Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

19
ድሉዋት ፋይላት
19
8 départements

ምህላው ድሕሪ ሓደ ዘሕዝን ፍጻመ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ምህላው ንግበር

ደገፍ ድሕሪ ስንባደን ጸቕጢ ሲንድሮም ፣ ዘለዎ ድሕረባይታ ምስናይ ተርጓሚ ናይ ቋንቋኹም ተግልገሉ
ብነጻ
ጥዕና
ቤት ጽሕፈታት
Créteil Solidaritéምስ Créteil Solidarité
63 - Puy-de-Dôme

ምርካብ ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና

ምሃብ ን ስደተኛታት ዝኸውን ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና ንምሃብ ዝዓለመ መደብና.
ብነጻ
ጥዕና
Forum réfugiésሰንተር አኢሰኮ 63 CENTRE ESSOR 63
21 - Côte-d'Or

ምርካብ ነጻ ሕክምናዊ መርመራ ኣብ ከተማ ዲጆን Dijon

ሓደ ነጻ ሕክምናዊ መርመራ ጥዕና ብ ቖጸራ ጥራይ ዝግበር መርመራ ዝዓለም እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 1 demi-journée
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Centre d'Examens de Santé de l'Assurance Maladie Côte d'Orኣሹራንስ ማላዲ l'Assurance maladie
59 - Nord

ምግባር ናይ ሕክምናዊ ቼክ

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት
ብነጻ
ዳርጋ 1 jour
ጥዕና
Vous êtes responsable de cette structure ? Contactez-nous !ምስl'Institut Pasteur de Lille
76 - Seine-Maritime

መርመራ ዓባይ ሰዓል ንምግባር

መርመራ ዓባይ ሰዓል ፣ ንኣብ ቀረባ እዋን ናብ ፈረንሳ ንዝኣተዉ ሰባት ዝዓለመ
ብነጻ
ጥዕና
CLAT de Rouenምስ le CLAT
6 départements

ክስማዕን ምኽኣልን ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ ምርካብን

ጉጅለ ኢንተግራሳይ፣ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ንምሃብ ይንቀሳቐስ ሓጋዚ ጉጅለ እዩ።
ብነጻ
ጥዕና
Intégrapsyምስ IntégraPsy
76 - Seine-Maritime

ጥዕና ንምህላው ዘኽእል ሓገዝ ርኸቡ

ደገፍ ጥዕና ኣብ Rouen Normandie ሩዋን ኖርማንዲ: ሕክምናዊ ቆጸራታት፡ ሓገዝ ምስ ወግዓውነት፡ ስፖርት ወዘተ ምስታፍ
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ቤት ጽሕፈታት
Groupe SOS Solidarités NormandieምስACCESS du Groupe SOS Solidarités
76 - Seine-Maritime

ስነኣእምሮኣዊ ደገፍ ንምርካብ

ናይ ስነኣእምሮ ሓገዝ ንምርካብ ፣ ምስ ሰብ ሞያ እቶ ዓውዲ፣ ኣብ Elbeuf ከምኡውን Saint-Etienne du Rouvray ንዝነብሩ ሰባት ዝዓለም ሓገዝ እዩ
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ጥዕና
Groupe SOS Solidarités Normandieምስ Groupe SOS
4 départements

ብሓገዝ ብተሌፎን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ

ህጹጽ ሓገዝ ንምሕታት ፡ ኣብ ሆስፒታል ቆጸራ ንምሓዝ፡ ነጻ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ
ብነጻ
ጥዕና
EUI  - Equipe d'Urgence Internationale (EUI-IEMT)ምስ L'Equipe d'Urgence Internationale
9 départements

ሓግዝን ደገፍን ንምርካብ።

ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩነታት ዓመጽ ንኽወጻን ንስንባደአን ንኽስዕራን ዝሕግዝ ደገፍንምግባር ዝዓለም መደባት ዘካተተ።
ብነጻ
ጥዕና
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Femmes Entraide et Autonomieናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሕዳዊ ሓገዝን ርእሰ-ምሕደራን (ፓሪስ) ከምኡ’ውን CACIS/Maison d’Ella (ቦርዶ)
86 - Vienne

ኣብ ስራሕን ውልቃዊ ህይወትን ኣሳላይነት ንምርካብ

ኣብ ምርካብ ስራሕን ገዛን ፣ ክትትል ጥዕናን ኣብ ፕዋትየኽ Poitiers ንዝነብሩ
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና
Mission locale d'insertion du Poitouኣብ ሚስዮን ሎካል ናይ Poitou
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ብቐጻሊ ምፍሳስ ደም ዘጋጥሞም ሰባት፣ ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ

Hémophilie, (ሀሞፊልያ) maladie de Willebrand (ሕማማት ዊለብራንድ) pathologies (ፓትሆሎጌስ) plaquettaires, ከምኡ እውን ካልኦት ዓይነት ሕማማት ምዕጋት ደም ዘጠቓለለ፣ ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ
ብነጻ
ጥዕና
Association française des hémophilesማሕበር hémophiles ወይ ምፍሳስ ደም ናይ ፈረንሳ
83 - Var

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምርካብ

ነቶም ናይ ሕክምና ሓገዝ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ሰባት፣ ብነጻ ከም ዝሕከሙ ምግባር
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Provence Verte Solidarités-UDVኣብ ፕሮሞ ስዋኝ ብሪግኖለስ Promo Soins Brignoles
4 départements

ሕክምና ንምርካብ

እዚ ሉዊ ጊሎ ሳላሳን ሓሙሽተን ወይ ድማ ብ ኣሕጽሮተ ቃል ኣር ኤል ጂ (RLG35) ዝጽዋዕ ማሕበር ንተጠቀምቲ ናይ እዚ ኣገልግሎት እዚ ብዛዕባ ጥዕና ክፈልጥዎ ዝበኦም ግልጺ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ካብኡ ድማ ናይ ምስናይን ሓገዝን ኣገልግሎታት ከምዝህብ ብግልጺ ኣቐሚጡ ኣሎ።
ብነጻ
ጥዕና
Réseau Louis Guillouxሉዊ ጊሎ ሳላሳን ሓሙሽተን (Réseau Louis Guilloux 35) ምስ ዝበሃል ማሕበር፣
21 - Côte-d'Or

ንሕማም ዓባይ-ሰዓል መርመራ ንምግባር

መርመራ ናይ ሕማም ዓባይ-ሰዓል ወይ ቲቢ ከም ዝግበር ይሕብር
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Unité de Prévention des Maladies Infectieuses ምስ Centre de Lutte Anti Tuberculeuse