Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኢ ዴ ኤን ኣ

Transfer IOD
ኣዳላዊTransfer IOD

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ትሩቨ ኣ ኣምፕልዋ\ ስራሕ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ፕሮግራም መደብ ንስዴተኛታት ስራሕ ኣብ ምርካብ ድልየት ዘለዎም\ወን፣ ምስ ኣቃውማታት ትካላት ስራሕ ዘእትው ሰራሕተኛታት ዝድለዩ ዝምድና ርክብ ምግባር


መሰረታዊ ዕላማ ናይ`ዚ መደብ ንሓደሽቲ ንስዴተኛታት ዝመጹ\ጻ ኣብ ስራሕ ንምእታውን ከምኡ`ውን ኣብ ቁጠባዊ ናይ ድጋፍ ሓገዝ ምብርካት፤፣

እዚ መደብ ብማሕበር ኣሲሶሽን ትራንፈር ይቀርብ ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ናይ መጀምርያ ቆጸራ ፣ ሓደ ናይ ስራሕ ወይ ብብዝሒ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ናይ ስርሕ ንምርካብ ኣብ ናትካ\ኪ ዞባ ስራሕ ዘእትው መልእኽቲ ክመጻኩም\ክን ይኽእል ኢዩ፣፤

ሓንቲ ግሩፕ, ስራሕ ቅድሚ ምጃምርኩም\ክን ኣብ መንጎ ስራሕን ኣብ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት ሓደ ሓገዝ ድጋፍ ከብርክትልኩም\ክን ኢዮም፣

ከምኡ`ውን ኣብ ናይ ሞያዊት መጻኢ ሂወትኩም\ክን ንምህናጽ ክምርሕኹም\ኽን ኢዮም፤፣

ከመይ ንገብሮ?

ምስ ኮሪን ቢያቬኑ ርክብ ግበሩ\ራ 05.56.44.44.71

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kristel mabialakristel mabialaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
wilfried l.wilfried l.ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት