Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምፍላጥ መዓልታዊ ናብራ ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 15 днів тому

እንታዩ’ዩ ?

ቫይረስ ኮቪድ 19 ኣብ ኩሉ ዓለም ተላቢዑ ኣሎ ፣ እዚ ሕማም ተላባዒ ኮይኑ ቀታሊ ሕማም ኢዩ ፣ካብ 1ክሳብ 3% በዚ ሕማም ተተቒዖም ንዘለው ሰባት ክቐትል ይኽእል ፤፣

ንዝያዳ ሓቤረታ ብኸመይ ጌርና ናይዚ ሕማም ምልክት ንምክልኻል ንምፍላጥ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 0 800 130 000. ብነጻ ክንድውል ንኽእል፤፣

ነዚ ለባዲ ሕማም ንምቅላስ ፣ ነዞም ዝስዕቡ ምልክት መከላኸሊ ትእዛዝ ከንኽብር ኣለና፤፣

• ምስ መጻምድትና ክንዛረብ ከለና ኣስታት ናይ ሓደ ሜትሮ ክንርሕቅ ኣለና ፤፣

• ቀጻሊ የእዳውና ክንሓጽብ ኣለና ፤፣

• ናይ ርሕቀት ዓቀን ክንሕሉ እንተ ዘይክኢልና፣ ማስኪ መሸፈኒ ናይ ኣፍ ከነዘውትር ኣለና ፤፣

• ዓይንናን እዝናን ክንሓሲን ክንትንክፍን የብልናን ፤፣

• ኣብ ንስዕለሉ እዋን ወይ ኣብ ንሕንጥሰሉ ግዜ ኣብ መንጎ ኩርናዕ ናይ እድና ብምሽፋን ክንጥቀም ኣለና ፤፣

• ኣብ ጥዕናና ድኻም ወይ ሕማቕ እንተ ተሰሚዑና ኣብ ገዛና ኮፍ ክንብል ኣለና ፤፣

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ መዓልቲ ብውሑድ ንኣስታት 30ሰከንድ ዝኸውን ፣የእዳውና ብሳብና ወይ ብጀል ሃይድሮኩሊክ ክንሓጽብ ኣለና፤፣ 

ናይ ማሕበራዊ ርሕቀት ምኽባር ኣገዳሲ ኢዩ ፣ ማስኪ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ምጥቃም ካብ ሕማም ንከይላባዕ ክሕግዘና ይኽእል ፤፣ 

ምስዓልን ምህንጣስን ንሕማም ኮረና ኮቪድ 19 ኣብ ምልባዕ ዓቢ ግደ ኣለዎም ፣ እንተ ሓሚምኩም ነዚ ሕማም ንምክልኻል ክትስዕሉ ወይ ክትህንጥሱ ከለኹም ኩርናዕ ናይ ኢደኩም ክትጥቀሙ ኣለኩም።

ምልክት ናይ ኮረና ኮቪድ 19 እንተ ተራእዩኒ ኣብ ገዛ ኮፍ ብምባል ን ናተይ ዶክተር ወይ ሓኪም ክሕብር ወይ ኮንታክቲ ክገብር ኣለኒ፤፣ 

ብድሕሪኡ’ከ ?

ኣብ ከባቢ ግዛእት መርየት ሃገረ ፈረንሳይ ሜይሮፕሊታን ኣብዚ ሰዓት ዝኾነ ዓይነት ኩቭኽ ፉ ማለት እዋን እዋን እቶ እቶ ወይ ሕላፍ ናይ ሰዓት የለን ::

ስለ`ዚ ምስክር ወረቐት መንቀሳቐሲ ሕዝካ ምኻድ ኣገድሲ ኣይኮነን ፤

ኵሉ ግዜ ዓቐን ናይ ሕላፍ ሰዓት እዋን እቶ እቶ ኣብዘን ዝስዕባ ከባቢ ግዝ ኣት መረየት ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ክህልው ይኽእል ኢዩ ፣ ን ኣብነት ኣብ ጋድሉፕ ፣ ላ ማርትኒክ ፣ ከም ኡውን ኣብ ሳንት ማርታ ::

ኣገዳሲ!
ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት du Ministère de l'Intérieur.
  • ሰዓል ኣለኒ፡ ሰዓል ኣለኒ: ንሓኪመይ እድውል
  • ሰዓል ኣለኒ፡ ሰዓል ኣለኒ፡ ምትንፋስ ይጽገምን ሕማቕ ይስምዓኒን:
  • ናብ 115 እድውል
ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
claireclaireተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
anamylonasanamylonasተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት