Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, A1, B2, C1

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ናይ DU Passerelle ዝበሃል ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ስልጠና ንምውሳድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ፓሰረል ስልጠና ኮርስ ኣብ ስደት ዝርከቡ ሰባት (ስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡሳን ግዝያውን ሓለዋ፡ ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ሓተትቲ ዑቕባን) ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንኽመሃሩ ዘድሊ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ንኽበጽሑ የኽእሎም።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኣብ ፈረንሳ ብድምር 38 ናይ ፓሰረል ስልጠናታት ኣለዉ። ነፍሲ ወከፎም ፍሉያት እዮም: ስም ናይቲ ስልጠና: ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ: ንውሓት ግዜን እቲ መደብን ከከም ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለየ እዩ።

ብሓፈሻ ነፍሲ ወከፍ ስልጠና፤

 • ትምህርቲ ፈረንሳ፣
 • ሞያውን ኣካዳሚያውን ፕሮጀክትካ ንምህናጽ ሓግዝ (ኣየኖት መጽናዕቲ ወይ ድሕሪ ስልጠና ኣየኖት ስራሓት ከም ዝከኣል፡ ከመይ ጌርካ ትምዝገብ ወይ መመልከቲ ትሰድድ ወዘተ)
 • ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንዝግበር ምምሕዳራዊ ኣገባባት ዝግበር ደገፍ
 • ኣብ መንጎ ባህልታትን ስፖርታውን ንጥፈታት
 • ማሕበራዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣውን ሕክምናውን ደገፍ ብኣገልግሎት እቲ ትካል...

ገለ ኮርሳት ኣብ ካልእ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኮርሳት ናይ ምክፋል ተኽእሎታት እውን ይህቡ፣ ናብ ሓወልትታት ወይ ኩባንያታት ምብጻሕ፣ ምስ ተማሃሮ ወይ መምህራን ትምህርቲ ምሃብ...

ኣብ መወዳእታ መብዛሕትኡ ኮርሳት ከም DELF ዝኣመሰለ ናይ ፈረንሳ ፈተና ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

36 ናይ ፓሰረል ኮርሳት ተፈላጥነት ዘለዎም ፓሰርለ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ እዮም። እዚ ፍቓድ እዚ ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ዝኾኑ ተማሃሮ CROUS ስኮላርሺፕ ( ትሕቲ 28 ዓመት ዝዕድሚኦም ተማሃሮ ኣብ ማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕን ን28 ዓመት ዝዕድሚኦም ተማሃሮ ዝወሃብ ፍሉይ ዓመታዊ ኣበልን ) ክረኽቡ የኽእሎም። ኣብ 35 ዓመት ዕድመ። ኣብ DU Passerelle ዝተመዝገቡ ተማሃሮ ናይ ተማሃራይ ደረጃ ዘለዎም ኮይኖም ከም ኩሎም ካልኦት ተማሃሮ ኩሉ ኣገልግሎታት ናይቲ ትካል ይረኽቡ። ንናይ CROUS ናይ ተማሃሮ መንበሪ እውን ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

> ከምኡ’ውን ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት “obtaining CROUS housing”

ስልጠና DU Passerelle ንተማሃሮ ብነጻ እዩ: ካብ ክፍሊት ምዝገባን ካብ ናይ ተማሃሮን ናይ ካምፓስን ህይወት ኣበርክቶን (CVEC) “ነጻ” (ክኸፍል ዝኽእል ነገር የለን ማለት እዩ)። ንምምዝጋብ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣወንታዊ ምላሽ ምስ ረኸብኩም ኩሎም ስጉምትታት ይግለጹ።

ኣብ እዋን DU Passerelle ካብ CAF ሓገዝ ከም APL ወይ ኣበል ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ።

ከከም ኩነታትካ ኣብ ፖል ኤምፕሎይ ተመዝጊብካ ናይ ምጽናሕን ምስቲ ስልጠና ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሞያዊ ንጥፈት ናይ ምግባርን ኣማራጺ እውን ኣለካ። ይኹን እምበር፡ ድሕሪ ሕጂ ተማሃራይ ከለኻ RSA ክትቅበል ኣይከኣልን እዩ (ንፖል ኤምፕሎይ ፍሉይ ሕቶ እንተዘይሃልዩ)።

ከመይ ንገብሮ?

DU Passerelle ንምስራሕ ግድን፤

 • ክትምዝገቡሉ እትደልዩሉ DU Passerelle ዝጠልቦ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልወኩም
 • ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ዘለካ ድርኺት ግለጽ።
 • ናይ ካልኣይ ደረጃ ዲፕሎማ (ምስ ባካሎሬት ዝመጣጠን) ወይ ድማ ኣብ መበቆል ሃገርካ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝወድአ (12 ዓመት ትምህርቲ) ዘለካ

ጽቡቕ ምፍላጥ :!

ማዕረ ናይቲ ባካሎሬት እንተዘይብልካ ወይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እንተዘይወዲእካ፡ ነቲ ዲፕሎማ ንመጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ (DAEU) ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ዲፕሎማ ተበፃሕነት ዩኒቨርሲቲ መፅናዕቲ (DAEU) ምህላው"።

ናይ ዲፕሎማታትካ መርትዖ እንተዘይብልካ ፣ ቅድሚ ካብ ሃገርካ ምውጻእካ ክትወስዶ ስለዘይከኣልካ ወይ ኣብ እዋን መገሻ ስለዝጠፍኣካ፣ ንኤውሮጳዊ ብቕዓት ፓስፖርት ንስደተኛታት (EQPR) ከተመልክት ወይ ኩነታትካ ን... ዕላማ ዝገበረ ዩኒቨርሲቲ።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ንኤውሮጳዊ ብቕዓት ፓስፖርት ስደተኛታት ምሕታት (EQPR)"።

ኣብ ጥቓኻ ስልጠና ንምርካብ፡ ክትክእል ትኽእል ኢኻ፤

 • ብቐጥታ ኣብ Refugees.info ድለዩ።
  • ኣብ መርበብ ሓበሬታ :
   • ናብቲ ናይ ምድላይ ገጽ ኪድ
   • ስም ከተማኹም ወይ ስም ክፍልኹም ኣብ "ክፍሊ" ጽሓፉ ድሕሪኡ ኣብቲ ቁልፊ ቃላት "DU Passerelle" ጽሓፉ።
   • ኣብቲ "Search" ዝብል ቁልፊ ጠውቕ።
  • ኣብቲ ኣፕ እንተሃሊኹም፤
   • ኣብቲ ቁልፊ ቃል ምድላይ “DU Gateway” ዝብል ጽሓፍ
   • ወይ ድማ ናብቲ “መጽናዕ” ዝብል ቴማ ኪድ፣ ድሕሪኡ “ናብ ዩኒቨርሲቲ ኪድ”።
   • ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ ኣብቲ መመልከቲ እንተድኣ ገሊጽካዮ እንተኾንካ፡ ብቐጥታ ኣብ ግዝኣትካ ዝርከብ DU Passerelle ክትረኽቦ ኢኻ።
 • ነዚ ስልጠና ዝህባ ትካላት ካርታ ርአ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኣብቲ ዝምስጠካ ዩኒቨርሲቲ (እንተድኣ ኣቕሪቡ) DU Passerelle ክትገብር ይምከር፣ ምኽንያቱ ድሕሪ DU Passerelle ንመጀመርታ ዲግሪ፣ ማስተርስ ዲግሪ ወይ ካልእ ክትምዝገብ ዝቐለለ ስለዝኾነ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዝተመርጸ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ነቲ መመልከቲ ፋይል ክትመልእ ኣለካ።

ኣስተውዕል: እቲ ናይ ምምልካት ግዜ ከከም ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለየ እዩ።

እዞም ሰነዳት ብዲጂታል ቨርዥን የድልዩኻ፣ ወይ ስካን ብምግባር ወይ ብስልክኻ ስእሊ ብምውሳድ፤

> ንምንባብ ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት “ስካን ምግባር ሰነድ”

 • ናይ መንነት ሰነድ (ፓስፖርት፣ ቅብሊት፣ መንበሪ ፍቓድ ወዘተ) ቅኑዕ ይኹን ኣይኹን።
 • ናይ ሽፋን ደብዳቤ ብፈረንሳ ወይ እንግሊዝኛ፡ ከከም ስልጠና
 • ሲቪ (ካሪኩለም ቪታ) .
 • ቅዳሕ ናይቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምውዳቕ ምስክር ወረቐት (ባካሎሬት) ወይ ናይ መወዳእታ ዝተረኽበ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪን ናይ ፈረንሳ ትርጉምን ወይ ናይ ENIC-NARIC ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት

  > ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ዝረኸበ ናይ ወጻኢ ዲፕሎማ ምህላው"።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ዲፕሎማኻ እንተዘይብልካ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዘለካ ኩነታት ክትገልጽን ፍሉይ ኣገባብ ክትሓትትን ትኽእል ኢኻ።

ካልኦት ደገፍቲ ሰነዳት ከከም ዩኒቨርሲቲ ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም፣ ከም መርትዖ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ።

መመልከቲኻ ምስ ሰደድካ ፋይልካ እንተተመርጹ ንቃለ መሕትትን ፈተና ፈረንሳን ክትጽዋዕ ኢኻ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ እዚ ስጉምቲ ኣብ DU Passerelle ምዝገባኹም ከረጋግጽ እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ፋይልካ ኣብ ምግባርን መመልከቲኻ ኣብ ምልኣኽን እንተተጸጊምካ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ዘመልከተቶ ኢመይል ኣድራሻ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ።

ብተወሳኺ ካብ ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ማሕበር ሓገዝ ክትሓትት ወይ ድማ UniR - Universités Réfugié.es ወይ ንማሕበር ስደተኛታት ተማሃሮ (UEE) ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ትነብር እንተኾንካ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ከከም መዐቀኒታት ስልጠና ንመመልከቲኻ ክቕበሎ ይኽእል ወይ ኣይክእልን እዩ።

እቲ እምቢታ ምስ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ዝተኣሳሰር እንተኾይኑ፡ ኣብ ዝቕጽል ዓመት መመልከቲ ናይ ምልኣኽ ተኽእሎ ኣሎካ።

ድሕሪ እቲ ስልጠና መጀመርታ ናይ ዓወት ምስክር ወረቐት ድሕሪኡ ወግዓዊ ዲፕሎማ ትረክብ: ነቲ ሰነዳት ስካን ጌርካ ብውሑስ መንገዲ ትሕዞ።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ስካን ምግባር ሰነድ"።

ድሕሪ እቲ ስልጠና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንመጀመርታ ዲግሪ፣ ማስተርስ ዲግሪ፣ BUT፣ BTS ወዘተ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። (ከከምቲ ዝሓለፈ ኮርስካ)።

ኣብ እዋን ስልጠና ኣብ ኣየናይ ኮርስ መጽናዕቲ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ ንምምራጽ ተዓጂብኩም ክትመጹ ኢኹም።

ኣብቲ ዝተመርጸ ኮርስ መመልከቲኹም ከተቕርቡ ክትስነዩ ኢኹም።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ንዩኒቨርሲቲ ምምዝጋብ"።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
RÉSEAU MEnS
RÉSEAU MEnS

6 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
bisbisተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት