ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ።
ምስ ዱ ፓሰረል ፓሪስ 8 ምስ ዝበሃል መደብ፣

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ።

ምስ 
ዱ ፓሰረል ፓሪስ 8 ምስ ዝበሃል መደብ፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 19 janv. 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ ፓሰረል (Passerelle) ዝበሃል ዲፕሎም ሓደ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ንወጻእተኛታት ኤፍ ኤል አ ( FLE ) ብምባል ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ: ናብቲ ዘቋረጽኩምዎ ትምህርትኹም ክትቅጽሉሉ እትኣዉዎ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ኢኹም ትመሃርዎ ብድሕሪ ምውናን እዚ ዲፕሎም ናይ ላዕላይ ደረጃ ትምህርትኩም ሃዲእኩም ብዘይገለ ጸገም ትቕጽሉ ማለት እዩ። ።

እዚ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳይን ዲፕሎምን ፓሰረል ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲታት ወይ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኩም።

! ክትፈልጥዎ ዝግበኣኩም ኣገዳሲ ሕበሬታ

ኣስተውሉ, እዚ ስጋብ ሕጂ ክንሕብረኩም ዝጸናሕና ሓበሬታት ናይ ፓሪስ ሻምናይ ዞን (Université de Paris 8 )ወይ ከባቢ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤት ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝምልከት ጥራይ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ኣገዳሲ

ካርድ ናይ ትመሃራይ ማለትመንነት ወረቐት ተመሃራይ ምዃንኩም እትልለዩሉ ታሴራ ሓዙ።

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ዓሰርተ 10 ወርሒ፤

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ኣገዳሲ

ካርድ ናይ ትመሃራይ ማለትመንነት ወረቐት ተመሃራይ ምዃንኩም እትልለዩሉ ታሴራ ሓዙ።

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ዓሰርተ 10 ወርሒ፤

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብቲ ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ማለት ዩኒቨርሲቲ ንእትወስድዎ ትምህርቲ ብግቡእ ምድላው።

ቀንዲ ሸቶ ናይዚ ንስደተኛታት ተመሃሮ ናይ ምሕጋዝ መደብ፥ ናብ ፓሪስ 8 ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ላዕላይ ደረጃ ኣትዮም፥ ምስቲ እቲ ኣብ መበቆል ዓዶም ዝመሃርዎ ዝነበሩ ዝሰማማዕን ንሳቶም ክቕጽልዎ ዝደልዩ ፡ኣቋሪጾሞ ዝመጹ ትምህርቲ ላዕላይ ደረጃ ንምቕጻል፥

ማለት በበቲ ዝነበርዎ ዓውዲ ትምህርቲ ንኣብነት ጥበባት፥ ማሕበራዊን፥ ሰብኣዊ ስነ ፍልጠትን ሳይንስ ፥ ኮምፒተር ሳይንስ ማለት ኣብ ዓውዲ ፍልጠት ስነ ኮምፒተርን፥ ቁጽርን።

ከምኡ ድማ እቶም ናይ ስነ ፍልጠትን ሕክምናን፤ ፋርማሲን፤ ተመሃሮ ናብቲ ዝደልይዎ ናይ ትምህርቲ ኣንፈትን ጸፍሒን ንኽበጽሑ ናብ እተን ነዚ ናታቶም ጅሙር ዓውዲ ትምህርቲ ኣብ መፈጸምቱ ኡ ንምብጻሕ ምስናዮምን ምምራሕን ምሕጋዝን እዩ።

እንመርጸሎም ረቋሒታት፥

  • ዑቕባ ሓቲትና ብመንግስቲ ፈረንሳ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ዑቕባ ሓተትቲ ቀዳማይን (ስታቱ ደ ረፉጂ ዝበሃል) ካልኣይን ደረጃ ውሕስነት (ሱብሲዴር ዝበሃል) ዝረኸቡ ወይ ድማ ገና ዑቕባ ሓተትቲ(ደማንዶር ደ ኣዚል) ኣብ መስርሕ ዘለዉ ሰባት ክንከውን ኣለና።
  • ኣብ መበቆል ሃገሮም፤ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ተመሃሮ ዝነበርና፥ ወይ ዲፕሎም ተመጣጣኒ ምስ ባካሎርያት ዝበሃል" መልቀቒ ፈተና ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጣጠን: ብልምዲ ማትሪክ ተባሂሉ ዝፍለጥ፥ መልቀቒ ፈተና ናይ ካልኣይ ደረጃ ወይ ናይ ካል ኣይ ደረጃ ከምዘጠናቐቑ ምስክር ዝውንኑ: ማለት እዩ።
  • ፍጹም ድልየትን ሃቐናን ውሳኔን ሃልይዎም ኣብ ሃገረ ፈርንስ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንኽቕጽሉ ወይ ንኽጅምሩ ዝወሰኑ ሰባት ክኾኑ ኣለዎም።

ግዜን መዐቀኒታትን ኣሳጉማ ወይ ኣፈጻጽማ ናይቲ ስልጠና ወይ ትምህርትን፥

  • ሓፈሻዊ ካብ መጀመርታ ስጋብ መወዳእታ 480 ኣርባዕተ ሚእትን ሰማንያን ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ማለትእዩ።
  • ሰሙናዊ 15 (ዓሰርተ ሓሙሽተ) ናይ ትምህርቲ ስዓታት።
  • 3 (ሰለስተ) ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ካብ ሰዓት ክልተ ስጋብ ሰዓታት ሓሙሽተ ናይ ምሸት በቆጻጽራ ፈረንሳ ድማ ካብ ሰዓት 14 ስጋብ ሰዓት 17 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ትምህርቲ።

  • ስልጠና ናይ ቃል ኣዘራርባ ን ኣደማምጽ ኡን፥ ሰለስተ ሰዓት ናይ ብግቡእ ምስትውዓልንዕ ሓሳብ ይከውን ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪ ኡ ድማ ምርዳእን ንዝዝረብ ቃልን ተረዲእካ ድማ ብቓል እትገልጸሉ መንገዲ።
  • ስልጠና ናይ ኢድ ጽሑፍ ወይ ልምምድ ናይ ተግባር ማለት እዩ፤ ሰለስተ ሰዓት ነቲ ዝተረዳእካዮ ጽሑፍ ብናትካ ናይ ኢድ ጽሑፍ ሓሳብካ ምግላጽ ወይ ምጽሓፍ።
  • ናይ ስዋስው ፍልጠትካ ምድንፋዕ ን ተወሳኺ ናይ ቋንቋ ስልጠናታት፥ ክልተ ስልጠናታት ኣብ ሽዱሽተ ሰዓት
  • ማሕበራዊ ን ታሪኻዊን ባህላውን ዝሓዘለ ስልጠና።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

እትምዝገቡሉ ወይ ሕጹይነትኩም እተቕርቡሉ ቀጥዒ መጺኹም ውሰዱ፥

ናይ ክልተ ሽሕን ዒስራን ክልተ ሽሕን ዒስራን ሓደን መደብ ስልጠና ምምዝጋብ ሕጹይኑትኩም ምቕራብ ተወዲኡ እዩ። ስለዚ ናይቲ ዝቕጽል ዓመት ምዝገባ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ site. ክንዝርግሖ ኢና።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
6 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Vous êtes responsable de cette structure ? Contactez-nous !