Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Refugeeks

Simplon.co
ኣዳላዊSimplon.co

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ስሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ምምሃር ንምዕባይ ኣፍልጦ ኮምፑተርን ኢነትርኔትን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ናይ 6 ሰሙን ስልጠናዊ ሰሚናር፣ ኣጠቃቕማ ኮምፑተር ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ድማ ኣገባብ ኢንነተርኔት (ኢመይል) ናይ ዶክመንት ኣተቓቕማ ወዘተ...), ናይ ውልቂ ምምሕዳራዊን ናይ ስራሕ ወረቓቕቲን ካልእን ዝጠቅም እዩ።

ከምኡ እውን፣ ኣብ ዙርያ ናይ ኢንተርኔት ስልጠና ብ ቋንቋ ፈረንሳ ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን :

ን ኣፍልጦ

እቲ ስልጠና ኣብ ሓያሎ ከተማታት (ሞንትሩይል፡ ግረኖብል፡ ሊዮን፡ ስትራስበርግ ወዘተ) ኣብ ዝተፈላለየ ዕለታት ይወሃብ: ንዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ወረቐት ኣብ ዘሎ ሊንክ ጠውቑ።re un

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዞም ዝስዕቡ 7 ኣርእስታት ዘተኮረ

- ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ብዛዕባ ዲጂታላዊ ዓለም

- ምስልጣን

-ኣገደስቲ ንጥፈታት ምክያድ

- ርክብን ምትሕብባርን መርበባት

- ፈጠራውነት ምምዕባል

-ውሕስነት ምርግጋጽ

- ጽገናን ኦፐረሽንን ኣብ ዙርያ ኤለክትሮኒካዊ ዓለም ምምዕባል

ብቀጥታ ትምህርቲ ናይ ቃንቃ ፈረንሳይ ምስ ናይ (ዲጂታል ) ዝተሓሓዝ ንተማህሮ ናይ 70 ሰዓት ን ኣስታት 6 ሰሙን ስልጠና ትምህርቲ የቅርብ::

እዚ ስልጠና እዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዘሎ ስራሕ ናይ ምፍጣር ዕድል የስፍሕ

እዚ ዝልጠና ን ኣብ ኢንተርነት ዝካየድ ናይ ርሑቕ ፣ ናይ ቤት ዝሕፈት ጉዳያት ንምስላጥ የኽእል!

ከመይ ንገብሮ?

ዕለታት ዝቕጽሉ ስልጠናታት ንምፍላጥ ኣብዚ ጠውቑ። cliquer ici.

መመልከቲ ንምልኣኽ፡ ኣብcandidature, ዝብል ጠውቕ እሞ ነቲ ቅጥዒ ምልኣዮ"postulez"

ምፍላጡ ዘገድስ

ዝኾነ ሓፈሻዊ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።Si vous avez des Simplon.co ici.
ኣብ ሊዮን ብዛዕባ ልምምድ ዝኾነ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ንኦድሪ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም።
ናብ Audrey Colombel acolombel@simplon.co.

ኣብዚ ብምጥዋቕ እውን ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል ici !

ኣብ ላዕሊ ገጽ

18 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
babakerkhailbabakerkhailተርጓሚ/ሚት
rohullahrohullahተርጓሚ/ሚት
taher-azimitaher-azimiተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
oksanka_blazeoksanka_blazeተርጓሚ/ሚት
nadiyanadiyaተርጓሚ/ሚት
christine hchristine hተርጓሚ/ሚት