Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምዝንታው ታሪኽን ዛንታን ንቖልዑ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 10 днів тому

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ ፕላትፎርም ናይ ብብዝሒ ቪድዮታት ዝተፋላለዩ ዓይነት ቴማታትን ኣርእስቲ ብዛዕባ ማሕበረዊ ሂወትን ዜግነትን ብሓባር ንምንባር ዝገልጹ መደባት ዝሓዘለ ኮይኑ ንቆልዑት ትሕቲ ዕደመ ካብ 7 ዓመት ክሳብ 12 ዘለው ዕደም ዝቐርብ መደብ እዩ ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሓደ ፕላት ፎርም ፣ ከምኡ’ውን ብቋንቋ እስፓኛ ን ኢንግሊዝን ዝተፈላለዩ ዓይነት ቪድዮታት የቕርብ

ምእንቲ ደቅኹም ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣማራጺ ቪድዮታት ኣለዎምምን ፣ካልእ ዓይነት ሓገዝ ን ኽረኽቡን ምኽኣል።

ንኣብነት ከም BD virtuelle ቢ ደ ብማንሳማ ናይ ቪርቹየል ፣ ከምኡ’ውን ዝተፍላለዩ ዓይነት ብብዝሒ ቪድዮታት ደገፍ ትምህርቲ ናይ ስልጠና ቀሪቦም ኣለው።

ከምኡውን ካብ ቪድዮ ወጻኢ ካልእ ደገፋት ከም እውን ይቐርብ፣ ምእንቲ ነቲ ናይ ትምህርቲ ንዋት ንምብዛሕ ይከኣል።

ከመይ ንገብሮ?

ንምዝገባ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ንጠውቑ Ici! Ici!

ኣብ ጸጋም ዘሎ መጥምጠሚ ርእሲ ዝመስል ምልክት ብጫ ሕብሪ ናይ ነጻ ምኻኑ ዝሕብር ኢዩ ፤፣

ብነጻ መታን ክትምዝገቡ\ባ ኣብዚ ሊንክ ጀ ክረ ኣ ኮንት ዝብል ናይ ሕሳብ መውጽኢ ጠውቑ\ቓ ፤፣

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
simon karleskindsimon karleskindተርጓሚ/ሚት
utilisateur_39243168utilisateur_39243168ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
utilisateur_5700358utilisateur_5700358ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት