Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ le DU passerelle - Etudiants en exil (መስጋገሪ ስደትኛታት ተመሃሮ)

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1

ዋጋ

50€ ኣብ ዓመት

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 12 ወርሒ

ኣበይ ?

ናብ ትምርቲ ምምላስ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ DU Passerelle ዝበሃል ፍሉይ መደብ፣ ናይ l'Université Jean Moulin Lyon 3ዕላምኡ ፣ ን ተሳተፍቲ ፣ ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ትምህርቲ ንኽቕጽሉን ናብ ዩኒቨርስቲ ንኽኣትዉ ምስ ዝደልዩ መገዲ ንምትሕሓዞም እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

Vous pouvez trouver en cliquant ici le descriptif détaillé du diplôme.

እቲ መደብ ብ ኽልተ ዙርያ ልክተ መደባት ዘዖደ ወይ ዝጠቓለለ ፣ ኮይኑ ንሱ ድማ እብ ዙርያ ትምህርቲን ፣ ንምትሕሓዝ ስራሕን ዝዓለመ እዩ።

ከማኡ ውን፣ንናይ ክብ ዝበለ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ዝተሰነይ ኮይኑ፣ ን t de ቋንቋ ፈረንሳ ን ስደተኛታ ብ ቓልን ጽሑፍን ዝስነ ኮይኑ ፣ እንተወሓደ ን ደረጃ ናይ ኤውሮጳ ደረጃ ብቕዓት ናብ : B1 / B2 የብጽሕ.

ከማኡ ውን ፣ ሞያዊ ብቕዓት ዘለዎም መምሃራን ዝወሃብ ዝልጠና እዩ።

እቲ መደብ ፣ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ንጥፈታት ዘካተተ ፣ኣናይ ስፖርት፣ መሕበራዊ ህይወት ንጥፈታት ፣ ሃገራውነት ዘማዕብል መድደባትን እውን ዝሓቖፈ እዩ።

እን ናይ ሞያዊ ምትሕግጋዝን ኣሰናይነትን እዚ፣ ናይ ውልቂን ናይ ሓባርን፣ ኮይኑ፣ ኣብቲ ናይ ውልቂ ፣ ምስ ክውንነትኩም ዝኸይድ ሓበሬታ፣ ኣገባብ ኣጸሓሕፋ CV፣ መርበብ ኣፍልጦ ንምዕባይ፣ ሓጸርቲ ስልጠናታት ምዝካብ ወዘተ፣ ኮይኑ፣ እቲ መደብ ድማ ን ናይ universitaire ናይ ፓሪስን ኣብቲ parrainage ወይ ስፖንሰር መደብ ዝኣቱ እዩ።

ኣብ መወዳእታ፣ ,ምእንቲ ብ ውልቆም ክህብርሙ ን ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ክወሃሃዱን ፣ እቶም ተመሃሮ ኣብ ዓንዲ ዓወትናይ ዪኒቨርስቲ ን ኽበጽሑ፣ ነብሰተኣማማንነት ን ኸሕድሩን ፣ ተስፋ ን ኸይቆርጹን ፣ ን ስምዒታቶም ብግቡእ ክመልኩን ፣ ወዘተ ፣ ከምኡ ውን ፣. psychologues ብ ስነ ኣእምሮ sክ ዓብዩ ሓባራዊ ዕቤት ከተግብሩን ምእንቲ ዝምልምል እዩ።

ተሳተፍቲ ኣብኡ ደረጃ ብቕዓት ከም ዘለዎም መረጋገጺ ሰርቲፊኬት ናይ ፣ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝወድኡሉ ወይ ን ዩኒቨርስቲ ዝነበሮም መረጋጋጺ ከምጹ ይግባእ። ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕዓቶም ድማ እኝተወሓደ B1 ክበጽሕ ኣለዎ።

እቶም ተሳተፍቲናብ ዝለዓለ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘውህቦም መዝገባ ንምርካብ፣ መመዝገቢ 50€ ክኸፍሉ ይግባእ።

Le DU Passerelle-Etudiants ኣብ ወጻእተኛታት ከማኡ እውን ፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ጨንፈር ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ማኣክለ፣ ምርምርን ትሕድስትን ፣ ናይ ስደተኛታት ተመሃሮ ሓልዮት ናይ ምቕጻል ትምህርቲን ፣ ዝብል ጨንፈር ፣አቲ ትምህርቲ ስፖንሰር ን ምግባር ፣ን ተመሃሮ ኣብ መንበሪ ገዛ መግቢ ካልእን ፣ ን ኹሎም ወረቐት ዘለዎም ተመሃሮ የውሕስ።

ከመይ ንገብሮ?

እቶም ተወዳደርቲ ናይ DU Passerelle ንምዃን ዝደልዩ ሰባት ፣ ነዚ ብምጥዋቕ መዝገባ ክገብሩ ይኽሉ cliquant ici!

እቶም ተሳተፍቲ ን ናይ ትምህርቲ መደባቶምን ድሌቶምን ፣ ከቕርቡ ይግባኣ ይግባእ፣ ብተወሳኺ እውን ናይ ቋንቋ ደረጃ ብቕዓቶም ገምጋም፣ ዘመክልት እውን ስለ ዝኾነ እቲ ፋይል ብ ግቡእ ከኣልውዎ ይግባእ።

እቲ ምርጫ ተመሃሮ ብ ዳሪክተራት ናይቲ ምምሕዳር ናይ ትምህርቲ እዩ ዝውሰን ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብ ኢመይል ናብ : fabienne.ferrerons1@univ-lyon3.fr ብምጽሓፍ ተወከሱ

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
delphgatdelphgatተርጓሚ/ሚት
matthieu cetrematthieu cetreተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
fabienne ferreronsfabienne ferreronsኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ