ሰዓታት
 • Cours complémentaire réseaux, cloud computing, cyber-sécurité 300h ሰዓታት ዝውድእ እዩ

ከመይ ንገብሮ?

ን ምዝገባብ ቕጥታ ኣብዚ ኢንተርኔት ሳይት እዩ ዝወሃብ : https://bit.ly/candidatures-konexio

i ኣገዳሲ ሓበሬታ :ኣብ ዓመት ውሱን ቦታ እዩ ዘሎና ፣ቦታ ናይ 20 ተሳተፍቲ ኣብ ዓመት

ድሕሪ ምምዝጋብኩ ዘሎ ዝቕጽል ኣዋርሕ ድሕሪ 2 ቅድሚ ምእታውኩም ናይ ቴክኒክ ፈተና ይወሃበኩም፣ እዚ ድማ ኣብ ኦንላይን እዩ ፣ ኣብ ገዛኹምን 1 ሰዓት ዝጸንሕ

እንተደኣ ተዓዊትኩም ናይ ደቓይቕ ናይ 30 ፈተና ትገብሩ .

እንተደኣ ኩሉ ነገር ጸሊጡ ፣ ኣብ ዝቕጽል ናይ ዝለዓለ ቴክኒክክ ናይ ልዑል ትልህርቲ ስልጠና ናይ ዲጅታል ኣብ Konexio ትረኽቡ !

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ammar alsassaammar alsassaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
linzzzlinzzzተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
konexiokonexioኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ