Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕታት ንምርካብ ግዝያዊ ዑቕባ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 13 jours

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈረንሳ ዘለዉ ስደተኛታት እንተደኣ ቤተሰቦም ኣብ ኡክሬይን ዘሎ ውግእ ዝተፈናቐሉ ኮይኖም ፣ ኣብ ፈረንሳ ግዝያዊ ዑቕባ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

መሰል ግዝያዊ ዑቕባ ፣ ሓደ ፍሉይ ዑቕባ ኮይኑ፣ ብ 4 መጋቢት 2022 ብ ቤት ምኽሪ ኣ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝተወሰነ ኮይኑ፣ ኣብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ብቐጥታ ህዝያዊ ዑቕባ ናይ ምርካብ መሰል ዘውህብ እዩ እዚ ድማ ክሳብ 4 መጋቢት 2026 ዝተወሰነ እዩ።

ኣብ ፈረንሳ፣ እቲ ዑቕባ ዝተፈላለየ ግዝያውያን መሰላት የውህብ ፣ ንሳቶም ድማ

 • ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ (APS) ኣብ ፈረንሳ ፣ ናይ 6 ኣዋርሕ ዝሕደስ ፍሉይ ፍቓድ ኮይኑ፣ « ናይ ግዝየዊ ዑቕባ ረኸብቲ » ዝበሃል ኮይኑ ኣብ 3 ዓመታት ዝገልግልን ተሓዳሲ ኣብ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ዝሕደስ ድማ እዩ።
 • እዚ ድማ ናይ ምስራሕ መሰል ምህላው ናይ ባንኪ ሕሳብን ክህሉ የፍቅድ
 • ፋይናንስያዊ ሓገዝ ምርካብን መሰሎም ኮይኑ፣ ስልዒት ገንዘቦም ድማ ከከም ሓተትቲ ዑቕባ ዝተፈላለየ (ADA) እዩ።
 • ናይ ምሕካም መሰሎም ዝተሓለወ (ምርካብ ዶክተርን ፣ መድሃኒትን ተጠቓልል)
 • ከምኡውን ትሕቲ ዕድመ ደቆም ን ትምህርቲ ናይ ምልኣኽ መሰሎም ዝተሓለወ
 • ከከም ኩናታቱ ድማ ናይ መበሪ ገዛ ምርካብን ሓገዝ የጠቓልል

ዝበዝሑ ኣብ ናይ Réfugiés.info ብዛዕባ መሰላትንመኽሰባትን ናይ ግዝያውያን ሓተትቲ ናይ ዩክሬን traduites en ukrainien ን ሰነዳት ናይ ረፉጂ ኣንፎ ዳውንሎድ ብምግባር (à télécharger ኣብ l’App Store (Apple) ወይ le Play Store (Android)) ይከኣል


ምፍላጡ ዘገድስ!
እዚ ግዝያዊ ሓለዋ፣ ኣብ ዝኾነ እዋን ብሕብረት ኤውሮጳ ዝውሃብ ስምምዕ "ክስረዝ" (ክስረዝ) ዝኽእል ኩነታት ኣብታ መበቆል ሃገር ዘሎ ኩነታት ተመዛበልቲ ብውሑስን ዘላቕን ምምላስ ዘፍቅድ እንተኾይኑ እዩ።
ኣገዳሲ!

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣ፣ ብ ሓደ ካብ እዚ ዝስዕብ ጉዳያት ዝምልከተኩም ኮይኑ ን ግዝያዊ ዑቕባ ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም :

1 እንተደኣኣ ዩክሬናውያን ኴንኩምን፣ ቅድሚ የካቲት 24ናይ 2022 ትቕመጡ ኔርኩም2

2 ደቂ ዩክሬይን ዘይኮንኩም ፣ ግን ብ መንግስቲ ዩክሬይን ዝተዋህበ መንበሪ ፣ ናይ ስደተኛታት ካርድ፣ ዕለቱ ዘይወደቐ እንተለኩም። (ናይ ሃገራዊ ወይ ወይ ኣይጉራዊ ) መሰል ናይ ኦኡቕባ ካብ ዩክሬን ነይርኩም።

3 ዜጋ ዩክሬን እንተዘይኲይንኩም ፡ ግን ብሰበስልጣን ዩክሬን ዝተዋህበ ሕጋዊ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለኩምን ፡ (ናብ መበቆል ሃገርካኩም ብውሑስን ነባሪን መንገዲ ናይ ምምላስ ተኽእሎ እንተዘይብልኩምን ።)

4 እንተደኣ ሓደ ካብ ቤተሰብኩም ማለት (ኣባላት ቤተሰብካ : መጻምድትኻ ዘይተመርዓዉ ውሉዳት ምስ እትኾኑ፣ ሽማግለታት). ምስ እትኾኑ። ወይ 1 ወይ 2ቲኡ ሓደ ካብ እዚ ኩነታት ዝምልከተኩም እንተኮይኑ

ዑቕባ ንምሕታት ፣ኣብ ዝቐረበኩም ናይ ዑቕባ መሕተቲ ዑቕባ ናይ እቲ ዘለኽሞ ቦታ ብምኻድ ተመዝገቡ ። ንዓኡ ንምግባር ድማ ኣብዚ ጠውዑ።

Cliquez ici pour accéder à la carte des préféctures en France.

ምፍላጡ ዘገድስ
እቶም ናይ ዩክሬናውያን መአንገዲ ታት ኣብ ብዙሓት ቦታታት ይርከቡ (par exemple Paris, ፓሪስ Nice,ኒስ Strasbourgስትራስቡርግ). ንኣድራሻታቶም ኣብ ናይ ምምሕዳር ናይ እቲ ከተማታት ወይ mairie ወይ la préfecture ተወከሱ

ኣብ ሓደ ነቑጣ ናይ መቐበሊ ዩክረናውያን ምኻድ እዝም ዝስዕቡ መንነትካን ንኹነታትካን ዘመኽንዩ ዘለካ ሰነዳት ምምጻእ ኣይትረስዕ፡ ንኣብነት፤

 • መነነት ካርዲ ወይ ታሴታ ወይ እውን ፓስፖርት
 • መንበሪ ካርዲ ናይ ዩክሪናውያን ዝተዋህበ ፣ እዚ ዝተቅም እንተደኣ ዜጋታ ናይ ዩክሬን ዘይኴይኩም እሞ ኣብኡ ከም ዝነበርኩም ንምፍላጥ ክሕግዘኩም ይኽእል
 • ሊቭረ ደፋሚ፣ ወይ ናይ ቤተስሰብ ኩፖን
 • ናይ ሞያ ካርድ carte professionnelle,
 • ዲፕሎማታ diplômes,
 • ናብ ናይ ሃገራት ሳንጋይ ቪዛ (ማሕተም ኣብ ፓስፖርትኹም ክኸውን ይኽእል ),
 • ናይ ቆንስልኩም ሰነድ ክከውን ይኽእል

ምሳኹም ኣብ ፈረንሳ ዝቕመጡ (ወለዲኹም፡ መጻምድትን ደቅን) ኣብ ፈረንሳ እንተሃልዮም ብኣባላት ስድራቤትኩም ብሓባር ናብኡ ክትመጹ ኣለኩም።

ኣብ ፕረፈክቸር ክትመልእዎ ዘለኩም ቅጥዒን ፋይል ከተቕርቡሉ እትኽእሉሉ ዕለት ቆጸራን (ምስ ኦርጅናልን ፎቶኮፒን ሰነዳትኩምን 4 ስእልታትን) ክህበኩም እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንተደኣ ፣ እቲ ፋይልኩም ምሉእ ኮይኑ ፣ እሞ ተለብኩም ብ አበስልጣን ቅቡል ኮይኑ ተረኺቡ Si ናይ ኦኡቕባ መሰል ብምርካብ ናይ autorisation provisoire de séjour (APS). ክህልወኩም ይከኣል።

እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ፈረንሳ ክትጸንሕ ፍቓድ ከም ዝተዋህበኩም ይሕብር።

ንዝያዳ ሓ በሬታ ናብ l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ይክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም መስርሕ ናይ carte ADA ክትምልከቱ ትኽሉ ኢኹም።

ምፍላጡ ዘገድስ!
በቲ ና ናይ ADA ካርድ ንምኽፋል ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ፡ ግን ከኣ ጥረ ገንዘብ ንምውጻእ ኣየኽእለኩምን እዩ።

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድካ (APS) ብዘይ ዝኾነ ፍሉይ ስጉምቲ ስርሕ ክትሰርሑ የኽእለኩም

ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ፡ ብ France Travail (ናይ ቀደም Pôle emploi) ክትድገፍ ትኽእል ኢኻpar France Travail (anciennement Pôle emploi)

ብዛዕባ ኣብ ፈረንሳ ዘለኩም መሰላትን ግዴታታትን ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብዚ ብምጥዋቕ (ብቋንቋ ፈረንሳን ዩክሬንን) ዝርከብ መአንገዲ ሰነድ ካብ ዩክሬን ንዝተመዛበሉ ሰባት ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም en cliquant ici (

ምፍላጡ ዘገድስ!
ቀንዲ ሕቶታት ኣቀባብላን ምውህሃድን ስደተኛታት ዩክሬን ኣብዚ ኣለዋ፣ ሓፈሻዊ መልስታትiciኣለወን።

እንተደሊኹም ኣብ ፈረንሳ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ናይ ምቕራብ ተኽእሎ ኣሎኩም።

 1. ሕቶኹም ኣቐዲምኩም ንምምዝጋብ መጀመርያ ናብ ቀዳማይ መቐበሊ መሓውር ሓተቲ ዑቕባ ( SPADA ) ክትከዱ ኣለኩም። pré-enregistrer votre demande.ን ምንዋሕ ጥላብ
 2. ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ መደበር ንሓተቲ ዑቕባ ( GUDA ) ናይ ቆጸራ ጻውዒት ይመጸካ፣ ኣብኡ ድማ መመልከቲኻ ትምዝግብ ፣ ንምንታይ ዑቕባ ትሓትት ከምዘለኻ ትገልጽ፣ ኣሰር ኣጻብዕትኻ ድማ ትህብ።
 3. ብድሕሪኡ ፋይልካ ኣዳሊኹም ክትህቦ ወይ ናብ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ስደተኛታትን ሃገር ኣልቦን ፈረንሳ ( OFPRA ) ክትሰዶ 21 መዓልታት ኣለካ ።
ምፋጡ ዘገድስ!
ዑቕባ እንተሓቲትካ ድሕሪ ደጊም "ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ" ዘይኮነስ "ሓታቲ ዑቕባ" ኢኻ ትኸውን።መሰላት ናይዞም 2 ደረጃታት ዝተፈላለየ እዩ ፣ ንኣብነት ፍቓድ ስራሕ ወይ ናብ መበቆል ሃገር ንምምላስ ዝምልከት።

እቲ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ብውሳነ ካብ ኦፍፕራ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ሓለዋኻ ይዛዘም: ናይ ስደተኛ ወይ ተጠቃሚ ናይ ንኡስ ሓለዋ ደረጃ ምርካብ: ወይ ድማ ነቲ መመልከቲ ምንጻግ። እዚ ካብ ግዝያዊ ሓለዋ ዝተፈልየ ኣገባብ ኮይኑ ውጽኢቱ ድማ ኣብ ውልቃዊ ውልቃዊ ኩነታትካ ይምርኮስ።

ኣገባብ ምሕታት ዑቕባ ዝያዳ ዝተሓላለኸን ዝነውሐ ግዜ ዝወስድን እዩ።

ዩክሬናዊ ዜጋ እንተኾንካ፡ ድሮ ኣብ ፈረንሳ ኔርካ ፡ ቅድሚ ኲናት ምጅማሩ ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣቕሪብካ እንተኔርካ ፡ ካብ ኦፍፕራ "ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ዳግመ ግምት" ናይ ምሕታት ተኽእሎ ኣሎካ ።
መጀመርታ ካብቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ፕረፈክቸር ናይ ዳግመ መርመራ ቅጥዒ ክትወስድ ኣለካ፣ እዚ ድማ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ይህበካ። ፎርም ብምምላእ ድሕሪ 8 መዓልቲ ብፖስታ ናብ ኦፍፕራ ስደድዎ።

እቲ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ቅድሚ ምውዳኡ ዘሎ ቅድሚ ካብ 3 ሰሙን ክሳብ 3 መዓልታት ናይ ምሕዳስ ጠለብ ብምጥላብ ንክሕደስ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ።

ከመይ ጌርኩም ከም እትገብርዎ ንምፍላጥ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዝቐረበካ ፕረፈክቸር e site de la préfectureተወከሱ

ንኣብነት: e : Préfecture de Police de Parisፓሪስ ፖሊስ ፕረፈክቸር

እቶም ዝሕተቱ ሰነዳት ከከም ኩነታትካ ዝተፈላለዩ እዮም፤

 • ናይ ቀደም ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ (APS) ናይ ነፍሲ ወከፍ በጽሒ ኣባል ስድራቤት
 • ኢዝ ማለት ከምቲ ኣብቲ መመልከቲ ፋይል ዘሎ ሰነዳት
 • ኩነታትካ እንተተቐይሩ ዘመልክቱ ሓገዝቲ ሰነዳት (ሓዳር፣ ፍትሕ ውላድ ወዘተ ወዘተ)
 • እንተተኻኢሉ ትሕቲ 3 ወርሒ ዝኾነ ኣድራሻ መርትዖ ወይ ምስ ካልእ ሰብ ወይ ኣብ ገዛ ትነብር እንተኾንካ ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት
 • እንተተኻኢሉ እቶም ናይ መንበሪ ኣድራሻ መረጋግጺታ ናብ ፈረንሳ ካብ ዝመጻእክምሉ ኣትሒዙ (ናይ ስራሕ ክፍሊትን, ናይ ስራሕ ኮንትራት…) ወይ ካልእ ናይ (ወለንተኛታት ኮነ ናይ ተመሃሮ ወረቐት እንተለኩም…).​
ምፍላጡ ዘገድስ
እቲ ፕረፈክቸር፡ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን፡ ሰነድ መንበሪኻ ኣብ ዘሐድሰሉ እዋን ፡ መሰላትካ ናብ ኤዲኤ (ፋይናንሳዊ ሓገዝ) ንምንዋሕ ናብ ኦፊ ክትምለስ ዘለካ ቅጥዒ ክህበካ እዩ ። ኩሉ ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ ።un formulaire à l'Ofii ናይ መናውሒ ሰነድ prolonger vos droits à l'ADA (ናይ ገንዘባዊ ሓገዝን ). ኣብዚ ተውቑé ici.
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
yassin bazzaziyassin bazzaziተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት