Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ታሪኽ\ ዛንታ ን ኣቆልዑት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሓንቲ ፕላት ፎርም ብብዝሒ ቪድዮታት ዝተፋላለዩ ዓይነት ቴማ ኣርእስቲ ብዛዕባ ማሕበረዊ ሂወትን ዜግነትን ብሓባር ንምንባር ዝገልጹ መደባት ሒዛ ንኣቆልዑት ትሕቲ ዕደመ ካብ 7 ዓመት ክሳብ 12 ዘለው ዕደም ተቅርብ ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ፕላት ፎርም ቪ ን ሉን ፣ ከምኡ’ውን ብቃንቃታት እስፓኛ ን ኢንግሊዝን ዝተፈላለዩ ዓይነት ቪድዮታት ተቅርብ ፤፣ 

ደቅኹም\ኽን ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣማራጺ ቪድዮታት ኣለዎም\ወን ፣ካልእ ዓይነት ደገፍ፤፣ 

ንኣብነት ከም ቢ ደ ብማንሳማ ናይ ቪርቹየል ፣ ከምኡ’ውን ዝተፍላለዩ ዓይነት ብብዝሒ ቪድዮታት ደገፍ ትምህርቲ ናይ ስልጠና ቀሪቦም ኣለው፤፣ 

ከመይ ንገብሮ?

ንምዝገባ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ንጠውቅ Ici!

ኣብ ጸጋም ዘሎ መጥምጠሚ ርእሲ ዝመስል ምልክት ብጫ ሕብሪ ናይ ነጻ ምኻኑ ዝሕብር ኢዩ ፤፣

ብነጻ መታን ክትምዝገቡ\ባ ኣብዚ ሊንክ ጀ ክረ ኣ ኮንት ዝብል ናይ ሕሳብ መውጽኢ ጠውቑ\ቓ ፤፣ 

ኣብ ላዕሊ ገጽ

9 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
simon karleskindsimon karleskindተርጓሚ/ሚት
utilisateur_39243168utilisateur_39243168ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
utilisateur_5700358utilisateur_5700358ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት