Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Refugeeks

Simplon.co
ኣዳላዊSimplon.co

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ስሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ምምሃር ንምዕባይ ኣፍልጦ ኮምፑተርን ኢንትርኔትን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ናይ 6 ሰሙን ስልጠናዊ ሰሚናር፣ ኣጠቃቕማ ኮምፑተር ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ድማ ኣገባብ ኢንነተርኔት (ኢመይል) ናይ ዶክመንት ኣተቓቕማ ወዘተ...), ናይ ውልቂ ምምሕዳራዊን ናይ ስራሕ ወረቓቕቲን ካልእን ዝጠቅም እዩ።

ከምኡ እውን፣ ኣብ ዙርያ ናይ ኢንተርኔት ስልጠና ብ ቋንቋ ፈረንሳ ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን :ን ኣፍልጦ

እቲ ስልጠና ኣብ ሓያሎ ከተማታት (ሞንትሩይል፡ ግረኖብል፡ ሊዮን፡ ስትራስበርግ ወዘተ) ኣብ ዝተፈላለየ ዕለታት ይወሃብ: ንዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ወረቐት ኣብ ዘሎ ሊንክ ጠውቑ።r

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዞም ዝስዕቡ 7 ኣርእስታት ዘተኮረ

- ናይ ኮምፑተር ብሓፈሻ (ናይ ኮምፑተራዊን ,ናይ ሕትመት ወዘተ ኣፍልጦ .)

- ምስልጣን ምምራጽን ዳውንሎድ ምግባርን ናይ ኣፕሊኬሽናት

-ኣገደስቲ ንጥፈታት ምክያድUኮነክሽን (ኢመይል p፣ ሴር ምግባርdሕሳቭኩም ምርኣይ ወዘተ .)

- ምውሓስናይ ኦን ላይን ርክባት

- ኣተቓቕማ ናይ ኢንተርኔት ቃላት ምምላኽ

ብቀጥታ ትምህርቲ ናይ ቃንቃ ፈረንሳይ ምስ ናይ (ዲጂታል ) ዝተሓሓዝ ንተማህሮ ናይ 70 ሰዓት እብ ዝወሃብ ስልጠና ትምህርቲ ብቅዓትኩም ምምሕያሽ:

እዚ ስልጠና እዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዘሎ ስራሕ ናይ ምፍጣር ዕድል የስፍሕ CVን ናይ ተበግሶ ደብዳቤን ንምጽሓፍ ምኽኣል ወዘተን ዘጠቓልል ስልጠና ምርካብ

እዚ ዝልጠና ን ኣብ ኢንተርነት ዝካየድ ናይ ርሑቕ ፣ ናይ ቤት ዝሕፈት ጉዳያት ንምስላጥ የኽእል!

ከመይ ንገብሮ?

ዝርዝር ናይ ዝመጽእ ስልጠናታት ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ ions cliquer ici.

መመልከቲ ንምልኣኽ ኣብ “candidature” ዝብል ጠውቕ እሞ postulez ነቲ ቅጥዒ ምልኣዮ።

ዝቕጽል ስልጠና ኣብ ሞንትሩይል ኣብ Montreuil . 4 መጋቢት ክሳብ ሚያዝያ 12, 2024 ክካየድ እዩ። ኣብዚ ICI ኣመልክቱ።

ብዛዕባ ስልጠና ኣብ ሞንትሩይል ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ንጋብሪኤል ፡Gabriel Anselmo : ganselmo@simplon.co ኢመይል ስደዱ

ኣብዚ ብምጥዋቕ እውን ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል ici !

ኣብ ላዕሊ ገጽ

18 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_39243168utilisateur_39243168ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_41222952utilisateur_41222952ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
taher-azimitaher-azimiተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
oksanka_blazeoksanka_blazeተርጓሚ/ሚት
nadiyanadiyaተርጓሚ/ሚት
christine hchristine hተርጓሚ/ሚት