Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ንምጽንናዕ ብንሞት ናይ እትፈትዎ ሰብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ እተፍቅሮ ሰብ ምስ ሞተ፡ እተወሰነ ስጕምትታት ብቕልጡፍ ኪውሰድ ኣለዎ። ኣብተን ድሕሪ ሞት ዝቕጽላ ሰሙናት፡ ቅድሚ ምፍታሕ ርስቲ (ውርሻ) ምጅማርካ፡ ንዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ትካላት ምሕባር የድሊ።

ከመይ ንገብሮ?

ናይ ሞት መርትዖ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ። "ናይ ሞት ምስክር ወረቐት" ንምርካብ የኽእል።

ሞት ብኸመይ ትምዝግቦ?

 • ኣብ ገዛኻ ሞት ምስ ዘጋጥመካ፡ ምስ ሓኪም ክትራኸብ ኣለካ፡
 • ኣብ ማሕበራዊ ወይ ጥዕናዊ ትካል (ሆስፒታል፡ ጡረተኛታት) ሞት እንተጋጢሙ፡ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሓኪም ነቲ ጸብጻብ የዳልዎ፡
 • ብጎነጽ ሞት (ሓደጋ፡ ነብሰ ቅትለት) ምስ ዘጋጥም፡ ብቕልጡፍ ምስ ጃንዳሜሪ ወይ መደበር ፖሊስ ክትራኸቡ ኣለኩም ("17" ወይ "112" ክትድውሉ ወይ ናብ "114" መልእኽቲ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም)።

ናይ ሞት ኣዋጅ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ ዝሞተሉ ቦታ ክግበር ኣለዎ፣ እዚ ድማ ኣብ ሰሙን ዕረፍቲን ህዝባዊ በዓላትን ከይሓወሰ እዩ።

ድሕሪ እዚ ኣገባብ እዚ፡ ንዝኾነ ካልእ ኣገባብ ኣድላዪ ዝኾነ "ናይ ሞት ምስክር ወረቐት" ክትረኽቡ ኢኹም።

ነቲ መግለጺ ንምሃብ ዘድልዩ ሰነዳት፤

 • ናይ መንነት ሰነድካ፣
 • እቲ ናይ ሞት ምስክር ወረቐት፣
 • መንነት ሰነድ መዋቲ (ናይ ልደት ወረቐት፣ መንነት ሰነድ ወዘተ)
ኣገዳሲ!ምፍላጡ ኣገዳሲ ! : እቲ ሞት ኣብ ሕክምናዊ ወይ ማሕበራዊ ቅርጺ ምስ ዘጋጥም፡ እቲ ናይ ሞት ኣዋጅ ብኣውቶማቲክ በቲ ትካል ይግበር።

ናይ መወዳእታ ድሌት ናይቲ ዝሞተ ሰብ ክኽበር ኣለዎ። ዝገደፋ መምርሒታት ኣብ ዘይብሉ፡ ቀብሪ ብኸመይ ከም ዝፍጸም (ሃይማኖታዊ ቀብሪ ድዩ ኣይፍጸምን፡ ቀብሪ ወይ ምሕራር፡ ልግሲ ኣካላት፡ ንሳይንስ ሬሳ ምልጋስ) ምምራጽ ናይቶም ስድራቤት እዮም። ኣብ ስድራቤት ዘይምርድዳእ እንተጋጢሙ፡ ናይቲ ሞት ቦታ ፍርዳዊ ቤት ፍርዲ ክሕተት ይኽእል።

እቲ ቀብሪ ድሕሪ ሞት ኣብ ውሽጢ 6 ናይ ስራሕ መዓልታት ክፍጸም ኣለዎ። ስለዚ ንሓደ ዳይረክተር ቀብሪ ብቕልጡፍ ምውካስ ኣገዳሲ እዩ። ብነጻ ብጽሑፍን ዝርዝርን ግምት ክህበካ ኣለዎ።.

ኣገዳሲ!
ንኣስራሒኻ ፍሉይ ዕረፍቲ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ሓደ ህጻን ኣብ ዝሞተሉ እዋን፡ ሓደ ካብ መሳርሕትኻ ፍቓዶም እንተ ኣወፍዩልካ፡ ቁጽሪ ናይተን መሰል ዘለካ መዓልታት ክውስኽ ይኽእል።

ምስ ቀብሪ ዝተኣሳሰር ወጻኢታት ካብ ባንክ ሕሳብ መዋቲ ክትቆርጽ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፣ ክሳብ €5,000 ዝበጽሕ ገደብ፣ ሚዛን ናይቲ ሕሳብ እንተፈቒዱ።

es. Elle doit vous fournir un devis gratuit écrit et détaillé.


ምፍላጡ ኣገዳሲ !

ንኣገባብን ሕግን ብምኽባር፡ ሬሳ መዋቲ ካብ ፈረንሳ ወጻኢ ናብ ወጻኢ ሃገራት (ብመሬት ወይ ብባሕሪ) ምጉዕዓዝ ይከኣል እዩ። ስድራቤት ባዕሎም ነቲ ሬሳ ከሰጋግሩ ኣይክእሉን እዮም። ምስ ቤት ቀብሪ ክትራኸቡ ኣለኩም።

ኩሉ ሬሳ ዕድመ መዋቲ (ህጻን ወይ ዓቢ) ብዘየገድስ ናብ መበቆል ሃገሩ ክምለስ ይኽእል። ኣብ መዕለቢኡ ምስ በጽሐ፡ እቲ ሳንዱቕ ሬሳ ብስድራቤትን ዝምልከቶም ኣገልግሎታትን (ኣምቡላንሳት ወይ ዳይረክተራት ቀብሪ) ይለዓል።

ሓደ ዝፈትዎ ሰብ ካብ ዝሞተሉ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ፡ መዋቲ ተጠቃሚ ዝነበረሎም ዝተፈላለዩ ትካላት ምርኻብ ኣለዎም፤

 • ኣስራሒ: እትፈትዎ ሰብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ወይ ሰራሕተኛ እንተዝኸውን ነይሩ። እቲ ኣስራሒ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ወርሒ ደሞዝን ዝኾነ ይኹን ቦነስን ክኸፍል ኣለዎ።
 • መዋቲ ስራሕ ኣልቦ እንተኾይኑ ማእኸል ስራሕ።
 • ጡረታ እንተወጺኡ ገንዘብ ጡረታ። ምስ ሞት መጻምድትኻ ወይ መጻምድትኻ ነበር፡ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት፡ ክፋል ናይቲ ጡረታኦም ክትረክብ ትኽእል ኢኻ: እዚ ናይቲ ብህይወት ዝተረፈ ጡረታ እዩ። መሻርኽቲ ፓክስን ብሓባር ዝነብሩን መሰል የብሎምን።
 • ካይስ ፕራይሜር ዲ ኣሹራንስ ማላዲን ካልኦት ናይ ጥዕና ምትሕግጋዝን.
 • ናይ መንበሪ ገዛ ሓገዝ ወይ RSA ኣብ ዝህልወሉ እዋን ፋንድ መድሕን ስድራቤት (CAF)።
 • ዝኾነ ካልእ ማሕበራዊ ሓገዝ ዝህብ ትካል።

ብተወሳኺ ንዝኾነ ሰራሕተኛ ናይቲ መዋቲ (ኣላዪ፣ ሓላዊ ገዛ፣ ጀርዲነር ወዘተ) ክትራኸቡ ኣለኩም። ናይ ስራሕ ውዕሎም ብኣውቶማቲክ ይቋረጽ። ብቕልጡፍ ብዝተመዝገበ ፖስታ ናይ ምብራር ደብዳበ ምስ ቅብሊት ኣፍልጦ ክትሰደሎም ኣለካ።

መዋቲ ናይ ዋሕዚ ሕሳብ፣ ወፍሪ ወይ ልቓሕ ዝሓዘለን ባንክታት ክሕበር ኣለዎ። ካብ ናይ ሓባር ሕሳብ ወጻኢ ዝኾኑ ሕሳባት ክሳብ ምፍታሕ ርስቲ ክዕገቱ እዮም።

ነቲ ርስቲ ንምፍታሕ ብዘይ ኣገልግሎት ኖታሪ ክትገብር ኣጸጋሚ እዩ። እቲ መዋቲ ውዕል እንተሰሪሑ፡ ኣብ መንጎ መጻምድቲ ህያብ እንተገይሩ፡ ንብረቱ ልዕሊ €5,000 እንተኾይኑ፡ ንብረት እንተሃልይዎ ወይ ውዕል ሓዳር እንተፈጺሙ ክትጥቀመሉ ግዴታ ኣለካ። ዝደለኻዮ ኖታሪ ክትመርጽ ነጻ ኢኻ።

ካብ ሞት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፡ ነቲ መዋቲ ዝተኻረዮ ወይ ዝተኻረዮ መንበሪ እውን ክትከናኸኖ ኣለካ፤

 • እቲ መዋቲ ተኻራያይ እንተኾይኑ፡ ነቲ ኣካራዪ ኣብ መዓልቲ ሞት ነቲ ክራይ ከቋርጾ ወይ ከሰጋግሮ ክትሓቶ ኣለካ። እቲ ኣብ እዋን ሞት ምስ መዋቲ ዝነብር ሰብ ወናኒ ሊዝ ብምዃን ኣብቲ መንበሪ ክፀንሕ ይኽእል እዩ።
 • እቲ መዋቲ ኣካራዪ እንተዝኸውን ነይሩ፡ እቶም ተኻረይቲ ስም፡ ኣድራሻን ዝርዝር ባንክን ናይቲ ሕጂ ክራይ ዝቕበል ሰብ ክሕበሩ ኣለዎም። ብሓፈሻ ኖታሪ እዩ ዝከናኸኖ።
 • እቲ መዋቲ ኣብ ውሽጢ ሓባራዊ ዋንነት ዋና እንተኾይኑ፡ ንኣማሓዳሪ ክሕበር ኣለዎ።
 • እቲ መዋቲ ኣብ ጡረተኛታት ወይ ኣብ ኤህፓድ ዝነብር እንተኾይኑ፡ ነቲ ናይ ውሕስነት ገንዘብ ከምኡ’ውን ነቲ ኣቐዲሙ ዝተኸፍለ ናይ መንበሪ ኣገልግሎት ምሕታት ኣይትረስዑ። እቲ ትካል ካብቲ ዝሞተሉ ዕለት ጀሚሩ ነቲ ርስቲ ክኽፈል ዘለዎ ገንዘብ ንምምላስ 30 መዓልታት ኣለዎ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

: ብዛዕባ ኩለን እቲ መዋቲ ዓሚል ዝነበረለን ባንክታት ንምፍላጥ፡ ናብቲ ኣብ ፈረንሳ ዝተኸፍተ ኩለን ሕሳባት ዝዝርዝር ፋይል ሕሳብ ባንክ (ፊኮባ) ክትረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ምትኽኻእ ምስ ተፈትሐ፡ እቶም ወረስቲ ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ምትኽኻእ ናብ ግብሪ ክእውጁ ኣለዎም።

እዚ ድማ ኣብቲ ዝምልከቶ ውርሻ፡ ከምኡ’ውን ኣብ መንጎ ወራስን መዋትን ዘሎ ምትእስሳር ይምርኮስ።patrimoine concerné,

እቶም ወረስቲ ናይ ውርሻ መግለጺ ድሕሪ ምግባር፡ ሓደ ሓደ ግዜ ግብሪ ውርሻ ክኸፍሉ ኣለዎም .

ድሕሪ ሞት ዝመጽእ ዓመት ፡ ናይ መወዳእታ ኣታዊ ናይቲ መዋቲ ንበዓል መዚ ግብሪ ክትሕብር ኣለካ።z fiscale.

ወላዲ፡ ዓርኪ ወይ ውላድ ከይተረፈ ምኽሳር ሓደ ካብቲ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ከቢድ ፈተና እዩ። ሓዘን ቃንዛኻ ንምግዛእ ዝዓለመ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ጉዕዞ እዩ። ሓዘን ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝተነጸረ ቅዲ ዘይክተል ፍሉይ ተመክሮ እዩ። እዚ መስርሕ ምሕዋይን ዳግመ ህንጸትን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍሉይ እዩ። እምነትካ፡ ባህልኻ፡ ትውፊት ስድራቤትካ ወይ ሃይማኖትካ ብዘየገድስ: ንሓዘን ክትገጥመሉ እትኽእል ዝተፈላለየ መንገድታት ኣሎ።

ስቓይካ ንፍሉያት ክኢላታት ኣሕሊፍካ ምሃብ ወይ ድማ ከምዚ ናትካ ዘጋጥሞም ሰባት ምርኻብ ከምዘድሊ ክስመዓካ ይኽእል እዩ።

ኣብ ከምዚ ኩነታት ናብዞም ዝስዕቡ መሓውራት ክትጥምት ትኽእል ኢኻ፤

- ማሕበር “ሓዘንካ ንበር” ፡ www.vivresondeuil.asso.fr

- ማሕበር “ምግዛእ ዘይምህላው” ፡ http://www.apprivoiserlabsence.com/

- ማሕበር “ምዕርክነት ኤስ.ኦ.ኤስ” ፡ https://www.sos-amitie.com

ኣብ ጥቓኻ ዝርከቡ መዋቕራት ንምርካብ፡ ነዚ ዝስዕብ ማህደር ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም፡ https://www.empreintes-asso.com/les-soutiens-dans-vos-regions/

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
issamissamተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት