Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ታሪኽ\ ዛንታ ን ኣቆልዑት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 5 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ሓንቲ ፕላት ፎርም ብብዝሒ ቪድዮታት ዝተፋላለዩ ዓይነት ቴማ ኣርእስቲ ብዛዕባ ማሕበረዊ ሂወትን ዜግነትን ብሓባር ንምንባር ዝገልጹ መደባት ሒዛ ንኣቆልዑት ትሕቲ ዕደመ ካብ 7 ዓመት ክሳብ 12 ዘለው ዕደም ተቅርብ ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ፕላት ፎርም ቪ ን ሉን ፣ ከምኡ’ውን ብቃንቃታት እስፓኛ ን ኢንግሊዝን ዝተፈላለዩ ዓይነት ቪድዮታት ተቅርብ ፤፣ 

ደቅኹም\ኽን ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣማራጺ ቪድዮታት ኣለዎም\ወን ፣ካልእ ዓይነት ደገፍ፤፣ 

ንኣብነት ከም ቢ ደ ብማንሳማ ናይ ቪርቹየል ፣ ከምኡ’ውን ዝተፍላለዩ ዓይነት ብብዝሒ ቪድዮታት ደገፍ ትምህርቲ ናይ ስልጠና ቀሪቦም ኣለው፤፣ 

ከመይ ንገብሮ?

ንምዝገባ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ንጠውቅ Ici!

ኣብ ጸጋም ዘሎ መጥምጠሚ ርእሲ ዝመስል ምልክት ብጫ ሕብሪ ናይ ነጻ ምኻኑ ዝሕብር ኢዩ ፤፣

ብነጻ መታን ክትምዝገቡ\ባ ኣብዚ ሊንክ ጀ ክረ ኣ ኮንት ዝብል ናይ ሕሳብ መውጽኢ ጠውቑ\ቓ ፤፣ 

ኣብ ላዕሊ ገጽ

9 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
simon karleskindsimon karleskindተርጓሚ/ሚት
babakerkhailbabakerkhailተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
yuliia kaminskayuliia kaminskaተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት