Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ናይ ገዛይ ፓጄት ባዕለይ ብ ኸመይ የማሕድሮ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ምፍላጥ ምሕደራ ናይ ገንዘብካ ወጻኢታትካን ኣታዊታትካን ናይ ገንዘቭ ኣብ መጻኢ ንመደብትካ ንምስራዕ ንምቁጽጻር ገንዘብካ (ኢኮኖሚ ቁጠባ) ንምግባር ይሕግዝ

ከመይ ንገብሮ?

እቲ ገንዘብ ናይ ገዛ ክራይ ቀዳምነት ክውሃቦ ዝግብኦ ነገር ኢዩ፣

ኣብ ፍሉጥ ግዜ ዝክፈል ኢዩ ፣ ቀጻሊ ካብ ባንክኹም ዝውሰድ ገንዘብ ኢዩ ፣ በዚ ምኽንያት ነዚ ነገር ተግንዚብና ካብ ገንዘብና 1/3 ከነቐምጥ ይግብኣና ፤፣

ወጻኢታት

• ገንዘብ ናይ ውሕስነት

• ዋጋ ናይ ኣጀንሲ

• ዋጋ ናይ ምቅያር ገዛ

• ሕሳብ ምኽፋት ናይ ኢንተርነት ወይ ተሌፎን

• ኣድረስ እንተ ቀይርካ ወይ ደባዳቤ ናይ ዘለኩም ቦታ መታን ክልኣከልካ

: ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ወርሒ ወይ ኣብ ናይ ክልተ ወርሒ

• ክራይ

•ወጻኢታት ፣ ማይ ኤለትሪክ ፣ ጋዝ፣ ኢንተርነት ፣ ቴሎፎን

• ውሕስነት ናይ ገዛ ክራይ

ምፍላጡ ኣገዳሲ ኢዩ ኣብ ወርሓዊ ክንደይ ወጻኢታት ጌረ ፤፣

ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ፣

•ግብሪ ናይ ገዛ ክራይ

•ግብሪ ናይ ተለቪዚዮን TV

 • ኣታዊ ናተይ ምፍላጥ ክንደይ ገንዘብ ብልክዕ ይኽፈል ፣ ሓፈሻዊ ኽፍሊት ፣፤
 • ሊስት ምግባር ማዕልታዊ ክግዝኦ ዘለኒ ንብረት ወይ ኣስቤዛ ናይ ወጻኢታተይ ፣፤
 • ናይ መጻኢ ገንዘብ ክንደይ ከውጽእ ኣለኒ ምፍላጥ ገንዘብ ኣብ ምቅማጥ ነዚ ሓሲበዮ ዘለኹ መደብ ፣፤
 • 1 መስኮት እንተ ተኸፊቱ መውዓዪ ናይ ገዛ ምጥፋእ ወይ ዓቀን ምጉዳል ፣፤
 • 2. ኣብ ግዜ ቀትሪ = 19° ምግባር ኣብ ግዜ ለይቲ = 17°.ምግባር ፍንሳትራ ይዓጹ መታን ናይ መውዓዪ ቁጠባ ክገብር ፣፤
 • 3. ሓንቲ ቡንባ ማይ ተንጥብ ወይ ናይ ሽቃቅ ማይ ዘንጥብ ምዕጋት ይግባእ
 • 4. ኣብ ዝኾነ ነገር ስንና ክንሓጽብ ከለና ሻወር ክንገብር ከለና ወይ ኣቑሑት ክንሓጽብ ከለና ክጥንቀቕ ኣለና ዝያዳ ማይ ከይነፍስስ
 • 5. ፍርጅ መዝሓሊት እንተ ተከፊቱ ንነዉሕ ግዜ ክንገድፎ የብልናን
 • 6. በረድ ምሕቓቕ = ሓይሊ ናይ ኤልትሪክ ምዕቃብ ፣፤
 • 7 ንፍሪጅ ካብ ሓዊ ዘለዎ ቦታ ምርሓቕ ፣ ጋዝ ናይ ጸብሒ መስርሒ ወይ ናይ ኤለትሪክ ጸብሒ መስርሒ ምምጻእ
 • 8 ኩሉ ግዜ ካብ ገዛ ክንውጽእ ከለና ሊቺ ነጥፍኣዮ ፣ ተጥቕምና ምስ ወደእና ወላ ኣብ ገዛ ከለና ዘይድለይና እንተ ኮይኑ ነጥፍኣዮ
 • 9. ኣምፑል ደሓን ዝኾነ ካብ ሃሊኪ ናይ ኤልትሪክ ንጠቀም ፤፣
 • 10. ዋጋ ክንርኢ ከንስትውዕል ኣለና ክንደይ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ኤልትሮኒክ ንግዝኦ ኣቑሑት መታን ዝያዳ ሃልኪ ከይንገብር ፣ ቁጠባ ክንገብር ንፈትን ፣፤

ብድሕሪኡ’ከ ?

 • ተጠቐምቲ ናይ ኤረሳ ካብ ካፍ ትውስዱ ? ተጠቃሚ ናይ ኤረሳ እንተ ኮይና ኣብ ዝኾነ ነገራት ሓገዝ ኣለና ፣ ኣብ ምጉዳል ዋጋ ፋክቱር ናይ ማይ ፣ ናይ ኤለትሪክ ፣ ቀዳምነት ኣግደስቲ ነገራት ፍሉይ ዋጋ ምጉዳል ዋጋ ኣብ ናይ ምትሕግጋዝ ጥለቡ፣
 • ኣጠቓቕማ ሰዓታት ናይ ኤለትሪክ ምፍላጥ ኣግዳሲ ኢዩ፣ ካብ ሃልኪ ናይ ኤለትሪክን ኣብ ፋክቱር ምጉዳል ክሕግዘና ይኽእል፤፣
ኣብ ላዕሊ ገጽ

21 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_41222952utilisateur_41222952ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
emyanamemyanamተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_20876292utilisateur_20876292ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
valentynavalentynaተርጓሚ/ሚት
konstantinekonstantineተርጓሚ/ሚት
utilisateur_39243168utilisateur_39243168ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_27689501utilisateur_27689501ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
relorefrelorefኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት