ብኸመይ መንገዲ ከብርክት ይኽእል

ኣብ ሓድሽ ትሕዝቶ ምጽሓፍ
dispositif
ኣብ ፎርም ምጽሓፍ
ንጥፈታት
መደባት፣ ንጥፈታት ፣ ሓቤራታት ፣ ትምህርቲ ብመስመር ኦን ላይን ፣ ቀጻሊ ኣብ መቀበሊ ኣጋይሽን ካልእን ...ወይ ንጥፈታት ብቐጥታ ካብ ስዴተኛታት ዝቀረቡ መደብ ፤፣
~ 20 ደቂቕ
demarche
ኣብ ፎርም ምጽሓፍ
ምስላጥ
በብደረጅኡ ጌርካ\ኪ ግለጽ\ጺ መታን ስደተኛታት ብቅልል ዝበለ መንገዲ ክርድኡ\ኣ ፤፣
~ 40 ደቂቕ
structure
ቆጸራ ንሓንቲ
ማሕበር
ኣብዚ ዓምዲ ዓመታዊ ምላእ\ኢ ንምውህሃድን ንምቃላልን ኣብ ምዝርራብ ምስ ኣበርከቲ ተሓጋገዝቲን ምስ ስደቴኛታትን ናይ ዑቕባ ዝወሰዱ መታን ክጠቅም ፤፣
ኣብ ቀረባ ግዜ ድልው ክከወን ኢዩ
lexique
ናብ እ'ዚ ሓደ ቃል ወስኽ\ኺ
ቃል
ኣብ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት ንምግላጽ ከቢድ ዝኾነ ቓል ሓብር መታን ንስዴተኛታት ብቐሊል ኣብ ምርዳእን ምውህሃድን ኣብ መዓልታዊ ናብራ ክሕግዝን ከቃልልን ፤፣
ኣብ ዝቅጽል
ተርጉም\ሚ መታን ናብ ክሉ ክብጻ''ሕ ፤፣
traduction

ካልእ ቃንቃ ትዛረብ\ቢ እንተ ኮንካ\ኪ? ናብዚ መስመርና ሰዓበና ፤፣


ብሓባር ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ ነዛ ፕላት ፎርም ዓምዲ ምዝርጋሕ

ረፍጂኣንፎ ብዛዕባ ኣቀማምጣ ጆግራፊ ብዞባ ሓደ ካርት ግራፍ ንሓገዝ ዝጠቀም ኣብ ምዓላ ንምውዓል ኵሉ ግዜ ብምሕዳስ ብተሳተፍቲ ሰብ ሞያ ነዚ መደብ የቅርብ፤፣

ሳላ መሻርክቲ ተሓባብርቲ,ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ\ፋ ዓይየቲ፣ ክብሪ ምሃብ ናቶም ዓስቢ ብውልቃዊ\ት ዘብርክትዎ\ኦ ፣ ብመንግዲ ቻት ናይ ጽሕት ናትና ግሩፕ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓገዝ ምስ ዘድሊ ናይ ድጋፍ ሓገዝ ንገብር ፤፣

ረፍጂ ኣንፎ ክፍሊ ሓበሬታ, ኣብ ኵሉ ንዓኹም\ኽን ኵሉ ዘድሊ ነገር ሓበሬታ ንምምላእ ፣ምስ ደቂ ሰባት ናይ ብሓቂ ኣስተርጎምቲ ይሰርሕ ፤፣

እዛ ፕላት ፎርም ናብ ናይ ወልንታውያን ገጻ ተተኩር ወይ ትምርኮስ ከም ኡውን ብኪእላታት ኣስተርጎምቲ ናይ ስነ-ቃንቃ፣ ንረፍጂ ስዴተኛታት ምስ ናቶም\ተን ደረጃ ዝከይድ ሓበሬታት ናብ ኵሉ ተካፍል ፤፣

ረፍጂ ኣንፎ ክፍሊ ሓበሬታ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ መርየት ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ጥቃ መንበሪ ከባቢኹም\ኽን ሓበሬታት ንክትረኸቡ\ባ ይሕግዝ፤፣

ሳላ እዛ ፕላት ፎርም ረፍጂ ኣንፎ ክፍሊ ሓበሬታ ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣርእስታት ዛዕባታት ጠቀምቲ ሓበሬታት ክትረኸቡ ትኽእሉ\ላ፣ ን ኣብነት ፣ ኣብ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት፣ ንጥፈታት ዝካያደሎም ቦታታት ፣ ኣብ ጥቃ መንበሪ ከባቢኹም\ኽን ብቀሊል ሓበሬታት ክትረኹቡ\ባ ትኽእሉ\ላ፤፣

ግሩፕ ረፍጂ ኣንፎ ክፍሊ ሓበሬታ ፣ ብፍልይ ዝበለ ናይ ድጋፍ ሓገዝ የቅርልብልኩም\ክን ፤፣

ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እትቅምጠሉ ቦታ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ብምምዳብ ንኵሉ ዘድልዩ መደባት ኣብ ግምት ብምእታው ንዝርግሕ ፣ኣብ ዝኾነ እዋን ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ካብ ናትና ግሩፕ ሓንቲ ወኪል ኣምባሳድር ብኣካል ብምቅራብ ሓገዝ ከብርክቱ\ታ ይኽእሉ\ላ፣

ትሰማማዕ ዲኻ\ኺ ?

ቆጸራ ሓዙ\ዛ

Photo Nour

Nour Allazkani

ወኪል \ኣምባሳድር

ቆጸራ ሓዝ\ዚ
ከም ኵነታት ናትካ\ኪ ግዜ

ምእራም

ዕላማ ርእይቶታታት፣
ኣብ ሓደ ዓንቀጽ ካብዚ ናይዚ ገጽ ሕጡብ ጽሑፍ ጌጋ ኣሎ ዶ፧ ጌጋ እንተ ደኣ ሃልዩ፣ ብቐጥታ ኣብቲ ሕጥበ ጽሑፍ ንምምላስ ኩለን በብሓደ ኣይትቁጸረን እንታይ ደ ክትገብር ትኽእል ብሓገዝ እታ ናብቲ ቦታ ክትመልሰካ እትኽእል ቀስቲ ተጠቒምካ ናብታ ሕጥበ ጽሑፍ ተመሊስካ የዐርዮ።
ኣብ ዝቅጽል ርእይቶ ናይ መኣረምታ
ናይ ሓደ ሙሉእ ገጽ ጽሑፍ ጽሑፍ ጌጋታት ንምምዕርራይ ክሕግዘና መታን በብኽፋልል ብብዙሓት ሰባትን ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እዩ።
loading...