ናብ ወጻኢ ሃገር ምጉዓዝ

ናብ ወጻኢ ሃገር ምጉዓዝ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 31 janv. 2022

እንታይ ኢዩ?

ከም ስደተኛ መጠን ኣብ ፈረንሳ ብናጽነት ክትንቀሳቐስ ዝፈቕደልካ ናይ መንበሪ ካርድን ናይ 10 ዓመት መንበሪ ፍቓድን ይወሃበካ።

ይኹን እምበር፡ ካብ ፈረንሳ ወጺእካ ናብ ወጻኢ ሃገር ክትገይሽ እንተደሊኻ ፡ ናይ ስደተኛታት መገሻ ሰነድ (TVR) ክትሓትት ኣለካ ። እዚ ናይ ጉዕዞ ሰነድ "ባዮሜትሪክ" (ኤሌክትሮኒካዊ ቺፕ ኣለዎ) ኮይኑ ንስደተኛታት ን5 ዓመት ንተጠቀምቲ ንኡስ ሓለዋ ድማ ን4 ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

ምፍላጡ ዝገድስ : ብተወሳኺ ኣንብቡኣብ ረፉጂ ኣንፎ : la fiche Réfugiés.info "Obtenir un titre de voyage"

እዚ ሰነድ እዚ ብዘይካ ሃገርካ ወይ መበቆል ሃገርካ ናብ ኩለን ሃገራት ክትጓዓዝ የኽእለካ። ሃገራዊ ፓስፖርትካ ተጠቒምካ ናብ ወጻኢ ሃገር ክትገይሽ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ

ብኸመይ ይኸውን

1

ናይ ስደተኛታት መገሻ ሰነድ (TVR) ንምርካብ ኣመልክት

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ናይ ስደተኛታት መገሻ ሰነድ ንምምልካት፡ እቲ ኣገባብ ከከም ክፍሊ መንበሪኻ ይፈላለ እዩ፤

2

ክቐርብ ዘለዎ ሰነዳት ኣኪብካ ምኻድ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ሕቶኹም ኣብ ግምት ንኽኣቱ፡ እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ከተቕርቡ ኣለኩም፤

  • conformes aux normes.
  • ሕጋዊ መንበሪ ካርድ ወይ መንበሪ ፍቓድ: ኦርጅናልን ፎቶኮፒን።
  • ብስምካ ናይ ኣድራሻ መርትዖ (ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ሕሳብ፡ ናይ ክራይ ቅብሊት) ወይ ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐትን ናይቲ ኣአንጋዲ መንነት ሰነድ ቅዳሕን።
  • ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኦፍፕራ ከም ዘለኻ ዘረጋግጽ መርትዖ (ንኣብነት: ውሳነ ስደተኛነት ንምቕባል)።
3

ናይ ግብሪ ማሕተም ግዝኡ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ንስደተኛታት ወይ ተጠቀምቲ ንኡስ ሓለዋ ዝኸውን ናይ መገሻ ሰነድ ምርካብ ክፍሊት ይኽፈል። "ማሕተም ግብሪ" ብመጠን ክትገዝኡ ኣለኩም፤

  • ስደተኛ እንተኾይንካ 45 ዩሮ (10 ዓመት)
  • ወይ ድማ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ (4 ዓመት) እንተኾይንካ 40 ዩሮ

እዚ ብኢንተርነት ወይ ኣብ ትካል ሽጋራ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ ዕድጊት ማሕተም ግብሪ ጌጋ እንተጋጢሙ፡ እቲ ናይ ምምላስ ሕቶ séen ligne au service des impôts.

4

ናይ መገሻ ሰነድካ ምቕባል

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እንኳዕ ደስ በለኩም ! ናይ ስደተኛ መገሻ ሰነድካ ስለዘለካ ሕጂ ክትገይሽ ትኽእል ኢኻ።

ሰነድካ ፓስፖርት ይመስል ኣብኡ ድማ እታ ዝተኸልከላ ሃገር ወይ ሃገራት ተጻሒፉ ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ መበቆል ሃገርካ ጥራይ እዩ፣ ኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚታት ግን ንኻልኦት ሃገራት ስግኣት ስደት ተፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናይ መገሻ ሰነድካ ኣሐድስ

ናይ መገሻ ሰነድካ ን 5 ዓመት ዝጸንሕ እዩ። ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ፡ ክትገሹ ምስ እትደልዩ፡ ብተወሳኺ ናይ ቀደም ናይ መገሻ ሰነድኩም (ኦርጅናልን ቅዳሕን) ክትህቡ፡ ተመሳሳሊ ኣገባብ ክትክተሉ ክትግደዱ ኢኹም።

ክሳራ ወይ ስርቂ ምስ ዘጋጥም ፣ ከምኡ’ውን ቅድሚ መስርሕ ምሕዳስ ምጅማርካ፣ ክትገብር ኣለካ፤

  • ነቲ ስርቂ ናብ መደበር ፖሊስ ምሕባር
  • መዓርግ ምጥፋእ ንፕረፈክቸር ኣብ ክብሪ ምእዋጅ

ምስ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ምጉዓዝ

ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ንምጉዓዝ፡ ንትሕቲ ዕድመ ወጻእተኛታት ዝኸውን ናይ ምዝርጋሕ ሰነድ (DCEM) ከቕርቡ ክኽእሉ ኣለዎም። እዚ ሰነድ እዚ ኣብቲ ፕረፈክቸር ብዘለዉ ወለዲ ክሕተት ኣለዎ። ኣብ ከባቢ ሸንገን ን 5 ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ: DCEM ንምርካብ cliquant ici. ኣብዚ ብምጥዋቕ ነቲ ኣገባብ ብኢንተርነት ክትውድእዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ካብ ሸንገን ወጻኢ፡ ንህጻናት ዝኸውን ናይ መገሻ ሰነድ ክትሓትት ኣለካ፡ ከከም ሃገር ቪዛ ክትረክብ ኣለካ። እቲ ናይ መገሻ ሰነድ ኣብቲ ፕረፈክቸር ምስቶም ዝምልከቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክእከብ ኣለዎ።

ኣድላዪ እንተኾይኑ ቪዛ ምሕታት ኣይትረስዑ

እቲ ናይ ስደተኛታት መገሻ ሰነድ ቪዛ ምርካብ ዝትክእ ኣይኮነን። ካብ ከባቢ ሸንገን ወጻኢን ከከም መዕረፊኻን፡ ኣብ ኤምባሲ ናይታ ዝምልከታ ሃገር ቪዛ ምሕታት ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝምልከት ናይ ምእታው ሕግታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፈረንሳ France Diplomatie.

ኣብ ውሽጢ ከባቢ ሸንገን (ሕብረት ኤውሮጳ + ኣይስላንድ፡ ሊክተንሽታይን፡ ኖርወይን ስዊዘርላንድን)፡ ከከም ንውሓት ጻንሖትኩም ቪዛ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፤

  • ጻንሖት ትሕቲ ሰለስተ ወርሒ : መንበሪ ፍቓድን መገሻ ሰነድን ንስደተኛታት
  • ናይ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ጻንሖት : መንበሪ ፍቓድ፣ ናይ ስደተኛታት መገሻ ፍቓድን ቪዛን።
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
10 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible