Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

29
ድሉዋት ፋይላት
29
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ናብ ስራሕ ዓለም ምጽምባር፣

ዝሰማማዓኩምን ደስ ዝብለኩምን ቀዋሚ ዝኾነ ስራሕ ንምርካብ ናይ ምስናይ መደብ፣
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Humandoሆፕ ፣
38 - Isère

ምርካብ ስልጠና ኣብ ከተማ ግረኖብል

ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ዲጂታላዊ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ንዓለም ስራሕ ምድላው፡ ኣብ መወዳእታ ስልጠና ምቑጻር ይከኣኣል
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
Weavers Franceምስ Pré-Formation Weavers pour jeunes exilés
4 départements

ኣብ ህንጻዊ ስርሓት ምምሃር

ስልጠና ን ስራሕን ምስናይ 3 ዓመታት ዲፕሎም። ብስሩዕ እናተኸፈካ፣ ዝወሃብ ስልጠና
ብነጻ
ዝለኦኣለ 3 ዓመታት
ምስልጣን ሞያ
Bâtiment CFA 35ሲኣፒ ብረታኝ CAP+ Bretagne
69 - Rhône

ምድህሳስ ሞያ ቅብኢ ኣብ ህንጻ

እዚ ስልጠና እዚ ሰርትፍኬት 3 ደረጃ ሞያ ዘውህብን፣ ናይቲ ብ Façadier-Peintre ዝበሃል ጥበብ ዘቕስም፣ ዘማዕብልን እዩ። .
ብነጻ
ትኽኽል 12 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክሌ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምድህሳስ ኣብ ስርሓት ዕንጸይቲ

እዚ ስልጠና እዚ፣ ከመይ ዝበልኩም ሞያውያን ጸረብቲ ዕንጸይቲ ወይ ኣብ ሞያ ካርፔንተር ክእለት ን ኽህልወኩም ዝገብር ዝኽእል እዩ
ብነጻ
ዳርጋ 6 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክለ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምስራሕ ስሚንቶ ናይ ገዛ ናይ መሬት ስሚንቶ

ሓደ ናይ ምንጻፍ መሬት ስራሕ ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ምውሳድ
ብነጻ
ትኽኽል 1 ዓመታት
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierምስ Les clés de l'Atelier
13 - Bouches-du-Rhône

ምስልጠና ድራውሊኮ፣ ናይ ቡንባን ፋናቱራን ሞያ እናተኸፈልኩም ሰልጥኑ

ኣብ ማርሳይ Marseille ኣብ ቤት ትምህርቲ ጉስታቭ ንነብስኻ ከም ስራሕ-መጽናዕቲ ቱቦ ሰራሕተኛታት ኩኑ
ብነጻ
ትኽኽል 15 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
Ecole Gustaveምስ Ecole Gustave
4 départements

ሓደ ሞያዊ ስልጠና እናወደስኩም ገዛ ርኸቡ

ሓደ መንበሪን ስራሕን ንምርካብ እናተኸፈልኩም፣ ናይ ምምሕዳር ወረቓቕጥኹምን እን እናተሳለጠልኩምን፣ ዝወሃብ ስልጠና
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
መንበሪ ገዛ
AFPAምስ ሆፐ HOPE
2 départements

መንበሪ-ገዛን ስራሕን ምርካብ

ትስፉው መደብ HOPE ስራሕን መንበሪን ንምርካብ የሰንየኩም ።
ብነጻ
ዳርጋ 850 ሰዓት
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
መንበሪ ገዛ
AFPAምስ HOPE - Hébergement Orientation Parcours vers l'Emploi
92 - Hauts-de-Seine

ኣብ ሞያ ምግብና ንምስራሕ ስልጠና ምውሳድ

መእተዊ ናብቲ ስልጠና ቅድመ ስልጠና ኣብ ሞያታት መመገቢ ምስ ምድልዳል መሰረታዊ ነገራትን ምርካብ ሞያ ዝጠቕሙ ነገራት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
Refugee Foodምስ Refugee Food
69 - Rhône

ስልጠናን ስራሕን ንምርካብ ዘኽእል ስልጠና

ዝሰማማዓኩምን ሞያ ምርካብን፣ መጀመርያ ስልጠና ምውሳድ ብድሕሪኡ ድማ ስራሕ ምርካብን፣
ብነጻ
ዳርጋ 18 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Weavers Franceቲሰር ዳቨኒር"tisseurs d'Avenir ከም ምእላም ዓለባ'' ናይ መጻኢ
3 départements

ኣብ ኢንዱስትሪ ህንጻ ስልጠናን ምስራሕን

ን8 ሰሙናት ዝጸንሕ ስልጠና (240 ሰዓታት ) ኣብ Île-de-France ንምርካብ ስልጠና ወይ ሞያታት ህንጻ ንምድላው ዝዓለመ ስልተና
ብነጻ
ዳርጋ 8 ስሰሙን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
Association Philiaምስ PICSI
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ስራሕ ዘትሕዝ ሞያዊ ስልጠና ንምርካብን ዘአኽእል ስልጠና ውሰዱ

ኣብ ሓደ ዓቢ ትካል ንዝተረጋገጸ ስራሕ ልምምድን ስልጠና እናተኸፈልኩ ንምውሳድ
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
each Oneምስ each One
69 - Rhône

እናተኸፈልኩም ብስፖርት ሰልጥኑ

ኣብ ሊዮን ኣብ ዝርከብ ስፖርታዊ ክለብ፣ ናይ ተቐባሊ ኣጋይሽ ስራሕ እናተመሃርኩም ደሞዝ ውሰዱ
ብነጻ
ዳርጋ 10 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Kabubuምስ Programme FIER
ብ ኦንላይን

ናይ ስልጠና መደብ ኣብ ኦንላይን ሓድሽ ክእለት ንምጥራይ

ምስ OpenClassrooms, ኣብ ስራሕ ዓለም ንምስታፍ ዝጠቕመኩም ስራሕ ቅልጡፍ ንምርካብ ደኽእለኩም 100% ኣብ ኦንላይን ዝኾነ ትምህርቲ ንምርካብ ይሕግዝ,
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
OpenClassroomsምስ OpenClassrooms