Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣክሰሌር "ACCELAIR" 31 ዝበሃል ማሕበር፣

Forum réfugiés
ኣዳላዊForum réfugiés

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ስራሕን ገዛን ምርካብ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ኣክሰሌር "ACCELAIR" መደብ፤ ዑቕባ ከምዝሓተቱን ወረቐቶም ከምዝወሰዱ ካብ ኦፍፕራን "ofpra" ሰኤንደኣን "cnda" ብዝመጾም ደብዳቤ ብምርግጋጽ፥ ዑቕባ ካብ ዝሓትቱ ትሕቲ ሓደ ዓመት ዝኾኖም ሰባት፥ናይ ቀዳማይ፣ ናይ ካል ኣይን፣ ሳልሳይን ደረጃታት ናይ ዓለም ለኻዊ ውሕስነት ረኺቦም ወረቐቶም ንዝተዋህቡ ስደተኛታት፣ ምቕማጦም ኣብ ኦት ጋሮን ንዝነብሩ፣ ናይ ዝሕግዝን ዘሳልይን መደብ እዩ።

ሳላ ጻዕርን ሓገዝን ህዝባውያን፥ ግላውያን ተቕዋማት ወይ ትካላት መሻርኽትና ዝተላዕለ፣ ኣክስሌር ኣብዚ ዞባ ንዝነብሩ ተቐመጥቲ፣ ስራሕን መንበሪ ገዛን ንምርካብ ሓገዝን ምስላይን ኣድልዩ ኣሎ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ማሕበር ኣክሰሌር 31:

ብኣዝዮም ምኩራት ሰብ ሞያ ማሕበራዊን ሓገዝን ምስላይን፣ መንበሪ ገዛ ምርካብን ከም ኡውን ሰብ ሞያ ስራሕ፣ ኣንፈት ምምራሕን ብህዝባዊ ሓገዝን ፣ንስደተኛታት ስለዝሓሊ፣ ኣብ ዘድልዮም ጊዜን ቦታን ከተፍ ብምባል ተሳሊ ማሕበር እያ።

ማሕበር ኣክሰሌር ንስደተኛታት ርእሶም ኪሎም ናይ ቤት ጽሕፈታት ይኹን ካልእ ዘድልዮም ጉዳያ፤ ባዕሎም ምግባር ስጋብ ዝኽእሉ፣ እንተነው ን2 ክልተ ዓመታት ዝሕግዘሎም መዳያት ብዝርዝር እነሀለዉ ፣ 

- ብኦፊ "OFii"  ዝምራሕ ወይ ዝዳሎ መደብ ምጽንባር ምኽፋት መስላትኩምን ኣጠቓቕምኡን፣ ምፍላጥ

- ምስ ምርካብ ገዛ ዝተሓጋገዙ ኣካላት ምርኻብ

-  መንበሪ ገዛ ንምራክብ  ምስቶም መንበሪ ዝደልዩን ገዛ ብምርካብ ክትገብሮም ወይ ክኣትውዎ ምግባር ( እዚ ስራሕ እዚ ኣዝዩ ግዜ ዝወስድ ጉዳይ እዩ።)

- ብድሕሪ ምርካብ ገዛ ዘሎ ናይ ምምሕዳር ወረቀት ኣብ ምስላጥ ምሕጋዝ ፣

-ኣብ ስልጠና ዝርከብ (ምስክር ሰርትፊኬት ስራሕን) ኣብ ምርካብ፣ ምስላጥ

-ንስራሕ ዓንቀፍቲ ዝኾኑ ነገራት፣ ከም (መጓዓዝያን ምሓዝ ቆዑትን) ምስላጥ

- ሓገዝ ናይ ስልጠናን ናይ ስራሕ ባዕሉ እውን ሓገዝ ኣብ ምርካብን፣

-ድሕሪ ስራሕ ምርካብ ምስላይን ምክትታልን ፣ ብፍላይ ንምልማዱ ምሕጋዝን፣

ማሕበር ኣክሰሌር "ACCELAIR" መጻኢ ሞያዊ ሂወትኩም ንኽህነጽ የሳሊይ

- ንስራሕ ዝሕግዘኩም (ዝነበረኩም ዲፕሎም፣ ተቐባልነት ንኽረክብ )የስተኻኽል

- ን ንስራሕ ዝዕንቅፉ ከም እኒ ( ጓዓዝያን ምሓዝ ቆልዑ) ዘሎ ጸገማት ምቕልል

- ሓገዝ ስልጠናን ናይ ስራሕ ባዕሉ እውን ሓገዝ ኣብ ምርካብን፣

- ምርካብ ሓገዝ ኣብ ስልጠናን ኣብ ስራሕ ባዕሉ እውን ይተሓገገዝ፣

- ስራሕ ምስ ርኸብኩም እዋን ፣ ስጋብ ዝለልመድ ምስላይን ምሕጋዝን፣

ከመይ ንገብሮ?

ናይ  ማሕበር ኣክሰሌር "ACCELAIR" ካብ ሰኑይ ክጋብ ዓርቢ ካብ ሰዓትታት 9 ንከምኡውን 12:30 -17 ከምኡ ኣብቦታና፣ 60 Boulevard Déodat de Sévérac, 31300 Toulouse, France ብኣካል ብምምጻእ
ክሰሌር "ACCELAIR" ቴሌፎንና 05 34 58 19 15 ማለት 'ኢመይል' programme accelair31@forumrefugies.org ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም። 

ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
delphgatdelphgatተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
oksioksiተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
accelair 31accelair 31ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
forum réfugiésforum réfugiésኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ