Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወይ ፕላት ፎርም(Plateform)፣

COOP(AGIR
ኣዳላዊCOOP(AGIR

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 1 ን 2 ዘሎ ዓመታት

በብቑሩብ ደስ ዝብለካ ሞያ ምምዕባል፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እትመልክዎ ሞያ ንምምሃዝ ከም ናትኩም ዓቐን ቅልጣፈ፣ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ምክትታልን ዎርክሾባትን ከምኡ እውን ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ናይ ምምዕባል ብቕዓትን ተደሪብዎ ብ ሓገዝ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ተሓዊስዎ። ኣብ ሓደ ናይድልዱል ዝኾነ ስልጠና ምስ እትምርሑ ምግባር።

ኣቲ ዝቕጽል ደረጃ ድማ ካብ 8 ኣዋርሕ ክሳብ ክልተ ዓመት ዝጸንሕ ፣ናይ ማሕበራዊ ክትትል እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

መደብና ንኹሉ ክፉት እዩ። ብዘየገድስ ደረጃ ብቕዓት ፈረንሳኹም፣ እቲ ዘገድስ ተበግሰኹም እዩ!

ዘይትኽእልዎ ነገር ኣይክንሓትተኩምን ኢና፣ ኣብ ድሌትኩም ዝምርኮስ ፣ ክትገብርዎ እትኽእሉን ፣ ብተውህቦኹምን እዩ ዝሰላሰል። ነቲ ክትመርሕዎ እትኽሉ ህይወት ዝምጥን።

ከምኡ እውን፣ደቀንስትዮ ንምትብባዕን መጻኢአን ምጥጣሕን ምምዕባል፣

ትካልና ፕላት ፎርም ነቲ ሞያታትኩም ክብሪ ብምሃብ ውልቃዊ ዝኾነ ናይ ስራሕ ልምድታትኩምን ተመኩሮታትኩምን ንምስናይን ምሕጋዝን ጽቡቕ መደብ ኣዳልዩልኩም ኣሎ።

ከመይ ንገብሮ?

ናይ ማሕበራዊ ሂዘትኩም ተሓጋገዝትኹም ማለት ኣሲስታንት ሶሻልኩም፣ ኣቢልና ነቲ ሓበሬታ ከም እንለዋወጥ ግበሩ።
ናብቲ መደባት ብኸመይ ከም እትጽምበሩ ክንነግረኩም ኢና።ዝቕጽል ሓበሬታ ብኦኦም ክመጸኩም እዩ፣ መደባት ናይ ስልጠና።

ምስ ሓለፍቲ እቲ መደብ ፣ ብዛዕባ መደብኩም፣ ተበግሶኹምን ኣመልኪትኩም ተዘራረቡ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
i.synyva@yahoo.comi.synyva@yahoo.comተርጓሚ/ሚት
matthieu cetrematthieu cetreተርጓሚ/ሚት