Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሃፒ ፉሉ Happy FLU

Forum réfugiés
ኣዳላዊForum réfugiés

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ን ቋንቋ ፈረንሳቴለፎን ብምጥቓም ምምሃር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዛ ኣፕሊኬሽን ኣብ ሂወትና መዓልታዊ ናብራና ንጠቀመሎም ነገራት ብቀሊል ንክንርዳእ ትሕግዘና ፣ንኣብነት ኣብ መጎዓዝያ ጻውዒት (ክቀርብ ከሎ ወይ ሓበሬታ ፣ ንምንባብ ኣብ ኮምፒተር ፣ ኣስቤዛ ክንገብር ከለና ፣ ካልእን …… ክትጠቅመና) ትኽእል

ንምንታይከ የዘገድስ?

፣ሓደ ትሕዝቶ ከቢድ ቃል እንተ ኮይኑ ኣብዛ ኣፕሊኬሽን ቁሩብ ክትለመድዋ ኣለኩም። ፣ ምዕባለ ቃንቃ ፈረንሳይ ናይ ቃላት ጌርኩም ሂያብ << ጻማ ክትውሃቡ >> ኢኹም።

ስማርትፎን ፣ ኩሎም ምልክታት ሓበሬታትን ብመስርሕ ናይ ድምጽን ናይ ስእልን ተስኒዮም ቀሪቦም ኣለው።

ከመይ ንገብሮ?

ብ ኣፐል ተሌፎን እንተ ኮይኑ ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቅ ከንውርድ ንኽእል : : Cliquez ici!

ካብ ጎጉል ፕለይ
: Cliquez ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiiabanastasiiabተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72275219utilisateur_72275219ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት