Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ Le Mercato de l'Emploi

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ሕርሻ ክሰርሕ ንዝደሊ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ዓደ ሕርሻ ወይ ኣግሮኢንዳስትሪ ክትሰርሑ ትደልዩ ዲኹም? መልስኹም እወ እንተኾይኑ፣ እሞ ርኸቡና

ስመይ ኣን ክሌር እበሃል፣ ኣነ ኣብ እዚ ናይ ሕርሻ ትካል፣ agricoles ወይ viticoles ወይ ቤት ትህምርቲ ፣ኣብ እቲ ዓውዲ ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት እየ ዘሰልጥን።

ስለዝኾነ፣ ዝኾነ Mercato de l'Emploi. ብሓባር ብምዃን ። ኣነ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ትካል ብምትሕብባር እሰርሕ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣነ ድማ፣ ኣብ ዓውደ ሕርሻ ምስ ኣስራሕቲ የራኽበኩም፣

እንተደኣ ድሌት ኣለኩም ኮይኑ፣ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ደገ ክትሰርሑ ትኽእሉ እንተኴንኩም፣ ኣብ ጭቃ ምስራሕ ክትሰርሑ ዝኾንኩም፣ ርኸቡኒ።

ናተይ ተመክሮ ናይ ስራሕ ፣ ኣብ እቲ ዓውዲ ሕርሻን ስራሕን ብፍላይ ኣብ ምክንኻን ወይኒ፣ ኣብ Bourgogne ።

ስለዝኮነ ድማ ናይ ስራሕ ተወዳደርቲ ሰባት፣ ኣብ ምንዳይ ስራሕን፣ ኣብ ናቶም ውልቃዊ ፕሮጀክት ምትግባር። በዚ ተጠቒመ፣ ከሰንየኩም ይኽእል እየ።

ከመይ ንገብሮ?

በዞም ዝስዕቡ :

  • ኢመይልና : anne-claire.reynaud@mercato-emploi.com
  • ቴልፎን : 07 84 80 52 65

ባዕለይ ተንቀሳቒሰ ክመጸኩም እኽእል እየ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
mhd aweiss al doboushmhd aweiss al doboushተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olgamyolgamyተርጓሚ/ሚት
anne-claire reynaudanne-claire reynaudኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ