Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

5
ድሉዋት ፋይላት
5
6 départements

ምርካብ ስልጠና ኣብ እናተኸፈኩም ኣብ plombier ፣ ናይ ቡንባን ፋናቱራን

ሰልጥኑ ኣብ ኣብ ማርሳይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጉስታቭ l'école Gustave ዝበሃል እናተማሃርኩም ስርሑ
ብነጻ
ትኽኽል 15 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
Ecole Gustaveምስ Ecole Gustave
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ስልጠና ኣብ ሞያን መሸጣን ምውሳድ

ስልጠና ኣብ ሞያን መሸጣን ምውሳድ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ስልጠና፡ ነጻን ዝኽፈልን።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ISEAHምስ ISEAH Formation
5 départements

ሞያ ንምምሃር ዝግበር ስልጠና

ኣብ 8 ሞያ፡ ጽባቐን ጸጉሪ ርእሲ፡ ምሻጥ ዕምበባታት፡ መካኒክ፡ እንዳ ባኒ፡ እንዳ ድኳን ፣ ፓስተን ኬክን ሰራሒ ፡ ብሓፈሳ ኣሻያጢ ወይ ኣሻያጢት ፡ ቤት ብልዒን ፡ እንዳ ስጋን እዩ
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
C2Mle Campus des métiers de Marzy (C2M)
75 - Paris

ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ

ሓደ ስልጠና ናይ RNCP 5 (bac+2) ጎድኒ ጎኒ ምፍርራቕ ስራሕን ትምህትርቲን
ብነጻ
ዳርጋ 12 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
Konexioኮነክስዮ Konexio ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ
8 départements

ስልጠናን ስራሕን ኣብ ዓውደ ህንጻ ንምርካብ

ገይክ በተፐ ቡርጎኝ ዝተባህለ መደብ (Geiq BTP Bourgogne) ኣብ ህዝባዊ ስራሓት ህንጻ ብምህናጽ ዝነጥፍ ትካል እዮ።
ብነጻ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
Geiq BTP Bourgogne(GEIQ ) ( BTP) ቡርጎኝ (Bourgogne) ኣብ ዓውዲ ህንጻ ዝነጥፍ ትካል፣