ሓገዝ ምርካብ ኮምፒተርካ ኽትጥቀመሉ ክትክእል መታን፥
ምስ ኣድራሻ መርበብ ሓበሬታ " ዌብ ሳይት ናይ ኢንተርኔት እዩ " ፥ Solidarite-numerique.fr

ሓገዝ ምርካብ ኮምፒተርካ ኽትጥቀመሉ ክትክእል መታን፥

ምስ 
ኣድራሻ መርበብ ሓበሬታ " ዌብ ሳይት ናይ ኢንተርኔት እዩ " ፥ Solidarite-numerique.fr

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ13 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

ኣጠቓቕማ ኮምፒተርካ ብዝምልከት ንምውካስ ዝሕግዙኻ ባእታታት ብመጀምርያ ቁጽሪ ተሌፎን፤ ኣድራሻ መርበብ ሓበሬታ ወይ ዌብ ሳይት ናይ ኢንተርኔት፤ከም ኡ ድማ ናይ መርበብ ሓበሬት ወይ ኮነክሽን ናይ ኢንተርኔት የድልዩኻ ማለት እዩ።

ኣብ ግላውን ኣብ ሞያውን ሂወትኩም ንዘጋጥሙኹም ሕቶታት መልሲ ኣዳልዩ ኣሎ፤

•ንምስላጥ መንግስታዊ ስራሓት ፤ንኣብነት ምምዝጋብ ኣብ ናይ ደለይቲ ስራሕ ማሕበር ማለት ፖል ኣምፕልዋ፥ ምእዋጅ ዓመታዊ ግብሪ ወይ ዴክላረ ሌዛምፖ ከም ኡውን ካለኦት ኣዝዮም ብዙሓት ጉዳያት፣ " declarer les impots....፣

•ምልውዋጥ ሓበሬታታት ማለት ኢመይልካ ተጠቒምካ መልእኽቲ ምልኣኽን ምቕባልን፥

•መዓልታዊ ፍልጠት ንምድላብ ንኣብነት መርበብ ሓበሬታ ተጠቒምካ ከም መጻሕፍቲ ምንባብ፥ ንደቅኻ ኣብ ገዛ ብዛዕባ ትምህርቶም ምሕጋዝን ከምኡውን ካልእ ነገራትን ምግባር፣

•ኣጠቓቕማ ኮምፒተርካን ናይ ኢድካ ሞባይል ቴሌፎን ብዝምልከት ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ሓደ ሰነድ ካብ ኢንተርኔት ከምተውርድን፣ኣቀያይራ ናይ ምስጢር ሽምን ወይ ሞ ደ ፓስ ወይ ኮድካ ማለት እዩ ኣዝዩ ካልእ ብዙህ ነገራትን፤

•ብዛዕባ ጥዕና ብዝምልከት ምስ ሓኪም ብቪደዮ ዝግበር ናይ ጥዕናኻ ጉዳይ፥ ከም ኡውን ኩሉ ኣንጽር ኮ ቪድ ኣብ ዝብል ምስታፍ ከም ኡውን ኣዝዮም ካለኦት ኣዝዮም ብዙሃት ነገራት ምግባር ይከኣል እዩ፤

•ኣብ ገዛኻ ኾይንካ ብቴሌፎን ወይ ብመርበብ ሓበሬታ ብራሕቂ ዝስራሕ ስራሓት ምስራሕ ንኣብነት ምድላው ብቪደዮ ዝግበር ኣኼባን፣ነዚ ንምግባር ዝጠቕሙና ጽቡቓት መሳርሒ ምሕራይ ምኽኣል፥

•ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ነቲ ክንሰርሖ እንደሊ ዘለና ጉዳይ ዘብርህ ቀሊልን ግልጽን ዝኾነ ሓበሬታ ተቐሪቡልና ኣሎ፣ ምናልባት እቲ መብርሂ ናይቲ ሓበሬታ ንምርድ ኡ ከቢድ እንተኾይኑ ብቐጥታ መስመር ቴሌፎን ክሕግዙኹምን ክተሓባበሩኹምን ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉልኩም።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ኣብዝኾነ ይኹን ጊዜ ገለ ሓገዝ ወይ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ፧

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ኣገዳሲ

ዝኽፈሎ ናይ ቴሌፎን መስመር ግርኩም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣስተውዕሉ ብነጻ ግን ኣይኮነን፤

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ኣብዝኾነ ይኹን ጊዜ ገለ ሓገዝ ወይ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ፧

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ኣገዳሲ

ዝኽፈሎ ናይ ቴሌፎን መስመር ግርኩም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣስተውዕሉ ብነጻ ግን ኣይኮነን፤

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ንዓኹምን ንቤተሰብኩምን ብዝምልከት ኣብ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ዘድልየኩም ምስላጥ ግበሩ\ራ ::

ናይ መንግስቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ መሰል ዘለካን ዘለካን ዘየብልካን ንምፍላጥ ማለት ናይ ኤረሳ ኣፐ ኤል ናይ ላ ካፍ ሓገዝ፥ ናይ ላ ካፍን ናይ ስራሕ ደለይቲ ቤት ጽሕፈት ማለት ፖል ምፕልዋን ኣታዊታትካ ምእዋጅ፤ መረጋገጺ ወይ ምስክር ዝኾነኩም ወረቐት ምውራድን ንደቅኹም ድማ ኣብቲ ናይታ ከተማኹም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምምዝጋብ።

ናብ ሓኪም ኬድካ/ኪ ትረኤ።

ብኢንተርኔት ቆጸራ ምሓዝን ብቪደዮ ምስ ሓኪም ዝግበር ናይ ጥዕና ድህሰሳ ጉዳይ።

ብራሕቂ ካብ ገዛኻ ናይ ትምህርቲ ዕድል ስለዘሎ ምስታፍ።

ንደቅኹም ዝጠቕሙ ዝተፈላለዩ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣገልግሎታት ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም፤ ከም ኡ ድማ ምስ ቤት ትምህርቲ ናይ ደቅኹም ብመርበብ ሓበሬታ ክት ዝትዩን ሓበሬታት ክትለዋወጡን ትኽእሉ ኢኹም።

ብሩህን ግልጽን ዝኾነ ሓበሬታ ምውህላል።

ኣዝዩ ጠቓሚ ምዕዶ ናይዚ መርበብ ሓበሬታ፥ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ኮምፒተርን መርበብ ሓበሬታን ኣብ ግቡእ መዓላ ንምውዓል ንጹርን ቀሊልን ዝኾነ ሓበሬታ ምቕራብን ምሃብን።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንተወሳኺ ሓበሬታ በዚ ኩጽሪ ቴሌፎን ደውሉ 01 70 77 23 72.

ቴሌፎን ክትድውሉ እንተደሊኹም ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታትና ማለት ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ክሳዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት በቆጻጽራ ፈረንሳ ድማ ካብ ሰዓት 09 ናይ ንግሆ ክሳዕ ሰዓት 18 ናይ ምሸት ማለት እዩ ።

ዋጋ ናይ እዚ እትድውሉሉ ቁጽሪ ቴሌፎን ተወሳኺ ግብሪ ዘይክፈሎ ግን ዋጋ ናይ ልሙድ ናብ ሓደ ናብ ገዛ ወይ ቤት ጽሕፈት ዝድወሎ ዋጋ እዩ እሞ ንምድዋል ድሕር ኣይትበሉ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታና ተወከሱና፤

ኣብዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ብምጥዋቕ ናብኡ ኬድኩም ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም Cliquer ici

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
La MedNum

La MedNum