መሰል መንበሪ ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ

መሰል መንበሪ ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ

ብሕጽር ዝበለ፣

እንታይ ኢዩ?

ብኦፍፕራ ክትሕሎ ከለኻ፡ ፈረንሳ ኣብ ግዝኣታ ናይ ምጽናሕ መሰል ትህበካ። "ናይ ምጽናሕ መሰልካ" ንምርግጋጽ፡ እቲ ፕረፈክቸር "መንበሪ ካርድ" ይህበካ። ገለ ኣባላት ስድራቤትካ እውን ብሕታውን ስድራቤታውን ህይወትካ ውሕስነት ንምሃብ ካብ መሰል መንበሪ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ኣብዚ ገጽ እዚ ከመይ ጌርካ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብን ክሕደስን ከም እትኽእል ክትረክብ ኢኻ።

መንበሪ ፍቓድ

ከም ስደተኛ ኣፍልጦ እንተሃልዩካ፡ እቲ ፕረፈክቸር ከምዚ ዝስዕብ ክህበካ እዩ፤

ነባሪ ካርድ ( ን10 ዓመት ዝጸንሕ ) .

ካብ SUBSIDIARY PROTECTION ተጠቀምቲ እንተኾይንኩም፡ እቲ ፕረፈክቸር ከምዚ ዝስዕብ ክህበኩም እዩ፤

ናይ ብዙሕ ዓመት መንበሪ ፍቓድ፣ "ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ" ምጥቃስ ( ን4 ዓመት ዝጸንሕ )

መሰል መንበሪ ኣባላት ስድራይ

 • መጻምድቲ : መጻምድተይ ምሳይ ኣብ ሓደ ሰዓት ወይ ብመንገዲ ኣገባብ ምጥርናፍ ስድራቤት እንተመጺኡ፡ ንሱ/ንሳ ተመሳሳሊ መንበሪ ፍቓድ ከማይ ክረክብ ይኽእል እዩ፤
  • ስደተኛ እንተኾይነ: ንሱ/ንሳ ናይ መንበሪ ካርድ እውን ክረክብ እዩ፤
  • ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ እንተኾይነ: ንሱ/ንሳ ናይ ብዙሕ ዓመታት መንበሪ ፍቓድ እውን ክረክብ እዩ።
 • ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ : ትሕቲ ዕድመ ደቀይ መንበሪ ፍቓድ ክህልዎም ኣይግደድን እዩ። ይኹን እምበር ካብ 16 ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ኮይኖም ክሰርሑ ወይ ካብ ሞያዊ ስልጠና ክጥቀሙ እንተደልዮም መንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።
 • ዓቢ ቆልዓ : ኣብ 18 ዓመት ዕድሚኦም ዓበይቲ ደቀይ መንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ኣለዎም። ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኦፍፕራ ክጸንሑ እንተደልዮም፡ ዑቕባ ክሓቱ ኣለዎም ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ መንበሪ ፍቓድ ክሓቱ ኣለዎም።

  - እቲ ናይ ሓለዋ ውሳነ ቅድሚ 01/01/2019 ብኦፍፕራ ዝተወስደ እንተኾይኑ: ደቅኹም መንበሪ ፍቓድ ንምሕታት ኣብ ፕረፈክቸር (ኣብ ቦታ ወይ ብኢንተርነት) ቆጸራ ክሕዙ ኣለዎም (10 ዓመት ንስደተኛታትን 4 ዓመት ድማ ንኡስ ሓለዋ ). ስደተኛታት ኮይኖም ክቕጽሉ ወይ ኣብ ትሕቲ ንኡስ ሓለዋ ክጸንሑ እንተደልዮም ንፕረፈክቸር ክነግሩ ኣለዎም።

  - እቲ ናይ ሓለዋ ውሳነ ድሕሪ 01/01/2019 ብኦፍፕራ ዝተወስደ እንተኾይኑ: ደቅኹም መንበሪ ፍቓድ ንምሕታት ኣብ ፕረፈክቸር (ኣብ ቦታ ወይ ብኢንተርነት) ቆጸራ ክሕዙ ኣለዎም (ንስደተኛታት 10 ዓመትን ንኡስ ሓለዋ ድማ 4 ዓመት) ). ስደተኛታት ኮይኖም ክቕጽሉ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ንኡስ ሓለዋ ክጸንሑ እንተደልዮም፡ ንባዕሎም ወኪሎም ዑቕባ ክሓቱ ኣለዎም።
 • ወላዲ ናይ BPI ቆልዓ : ትሕቲ ዕድመን ዘይተመርዓወን ውላደይ ብOFPRA ዝተሓለወ እንተኾይኑ፡ ኣነ ከምኡ ተመሳሳሊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክረክብ መሰል ኣለኒ።
  • ስደተኛ እንተኾይኑ: መንበሪ ካርድ (10 ዓመት)፤
  • ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ እንተኾይነ: ናይ ብዙሕ ዓመታት መንበሪ ፍቓድ (4 ዓመት)።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ሓታቲ ዑቕባ ምስ ኮንካ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ሓታቲ ዑቕባ ምስ እትኸውን፡ ናይ ዑቕባ ሕቶ ምስክር ወረቐት ኣብ ኢድካ ኣሎካ። እዚ ድማ ኦፍፕራ ብዛዕባ ኩነታትካ ክሳብ ዝውስን እናተጸበኻ ናይ መንበሪ ፍቓድካ እዩ።

2

ከም ስደተኛ ወይ ፒ.ኤስ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

OFPRA ወይ CNDA ንኹነታትካ ብዝምልከት ኣወንታዊ ውሳነ ምስ ዝወስድ፡ ሓለዋ ዝህቡኻ ብፖስታ ውሳነ ይሰዱልካ። ብድሕሪኡ መንበሪ ፍቓድኩም ብሓድሽ ክትቅይሩ ኣለኩም፤

 • ኣብ ፕረፈክቸር : ምስ ናይ OFPRA/CNDA ውሳነኻ፣ ናይ ዑቕባ ሕቶ ምስክር ወረቐትካ፣ ናይ ኣድራሻ መርትዖን 3 ናይ ፓስፖርት ስእልታትን፣ ንኣህጉራዊ ሓለዋ ምሃብ ኣፍልጦ ዝህብ ቅብሊት ክትረክብ ሕተት ።
3

እቲ ቀጻሊ ቅብሊት ኣፍልጦ ኣህጉራዊ ሓለዋ መንበሪ ፍቓድካ እናተጸበኻ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እቲ ፕረፈክቸር ኣብ ውሽጢ 8 መዓልቲ ክህበካ ኣለዎ።

ብኦፍፕራ ሓለዋ ከም ዘለካን ኣብ ፈረንሳ ናይ ምጽናሕ መሰል ከም ዘለካን ዘረጋግጽ እዩ። ኣብ ኩሉ ስጉምትታትካ ክሕግዘካ እዩ።

እዚ ቅብሊት እዚ ናይ ስራሕ መሰል ይህበካ። ኣብ ልዕሊኡ ምልክት ተገይሩሉ ኣሎ።

ነዚ ቅብሊት ብመሰረት እቲ ፕረፈክቸርካ ዝሃበካ ቅድመ ኩነት ብመንበሪ ፍቓድ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ኩነታት፤

 • ዝብል ትካል CIR ፈሪሞም ኣለዉ።
 • ናይ ሓባር ሕጊ መንበሪ ገዛ ኣለካ (ካብ ናይ ስፓዳኻ ወጻኢ ካልእ መንበሪ ክትረክብ ኣለካ)
 • ከከም ፕረፈክቸር፡ ብOPFRA ዝተዋህበ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት (ብማእከላይ ገምጋም 8 ኣዋርሕ ዝወስድ) ተቐቢልኩም ኣለኹም።

መንበሪ ፍቓድካ ክትረክብ ኣብ እትጽበየሉ እዋን፡ ቅድሚ ግዜኡ ምውድኡ፡ ነቲ ፕረፈክቸር ቅብሊትካ ከሐድሶ ክትሓትት ኣለካ።

4

እቲ ናይ OFPRA ስድራቤት መወከሲ ቅጥዒ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ከም ዝተሓለወ ኣፍልጦ ምስ ረኸብካ፡ OPFRA " ስድራቤታዊ መወከሲ ወረቐት " ዝበሃል ቅጥዒ ዝሓዘ ደብዳበ ክሰደልካ እዩ። ብጥንቃቐን ብዘይ ታህዋኽን ክትውድኦ ኣለካ። ካብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ወይ ተመኩሮ ዘለዎ ሰብ ሓገዝ ክትረክብ ፈትን። ምኽንያቱ እዚ ቅጥዒ ናብ ኦፍፕራ ተመሊሱ ክለኣኽ ስለዘለዎ ሓደሽቲ ናይ መንነት ሰነዳትካ (ናይ ልደት ምስክር ወረቐት፣ መዝገብ መዝገብ ስድራቤት፣ ምስክር ወረቐት መርዓ) ከቕርቡ ይኽእሉ

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ነዚ ቅጥዒ ኣብ ምምላእ ጌጋ እንተፈጺምካ፡ ናይ መጻኢ ሲቪላዊ ኩነታት ሰነዳትካ እውን ጌጋ ክኸውን እዩ፡ እዚ ድማ ንብዙሕ ምዕጻው ከስዕብ ይኽእል እዩ (ምስ CAF፡ CPAM፡ ፕረፈክቸር፡ ኣስራሒኻ ወዘተ)። ነዚ ጌጋ ምእራም ኣዝዩ ነዊሕን ከቢድን ክኸውን እዩ። ስለዚ ነቲ ቅጥዒ ክትመልእ ከለኻ ተጠንቀቕ። ካብ ሓደ ምኩር ሰብ ሓገዝ ውሰድ፣ ኣብ ስፓዳኻ ንኣብነት።

ካብ መበቆል ሃገርካ ወግዓዊ ናይ መንነት ሰነዳት እንተሃልዩካ፡ OFPRA ምስቲ መወከሲ ስድራቤት ወረቐት ክትሰዶም ይሓተካ። እዚ ድማ ሓደሽቲ ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት ንምምስራት ዘመቻችእ እዩ።

5

ፌርማ CIR ኣብ OFII

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ቅብሊትኩም ምስ ረኸብኩም፡ ምስ ስፓዳኹም ብምርኻብ ወይ ብቐጥታ ኣብ OFII (ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ውህደትን ፈረንሳ) ብምርኻብ ኣብ OFII ቆጸራ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ኣኼባ እዚ፡ ንዓኻትኩም፤

 • ሕክምናዊ ምብጻሕ
 • ሓባራዊ ሓበሬታ
 • ምስ ኦዲተር ዝተገብረ ቃለ መሕትት።
 • ኣድላዪ እንተኾይኑ ማሕበራዊ ደገፍ ምሃብ
 • ናይ 4 መዓልቲ ዜግነታዊ ስልጠና ኣብ 4 ኣዋርሕ ዝተዘርግሐ
 • ምምዛን ቋንቋን ኣድላዪ እንተኾይኑ ናይ ቋንቋ ስልጠና ምእዛዝን ምግባር

ኣብ መወዳእታ ናይዚ መዓልትን እዚ መደብን፡ OFII ናይ ሪፓብሊካን ውህደት ውዕል (CIR) ክትፍርሙ ክገብረኩም እዩ። መትከላትን ክብርታትን ሕብረተሰብ ፈረንሳ ንምኽባር ከምኡ’ውን ነቲ ዝእዘዘልካ ስልጠና ንምፍጻም ቃል እትኣትወሉ መንገዲ እዩ።

6

ናይ ሲቪላዊ ኩነታት ሰነድ ምቕባል

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ብማእከላይ ገምጋም ድሕሪ 8 ኣዋርሕ መወከሲ ስድራቤታዊ ፋይልካ ናብ OFPRA ምስ ሰደድካ፡ ሓድሽ ናይ ሲቪላዊ ኩነታት ሰነዳትካ ክትረክብ ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ድሕሪኡ ኣብቲ ፕረፈክቸር መንበሪ ፍቓድ ክትሓትት ኣይትረስዕ።

ድሒሩ፡ ናይ ቀረባ እዋን ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት ምስ ዘድልየኩም፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦፍፕራ ኣብቲ ናይ ኦንላይን ኣገባባት ትብ እንደገና ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

7

ናይ መንበሪ ፍቓድ ምርካብ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ መመልከቲ፡ ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ምዃንካ ዝሕብር ቅብሊትካ ምስ ሓተትካ ብኣውቶማቲክ ዝቐረበ እዩ።

ናይ ሲቪላዊ ኩነታት ሰነዳትካ ምስ ዝህልወካ፡ ናብቲ ፕረፈክቸር ክትከይድ ወይ ድማ ናይ መንበሪ ፍቓድካ ክትወስድ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ገለ ሰነዳት ናብቲ ፕረፈክቸር ከተቕርቡ ከድልየኩም እዩ፤

 • ሲኣይኣር ፈሪሙ
 • ናይ ኣድራሻ መረጋገፂ (ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት፣ ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት፣ ናይ ክራይ ቅብሊት)
 • ብኦፕፍራ ዝተዋህበ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት
 • ናይ ሕጂ ቅብሊትኩም

እቲ ፋይል ምሉእ እንተኾይኑ፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተራእየ፡ ናይ 10 ዓመት ወይ 4 ዓመት መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ምሕዳስ መንበሪ ፍቓደይ

እቲ ናይ ምሕዳስ መመልከቲ ቅድሚ እቲ ካርድ ምውድኡ ኣብ ዘይውሕድ ግዜ 2 ወርሒ ናብ ፕረፈክቸር ክቐርብ ኣለዎ።

ናይ መንበሪ ፍቓድ ምሕዳስ ወረቐት ርአ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ቅዳሕ ናይቲ ሓድሽ መንበሪ ፍቓደይ ምስ ተቐበልኩ ብቕልጡፍ ናብ ኦፍፕራ ክሰድድ እዝክር።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
20 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
FTDA

France Terre d'Asile